Filipským 1 – SNC & NRT

Slovo na cestu

Filipským 1:1-30

1Pavel a Timoteus, služebníci Ježíše Krista, všechněm svatým v Kristu Ježíši, kteříž jsou v městě Filippis, s biskupy a s jáhny: 2Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista. 3Děkuji Bohu mému, když se koli na vás rozpomenu, 4(Vždycky při každé modlitbě mé, s radostí za všecky za vás prosbu čině,) 5Z vašeho účastenství v evangelium, hned od prvního dne až posavad, 6Jist jsa tím, že ten, kterýž začal v vás dílo dobré, dokoná až do dne Ježíše Krista, 7Jakož jest mi spravedlivé tak smysliti o všech vás proto, že vás v srdci mám i v vězení mém, a v obraňování i v utvrzování evangelium, vás, pravím, všecky účastníky milosti mně dané. 8Svědek mi jest zajisté Bůh, kterak po všech po vás toužím v srdci Ježíše Krista. 9A za to se modlím, aby láska vaše ještě více a více se rozhojňovala v známosti a ve všelikém smyslu, 10K tomu, abyste zkušením rozeznati mohli užitečné věci od neužitečných, tak abyste byli upřímí a bez úrazu, až ke dni Kristovu, 11Naplněni jsouce ovocem spravedlnosti, kteréž nesete skrze Jezukrista, k slávě a k chvále Boží. 12Chciť pak, bratří, abyste věděli, že to pokušení, kteréž mne obklíčilo, k většímu prospěchu evangelium přišlo, 13Takže vězení mé pro Krista rozhlášeno jest po všem císařském dvoře, i jinde všudy. 14A mnozí z bratří v Pánu, spolehše na vězení mé, hojnější smělost mají bez strachu mluviti slovo Boží. 15Někteří zajisté jen z závisti a navzdoru, někteří pak také z oblíbení sobě toho Krista káží. 16Ti pak, kteříž navzdoru Krista zvěstují, ne v čistotě, domnívají se, že mi k vězení mému soužení přidadí; 17Kteří pak z lásky, ti vědí, že jsem k obraně evangelium postaven. 18Ale což pak o to? Nýbrž jakýmkoli způsobem, buď v samé tvárnosti, buď v pravdě Kristus se zvěstuje, i z tohoť se raduji, a ještě radovati budu. 19Neboť vím, že mi to přijde k spasení skrze vaši modlitbu a pomoc Ducha Jezukristova, 20Podle pečlivého očekávání a naděje mé, že v ničemž nebudu zahanben, ale ve vší doufanlivé smělosti, jako i prve vždycky, tak i nyní veleben bude Kristus na těle mém, buďto skrze život, buďto skrze smrt. 21Mně zajisté Kristus i v životě i v smrti ziskem jest. 22Jest-li mi pak prospěšněji živu býti v těle pro práci, tedy nevím, co bych vyvolil. 23K obémuť se k tomu nakloňuji, žádost maje umříti, a býti s Kristem, což by mnohem lépe bylo, 24Ale pozůstati ještě v těle potřebněji jest pro vás. 25Načež spoléhaje, vím, že pobudu a s vámi se všemi spolu pozůstanu k vašemu prospěchu a k radosti víry, 26Aby se vaše ze mne chlouba v Kristu Ježíši rozhojnila, skrze mou opět vám zase přítomnost. 27Toliko, jakž sluší na účastníky evangelium Kristova, se chovejte, abych, buďto přijda k vám a vida vás, buďto vzdálen jsa, slyšel o vás, že stojíte v jednom duchu, jednomyslně pracujíce u víře evangelium, 28A v ničemž se nestrachujte protivníků, což jest jim jistým znamením zahynutí, vám pak spasení, a to od Boha. 29Nebo vám jest to z milosti dáno pro Krista, abyste netoliko v něho věřili, ale také pro něj i trpěli, 30Týž boj majíce, jakýž jste při mně i viděli, i nyní o mně slyšíte.

