Slovo na cestu

Filemonovi 1:1-25

Příkladný život povzbuzuje

1-3Milý příteli, milost a pokoj ať spočinou na tobě, sestře Apfii, Archipovi a celé tvé domácnosti! Píši ti z vězení, které mne potkalo pro Kristovu věc; je u mne právě Timoteus.

4-6Stále děkuji v modlitbách Bohu za tvou věrnost Ježíši Kristu a lásku ke všem bratřím. A modlím se, abys poznal, kolik dobrého v nás může vyrůst působením Ježíše Krista. 7Tvá láska, bratře, mi způsobila velkou radost a povzbudila mne. Potěšil jsi tím srdce všech věřících.

Pavel prosí za Onezima

8Chci tě o něco poprosit. Mohl bych ti sice Kristovým jménem přikázat, co máš učinit, ale nebylo by to ode mne příliš laskavé. 9Proto dávám přednost prosbě – jsem už starý člověk a teď ještě pro Krista v žaláři. 10Ta prosba se týká Onezima, kterého jsem zde ve vězení přivedl k víře a mám ho rád jako vlastního syna. 11Dosud ti způsobil více škody než užitku, ale nyní nám bude užitečný oběma. 12Posílám ti ho nazpět a s ním ti posílám své vlastní srdce. 13Rád bych si ho zde ponechal, aby mi ulehčil pobyt ve vězení. 14Nechci to však učinit bez tvého souhlasu, aby ten dobrý skutek nebyl vynucen, ale vyšel od tebe. 15Snad proto se ti musel Onezimus na krátkou dobu vzdálit, aby byl navždycky tvým – 16ne otrokem, ale milovaným bratrem. Je-li tak drahý mně, oč víc bude milý i tobě – jako člověk i jako křesťan.

Již ne otrok, ale bratr

17Jestli jsem skutečně tvým přítelem, přijmi ho stejně, jako bych to byl já sám. 18Jestli tě nějak poškodil nebo něco ukradl, připiš to na můj účet. 19Já, Pavel, zaručuji se zde vlastní rukou, že ti to zaplatím. Nechci ti připomínat, že mi dlužíš celý svůj život. 20Bratře, mysli na Pána a prokaž mi tu laskavost. 21Nežádal bych tě o to, kdybych si nebyl jist, že uděláš ještě víc, než oč tě prosím.

Závěrečná prosba a pozdravy

22Zároveň mi připrav nějaké ubytování. Doufám, že díky vašim modlitbám budu se k vám moci brzo vrátit.

23Pozdravuje Epafras, který je tady také se mnou vězněn pro víru, 24dále moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.

25Milost Pána Ježíše Krista vám přeje

Pavel

Ang Pulong Sa Dios

Filemon 1:1-25

1Ako si Pablo nga binilanggo tungod kang Cristo Jesus. Ako ug si Timoteo nga atong igsoon diha kang Cristo nangumusta kanimo Filemon isip pinalangga namo nga igsoon ug kauban sa pagpangalagad. 2Nangumusta usab kami kang Apia nga atong igsoon, kang Arkipus nga atong kauban nga sundalo ni Cristo, ug sa tanang mga tumutuo nga nagatigom diha sa imong balay aron sa pagsimba sa Dios.

3Hinaut nga madawat ninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug kang Ginoong Jesu-Cristo.

Ang Gugma ug Pagtuo ni Filemon

4Mapasalamaton ako kanunay sa Dios sa matag ampo ko alang kanimo, 5tungod kay nadungog ko nga lig-on ang imong pagtuo kang Ginoong Jesus ug mahigugmaon ka sa tanang katawhan sa Dios. 6Giampo ko nga ang imong pagkamanggihatagon nga bunga sa imong pagtuo mopalambo sa imong pagsabot ug kasinatian sa matag panalangin nga nahimong ato tungod kay anaa kita kang Cristo. 7Minahal ko nga igsoon, tungod sa imong paghigugma sa mga katawhan sa Dios nadasig sila, ug kini nakapalipay ug nakapadasig usab kanako.

Ang Hangyo ni Pablo alang kang Onesimo

8-9Nasayod ako nga tungod sa katungod nga gihatag kanako ni Cristo makasugo ako kanimo sa angay mong buhaton. Apan tungod kay gihigugma ko ikaw, mohangyo na lang ako kanimo. Ingon nga usa ka tigulang ug binilanggo nga alagad ni Cristo Jesus, 10nanghangyo ako kanimo alang kang Onesimo, nga kon mahimo pasayloon mo siya. Giisip ko siya nga akong anak tungod kay nakabig ko siya sa pagtuo kang Cristo samtang ania ako dinhi sa bilanggoan. 11Kaniadto wala siyay kapuslanan alang kanimo, apan karon duha na kita nga makapahimulos kaniya.

12Karon pabalikon ko diha kanimo ang akong minahal nga si Onesimo. 13Gusto ko unta nga magpabilin na lang siya uban kanako aron pinaagi kaniya matabangan mo ako samtang ania pa ako sa bilanggoan tungod sa akong pagwali sa Maayong Balita. 14Apan dili ko kini buhaton nga walay pagtugot gikan kanimo, aron dili pinugos ang pagtabang mo kanako. Gusto ko nga kon motabang ka man gayod, motabang ka nga kinasingkasing.

15Pagbuot tingali sa Dios nga mahilayo una si Onesimo kanimo, aron nga sa pagbalik niya dili na gayod kamo magkabulag hangtod sa hangtod. 16Karon dili na siya ulipon lamang, kondili imo pang minahal nga igsoon. Gimahal ko siya, apan mas labaw mo siyang mahalon tungod kay karon dili lang siya imong ulipon, kondili imo usab nga igsoon diha sa Ginoo.

17Busa, kon giila mo ako nga imong kauban sa pagtuo, dawata siya sama sa imong pagdawat kanako. 18Kon nakasala siya o nakautang kanimo ako ang mobayad niana. 19Ako si Pablo ang nangunay sa pagsulat niini. Ako ang mobayad kon may utang siya kanimo. Hinuon nasayod ka man nga may dako ka usab nga utang kanako, kay pinaagi kanako nadawat mo ang kaluwasan. 20Busa Filemon, tumana kining akong gihangyo kanimo tungod kay managsama kita nga nagatuo sa Ginoo. Lipaya ako isip imong igsoon kang Cristo. 21Dako ang akong pagsalig nga tumanon mo ang akong gihangyo, mao nga nagasulat ako kanimo. Ug nagtuo ako nga labaw pa gayod niining akong gihangyo ang imong buhaton ngadto kaniya. 22May ihangyo pa gayod ako kanimo. Kon mahimo andami ako sa akong kasak-an, kay nagasalig ako nga pinaagi sa inyong mga pag-ampo makaanha ako diha kaninyo.

Pagpangumusta

23Ang akong kauban nga si Epafras nga nabilanggo usab tungod kang Cristo Jesus nangumusta kanimo. 24Nangumusta usab ang akong mga kauban sa pagpangalagad nga sila si Marcos, Aristarkus, Demas, ug Lucas.

25Hinaut nga panalanginan kamo sa atong Ginoong Jesu-Cristo.