Slovo na cestu

Filemonovi 1:1-25

Příkladný život povzbuzuje

1-3Milý příteli, milost a pokoj ať spočinou na tobě, sestře Apfii, Archipovi a celé tvé domácnosti! Píši ti z vězení, které mne potkalo pro Kristovu věc; je u mne právě Timoteus.

4-6Stále děkuji v modlitbách Bohu za tvou věrnost Ježíši Kristu a lásku ke všem bratřím. A modlím se, abys poznal, kolik dobrého v nás může vyrůst působením Ježíše Krista. 7Tvá láska, bratře, mi způsobila velkou radost a povzbudila mne. Potěšil jsi tím srdce všech věřících.

Pavel prosí za Onezima

8Chci tě o něco poprosit. Mohl bych ti sice Kristovým jménem přikázat, co máš učinit, ale nebylo by to ode mne příliš laskavé. 9Proto dávám přednost prosbě – jsem už starý člověk a teď ještě pro Krista v žaláři. 10Ta prosba se týká Onezima, kterého jsem zde ve vězení přivedl k víře a mám ho rád jako vlastního syna. 11Dosud ti způsobil více škody než užitku, ale nyní nám bude užitečný oběma. 12Posílám ti ho nazpět a s ním ti posílám své vlastní srdce. 13Rád bych si ho zde ponechal, aby mi ulehčil pobyt ve vězení. 14Nechci to však učinit bez tvého souhlasu, aby ten dobrý skutek nebyl vynucen, ale vyšel od tebe. 15Snad proto se ti musel Onezimus na krátkou dobu vzdálit, aby byl navždycky tvým – 16ne otrokem, ale milovaným bratrem. Je-li tak drahý mně, oč víc bude milý i tobě – jako člověk i jako křesťan.

Již ne otrok, ale bratr

17Jestli jsem skutečně tvým přítelem, přijmi ho stejně, jako bych to byl já sám. 18Jestli tě nějak poškodil nebo něco ukradl, připiš to na můj účet. 19Já, Pavel, zaručuji se zde vlastní rukou, že ti to zaplatím. Nechci ti připomínat, že mi dlužíš celý svůj život. 20Bratře, mysli na Pána a prokaž mi tu laskavost. 21Nežádal bych tě o to, kdybych si nebyl jist, že uděláš ještě víc, než oč tě prosím.

Závěrečná prosba a pozdravy

22Zároveň mi připrav nějaké ubytování. Doufám, že díky vašim modlitbám budu se k vám moci brzo vrátit.

23Pozdravuje Epafras, který je tady také se mnou vězněn pro víru, 24dále moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.

25Milost Pána Ježíše Krista vám přeje

Pavel

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Filemón 1:1-25

1Pablomi, huauqui Timoteondij,

ñucanchijhuan huillaj, cʼuyashca can Filemonman quillcanchij. Ñucaca Jesucristota huillacushcamantami caipi preźu tiyacuni. 2Shinallataj pani Apiamanpish, ñucanchijhuan alli soldado shina purij huauqui Arquipomanpish, cambaj huasipi tandanacuj crijcunamanpishmi caitaca quillcanchij:

3Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Filemonca Diosta alli crij cʼuyajmi cashca

4Diosta mañacushpaca, canta yuyarishpa, ñuca Taita Diostaca pagui nicunillamari. 5Apunchij Jesusta alli crij, alli cʼuyaj, tucui Diospajlla cajcunatapish alli cʼuyaj cashcatami uyani. 6Chashnallataj alli crij cashcata ricushpa, Cristo Jesusmanta Dios cushca allicunata charishcata tucuicuna alli yachachunpishmi, cancunamanta Diosta mañaracuni. 7Huauquicu, cʼuyaj cashcamantami, Diospajlla cajcunapaj shungutaca achcata cushichishcangui. Cambaj cʼuyaimantaca, ñucanchijpish achcatami cushicunchij.

‘Onesimota chasquipai’ nishcami

8Ñucaca Cristomantaca, can imata rurana cashcata, mandai tucunimi. Shina cashpapish, can quiquinllataj ña alli cajta ricushpami, 9cantaca cʼuyashpa yuyachinilla. Ñucaca, ña yuyaj Pablomi cani. Cunancarin Jesucristota huillacushcamanta, preźupishmari tiyacuni. 10Ñuca caipi preźu cajpimi, Onesimoca Jesucristota crishpa, ñuca huahua shina tucurca. Paitami canman mingapani. 11Ñaupaca Onesimoca yanga, imapajpish mana allimi carca. Cunanca cambajpish, ñucapajpish ña allimari tucushca.

12Paitaca, cambajllamantajmi tigrachishpa cachani. Chaimanta ñucata chasquij shinallataj paitaca chasquipailla. 13Alli huillaita huillashcamantami, ñucaca caipi preźu tiyacuni. Chaimanta, cambaj randi ñucapaj imatapish allita rurachun, paitaca caipi saquichiman yuyarcanimari. 14Shina cajpipish can manaraj imata nijpica, ñuca quiquin munaimantaca, imata mana rurasha ninichu. Can ima allita ñucapaj rurasha nishpaca, ama ñuca mañachun shuyaichu, cambaj yuyaillamantataj rurapailla. 15Onesimoca, huiñaita canhuan cangapaj chasquichunchari, cambaj huasimantaca ashacama llujshishpa rirca. 16Paica cunanca, ña mana cambaj randishca runallachu, ashtahuanpish cambaj cʼuyashca, quiquin huauquimari. Chaimanta, ña mana randishca shinallachu charina cangui. Ñucapish achcatami paitaca cʼuyani. Cancarin ñucata yallimari cʼuyana cangui. Ña ama cambaj randishca runata shinalla cʼuyaichu. Apunchij Jesusta crij huauqui cashcamantaca, ashtahuanmari cʼuyana cangui.

17Ñucatapish canpurallataj cashcata yuyashpaca, ñucata chasquij shinallataj paitaca chasquipai. 18Pai canta ima mana allita rurashcamanta imata tigrachina cajpica, ñucata nipailla. Paimantaca ñuca ricushallami. 19Pablomi, ñuca quiquin maquihuan ñuca shutitaca churani. Onésimo imata canman tigrachina cashca cajpica, paimantaca ñucami tigrachisha. Cancarin huiñai causaita japishcamantaca, yallitamari ñucamanca cuna carcangui. Chaitaca, mana yuyachisha nircanichu. 20Chaimanta huauquicu, Apunchij Jesusta crij cashcamanta ñuca nishca allita rurapai. Apunchij Jesuspaj cashcamanta chashna rurashpa, ñucata cushichiari. 21Ñuca nishcata can rurana cashcata yuyashpami, canman quillcani. Mana ñuca nishcallata ruranguichu, ashtahuan allitapishmi rurangui.

22Ñuca maipi samaripaj poźadatapish allichicupai. Cancuna Diosta mañacushcamanta, Pai uyashpa ñucata cancunapajman cachachunmi shuyacuni.

23Cristo Jesusta huillacushcamanta, ñucahuan preźu caj huauqui Epafraspish ‘¿Allillachu cangui?’ ninmi. 24Ñucahuan Diospajta ruraj Marcospish, Aristarcopish, Demaspish, Lucaspish ‘¿Allillachu cangui?’ nincunami.

25Apunchij Jesucristoca, cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.