New Russian Translation

Филиппийцам 1:1-30

1От Павла и Тимофея, слуг Иисуса Христа.

Всем святым в Иисусе Христе, находящимся в Филиппах, включая их руководителей и диаконов.

2Благодать и мир вам от Бога, Отца нашего, и Господа Иисуса Христа.

Благодарность Богу и молитва

3Я всегда благодарю моего Бога, вспоминая о вас 4всегда в каждой моей молитве за всех вас. Я молюсь с радостью, 5потому что вы с первого дня и доныне участвуете со мной в служении возвещения Радостной Вести. 6Я уверен, что Тот, Кто начал в вас это доброе дело, доведет его до конца ко дню возвращения Иисуса Христа.

7Мне и подобает так думать о вас, потому что вы в моем сердце. Вы все разделяете со мной благодать Божью, как в узах моих, так и в защите и утверждении Радостной Вести. 8Бог свидетель тому, как я люблю всех вас любовью Иисуса Христа.

9И я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала, обогащалась знанием и всякой рассудительностью, 10чтобы вы могли определить, в чем заключается лучшее для вас, чтобы вы были чисты и беспорочны в День Христа 11и принесли плод праведности, который появляется через Иисуса Христа для прославления Бога и хвалы Ему.

Положительные последствия заключения Павла

12Хочу, чтобы вы знали, братья, что все, что произошло со мной, послужило успеху возвещения Радостной Вести. 13Сейчас всем императорским стражникам и всем прочим известно, что я нахожусь в заключении за Христа. 14Благодаря моему заключению, большинство братьев укрепились в вере в Господа и смелее и бесстрашнее возвещают слово Божье. 15Правда и то, что некоторые возвещают Христа из-за зависти и соперничества друг с другом, но другие возвещают из самых добрых побуждений. 16Они руководствуются любовью, понимая, что я помещен сюда, чтобы защищать Радостную Весть, 17тогда как первые возвещают Христа из эгоистичных побуждений, неискренне, желая доставить мне здесь, в заключении, больше трудностей. 18Ну что же? Ложные или искренние побуждения ими руководят, главное, что они говорят о Христе, и я рад этому.

И я не перестану радоваться, 19зная, что благодаря вашим молитвам и с помощью Духа Иисуса Христа1:19 Дух Иисуса Христа – т. е. Святой Дух, Дух Божий. См. Рим. 8:9. все это в конце концов обратится мне во спасение1:19 Или: «приведет меня к избавлению».. 20Я со всей силою желаю и надеюсь, что мне не придется стыдиться за себя, но, как всегда, так и теперь, я буду тверд и смел, чтобы Христос прославился в моем теле, будь то через мою жизнь или смерть. 21Для меня жизнь – это Христос, и смерть – приобретение. 22Если мне предстоит еще жить в теле, то для меня это означает плодотворную работу. Но что мне лучше выбрать, я не знаю. 23Я стою на распутье: мне хочется уйти из этой жизни и быть со Христом, что лучше всего, 24но для вас лучше, чтобы я еще жил. 25Я убежден в этом и знаю, что буду жить и продолжать мое служение, чтобы возрастала ваша радость, чтобы вы продвинулись в вере 26и чтобы, когда я вновь буду с вами, у вас было еще больше поводов гордиться тем, что Иисус Христос сделал через меня.

27Что бы ни случилось, живите достойно Радостной Вести Христа. Увижу я вас, или же до меня дойдут только слухи о вас, я буду знать, что вы непоколебимы в своем единстве, что вы плечом к плечу стоите твердо за веру, основанную на Радостной Вести, 28и что вас не пугают противники. Это уже говорит им о том, что они погибнут, а вы будете спасены; и это от Бога. 29Вам было дано не только верить во Христа, но и страдать за Него. 30Вы встречаете те же трудности, какие я встречал раньше и какие, как вам известно, я переношу сейчас.