Slovo na cestu

Efezským 5:1-33

Co znamená čistý život

1Jednejte podle Božího příkladu a jako milované děti napodobujte svého Otce. 2Mějte k lidem takovou lásku, jakou má Kristus k vám: sám sebe obětoval Bohu za vaše hříchy. Z takové lásky se Bůh těší.

3Chamtivost, jakékoliv výstřednosti – a pohlavní zvlášť – ať vám nepřijdou ani na mysl, jak se sluší na Boží děti. 4Stejně tak oplzlé vtipy, vulgární řeči a sprosté historky křesťanovi nesluší; naše ústa mají chválit Boha! 5Pamatujte si, že do nového světa, kde vládne Bůh, nevstoupí žádný sprosťák ani nemrava, ba ani lakomec, který je ve své podstatě modlář, protože věcem dává přednost před Bohem.

6Nenechte si namluvit, že to není nic tak strašného. Boží hněv proti lidem tohoto druhu je a bude hrozný! 7Proto se od nich držte co nejdál.

8Kdysi byla i ve vašem srdci tma, ale teď tam září Boží světlo 9a vaše vystupování to musí dokazovat. To světlo vás přece vede k dobrotě, spravedlnosti a pravdě. 10Zkoumejte, co se líbí Pánu, 11a nepodílejte se na činech zplozených tmou, naopak – pranýřujte je. 12Vždyť člověku je hanba o tom i mluvit, co všechno se potají páchá. 13Ale když se na ty věci veřejně posvítí, jejich pravá podstata se ozřejmí. 14Proto se říká:

„Probuď se, ospalče,

vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus.“

15Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte lehkomyslní, ale moudří. 16-17Doba je vážná, a proto nejednejte bezmyšlenkovitě, ale ve všem se snažte rozpoznat a vyplnit Boží vůli.

18Neholdujte alkoholu, číhá v něm mnohé nebezpečí, 19raději se nechte naplnit Duchem Božím. Ve vzájemných rozhovorech si připomínejte slova žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní. 20Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a za všechno děkujte Bohu Otci, jak to činil Ježíš Kristus, náš Pán.

Osvědčené zásady šťastného manželství

21Podvolujte se jeden druhému, to dělá Kristu čest. Manželky, vy se svým mužům podřizujte stejně, jako by to byl Kristus; 22-24muž totiž vede ženu, jako Kristus vede své tělo – církev, pro jejíž záchranu sám zemřel. Proto má žena svého muže poslouchat, jako církev poslouchá Krista.

25A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, 26když pro ni obětoval život, 27aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou a bez kazu. 28Tak by měl zacházet i muž se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tělo. Protože oba jsou teď jedním tělem, prokazuje milující manžel lásku sám sobě! 29-30Nikdo přece nemá své tělo v nenávisti, ale s láskou o ně pečuje, stejně jako Kristus pečuje o tělo církve, jehož jsme údy.

31Že muž a jeho manželka tvoří jedno tělo, říká jasně Písmo: „Proto muž, když se ožení, připojí se ke své ženě a stanou se jednou bytostí.“ 32Je to snad těžké k pochopení ale takovým způsobem jsme i my částmi Kristova těla. 33Proto znovu říkám: muž má svou ženu milovat jako sebe sama a žena má svého manžela mít v úctě.

Het Boek

Efeziërs 5:1-33

Ontdek wat de Here van u verlangt

1Volg Gods voorbeeld in alles, zoals een geliefd kind zijn vader nadoet. 2Wees vol liefde, net als Christus, die zoveel van u hield dat Hij Zich voor u opofferde om uw zonden weg te nemen. God nam dit offer van Christus aan, het was als een heerlijke geur voor Hem.

3Van ontucht, onzedelijkheid of hebzucht mag bij u geen sprake zijn. 4Dat past christenen niet, om over ongepaste taal en dom en flauw gepraat maar te zwijgen. Wijs elkaar liever op Gods goedheid en wees dankbaar. 5U moet goed weten dat in het Koninkrijk van Christus en God geen plaats is voor mensen die ontuchtig, losbandig of hebzuchtig zijn. Hebzucht is het dienen van een valse god. 6Laat u niets wijsmaken door hen die proberen zulke zonden goed te praten, want God zal mensen die dat soort dingen doen, vreselijk straffen. 7Ga zelfs niet met zulke mensen om. 8Want uw hart, dat eens vol duisternis was, is nu vol van het licht van de Here. 9Laat dat dan ook blijken uit uw doen en laten. Het gevolg van het licht in u, is dat u alleen maar doet wat goed, juist en waar is. 10Probeer steeds weer te ontdekken wat de Here graag wil. 11Doe niet mee aan de zinloze praktijken die bij de duisternis horen, maar stel ze aan de kaak. 12De dingen die de goddelozen stiekem doen, zijn zo schandelijk dat wij daaraan zelfs geen woorden vuil moeten maken. 13Maar als het licht op hen valt, worden ze ontmaskerd. 14Alles wat openbaar wordt, is licht. Zo staat het ook geschreven:

‘Slaper, word wakker!

Sta op uit de dood

en de Christus zal u licht geven.’

15Let dus goed op hoe u leeft. Wees niet onnozel, maar verstandig. 16Grijp elke gelegenheid aan om goed te doen, want wij leven in een slechte tijd. 17Denk goed na en probeer te ontdekken wat de Here van u verlangt. 18Bedrink u niet, want daardoor verliest u de controle over uzelf. Wees daarentegen vol van de Heilige Geest. 19Spreek veel met elkaar over de Here en zing psalmen, lofliederen en geestelijke liederen. Zing met heel uw hart voor de Here. 20Dank God, onze Vader, altijd voor alles in de naam van onze Here Jezus Christus. 21Onderwerp u aan elkaar uit ontzag voor Christus.

22Vrouwen, voeg u naar uw man net zoals u zich voegt naar de Here. 23De man leidt zijn vrouw, zoals Christus zijn gemeente leidt, Hij gaf zijn leven om haar te redden! 24Dus, vrouwen, u moet zich in alles naar uw man voegen, zoals de gemeente zich naar Christus voegt.

25Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan zijn gemeente gaf, toen Hij Zich volledig voor haar opofferde. 26Christus zonderde zijn gemeente voor Zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. 27Hij wilde dat de gemeente stralend voor Hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. 28Zo moeten ook de mannen hun vrouw liefhebben en verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn vrouw liefheeft, heeft hij ook zichzelf lief. 29Geen mens haat zijn eigen lichaam, maar verzorgt en voedt het, zoals ook Christus zorgt voor de gemeente, 30zijn lichaam, waarvan wij deel uitmaken. 31Dat wordt bevestigd door de Boeken, waarin staat: ‘Een man verlaat zijn ouders, voegt zich bij zijn vrouw en beiden worden werkelijk één.’ 32Dit is een diep geheimenis-, maar ik zeg het om duidelijk te maken wat voor verhouding tussen Christus en zijn gemeente bestaat. 33Voor ieder van ons persoonlijk komt het hierop neer: de man moet net zoveel van zijn vrouw houden als van zichzelf en de vrouw moet haar man respecteren.