Slovo na cestu

Efezským 6:1-24

Rodiče a děti

1Děti, poslouchejte své rodiče. Tak to má u křesťanů být, to se líbí Bohu. 2„Važ si svého otce a své matky.“ To je první z Desatera přikázání, které slibuje odměnu: 3„…aby se ti dobře vedlo a abys dlouho žil na zemi.“ 4A vy, rodiče, veďte své děti v kázni, ale nedrážděte je k zlosti a užívejte ve výchově takových prostředků, které schvaluje Pán, hlavně dobrých podnětů a rad.

Pro vztahy v zaměstnání je také křesťanské měřítko

5Vy, podřízení, poslouchejte své představené uctivě a svěřené úkoly plňte s upřímným přesvědčením a ochotně, jako by vám je ukládal Kristus. 6-7Ne tedy jen když jste na očích, ale i když vás nikdo nekontroluje. 8Pamatujte: za vykonané dobro dostane od Pána každý svou odměnu, ať poslouchal nebo poroučel. 9Tak i vy, nadřízení, zacházejte se svými podřízenými ve stejném duchu. Nestrašte je výhružkami. Mějte na paměti, že i nad vámi je kdosi, kdo vás bude volat k zodpovědnosti, Petra jako Pavla.

S jakou výzbrojí do boje víry

10A ještě toto: silní budete jen ve spojení s Kristem – pak bude jeho veliká moc i ve vás. 11Ozbrojte se až po zuby Boží výzbrojí, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám. 12Vždyť boj není namířen proti lidem, nýbrž proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy. 13Ať tedy ve vaší výzbroji nechybí nic z Božího arzenálu – jen tak odoláte útoku nepřítele, až udeří.

14Pásem, na němž visí váš meč, ať je pravda a vaším brněním bezúhonný život. 15Zavažte si boty a buďte připraveni vykročit s radostnou zprávou o Božím pokoji. 16Vírou jako štítem odrážejte střely ďáblovy. 17Přilbou ať je vám jistota konečného vítězství. Jedinou zbraň máte k útoku, a to je meč Božího slova.

18Ptáte se, jak to všechno získáte? Je jenom jedna cesta: Modlete se dnes a denně, Duch Boží je připraven vám pomáhat. Modlete se za křesťany všude na světě a také za mne se přimlouvejte, 19abych vždy dostal od Boha pravé slovo a abych mohl beze strachu hlásat pravdu o Kristu, pro kterou jsem teď právě v okovech. 20Modlete se, abych i tady ve vězení mohl statečně splnit své poslání.

Závěr listu

21Bratr Tychikus vám o mně poví všechno ostatní. Je to můj milovaný a věrný pomocník v Božím díle. 22Proto jsem poslal právě jeho, aby vám o nás podal zprávu a tak vás povzbudil.

23-24Kéž vám, drazí, Bůh Otec i Ježíš Kristus, náš Pán, dá svůj pokoj, lásku a víru, kéž dá svou milost všem, kdo Ježíše Krista z celého srdce milují.

Váš Pavel

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Эфесянам 6:1-24

Взаимоотношения детей и родителей

1Дети, будьте послушны своим родителям как подобает последователям Повелителя, это ваш долг. 2«Почитай отца и мать» – это первое повеление Аллаха с обещанием: 3«Чтобы тебе жить благополучно и долго на земле»6:2-3 Исх. 20:12; Втор. 5:16..

4Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Повелителя.

Взаимоотношения рабов и их хозяев

5Рабы, подчиняйтесь вашим земным хозяевам с почтением и страхом, от чистого сердца, как вы подчинялись бы и аль-Масиху. 6Делайте это не напоказ, только ради того, чтобы заслужить их доброе отношение, но делайте это как рабы аль-Масиха, от души исполняющие волю Аллаха. 7Служите со старанием, как вы служили бы Повелителю, а не людям. 8Знайте, что Повелитель вознаградит каждое доброе дело, кто бы его ни сделал, раб или свободный.

9И вы, хозяева, так же относитесь к своим рабам. Перестаньте им угрожать. Помните, что на небесах есть Повелитель – хозяин над ними и над вами, и Он никому не отдаёт предпочтения.

Духовное оружие и доспехи от Всевышнего

10И в заключение хочу сказать: укрепляйтесь в единении с Повелителем Его мощью и силой. 11Наденьте на себя всё вооружение, которое вам дал Всевышний, чтобы вы могли устоять перед происками Иблиса. 12Потому что мы боремся не против людей из плоти и крови, а против начальств, против властей, против владык этого мира тьмы и против духов зла на небесах. 13Поэтому возьмите всё вооружение Всевышнего, чтобы вы смогли противостать им в день, когда зло пойдёт в наступление, и, всё преодолев, выстоять. 14Встаньте твёрдо, подвязавшись поясом истины, надев броню праведности6:14 См. Ис. 11:5; 59:17 15и обув ноги в готовность возвещать Радостную Весть о мире6:15 См. Ис. 52:7.. 16А кроме всего, возьмите щит веры, которым вы сможете погасить горящие стрелы Иблиса. 17Наденьте шлем спасения и возьмите меч от Духа – слово Аллаха6:17 См. Ис. 49:2; 59:17; Ос. 6:5.. 18Молитесь всякими молитвами и прошениями во всякое время в Духе, а для этого бодрствуйте и будьте постоянны в молитве за весь святой народ Аллаха.

19Молитесь и обо мне, чтобы, когда я говорю, мне были даны нужные слова и чтобы я мог бесстрашно объяснять тайну Радостной Вести, 20послом которой я являюсь, даже находясь в этих цепях. Молитесь о том, чтобы я смело возвещал её, как и должно.

Заключительные приветствия

21А чтобы и вы были в курсе моих дел, вам всё расскажет Тихик, наш дорогой брат и верный служитель Повелителя. 22Для этого я и посылаю его к вам, чтобы вы получили вести о нас и ободрились.

23Пусть у вас, братья, будет мир, любовь и вера от Небесного Отца и Повелителя Исы аль-Масиха. 24Благодать со всеми, кто бесконечно любит нашего Повелителя Ису аль-Масиха.