Slovo na cestu

Efezským 5:1-33

Co znamená čistý život

1Jednejte podle Božího příkladu a jako milované děti napodobujte svého Otce. 2Mějte k lidem takovou lásku, jakou má Kristus k vám: sám sebe obětoval Bohu za vaše hříchy. Z takové lásky se Bůh těší.

3Chamtivost, jakékoliv výstřednosti – a pohlavní zvlášť – ať vám nepřijdou ani na mysl, jak se sluší na Boží děti. 4Stejně tak oplzlé vtipy, vulgární řeči a sprosté historky křesťanovi nesluší; naše ústa mají chválit Boha! 5Pamatujte si, že do nového světa, kde vládne Bůh, nevstoupí žádný sprosťák ani nemrava, ba ani lakomec, který je ve své podstatě modlář, protože věcem dává přednost před Bohem.

6Nenechte si namluvit, že to není nic tak strašného. Boží hněv proti lidem tohoto druhu je a bude hrozný! 7Proto se od nich držte co nejdál.

8Kdysi byla i ve vašem srdci tma, ale teď tam září Boží světlo 9a vaše vystupování to musí dokazovat. To světlo vás přece vede k dobrotě, spravedlnosti a pravdě. 10Zkoumejte, co se líbí Pánu, 11a nepodílejte se na činech zplozených tmou, naopak – pranýřujte je. 12Vždyť člověku je hanba o tom i mluvit, co všechno se potají páchá. 13Ale když se na ty věci veřejně posvítí, jejich pravá podstata se ozřejmí. 14Proto se říká:

„Probuď se, ospalče,

vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus.“

15Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete. Nebuďte lehkomyslní, ale moudří. 16-17Doba je vážná, a proto nejednejte bezmyšlenkovitě, ale ve všem se snažte rozpoznat a vyplnit Boží vůli.

18Neholdujte alkoholu, číhá v něm mnohé nebezpečí, 19raději se nechte naplnit Duchem Božím. Ve vzájemných rozhovorech si připomínejte slova žalmů, chvalozpěvů a duchovních písní. 20Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a za všechno děkujte Bohu Otci, jak to činil Ježíš Kristus, náš Pán.

Osvědčené zásady šťastného manželství

21Podvolujte se jeden druhému, to dělá Kristu čest. Manželky, vy se svým mužům podřizujte stejně, jako by to byl Kristus; 22-24muž totiž vede ženu, jako Kristus vede své tělo – církev, pro jejíž záchranu sám zemřel. Proto má žena svého muže poslouchat, jako církev poslouchá Krista.

25A vy, manželé, mějte své ženy rádi tak, jako Kristus miloval svou církev, 26když pro ni obětoval život, 27aby ji učinil svatou a čistou Božím slovem a vodou při křtu. Tím si ji připravil slavnou, bez poskvrny a vrásky, svatou a bez kazu. 28Tak by měl zacházet i muž se svou manželkou a milovat ji jako vlastní tělo. Protože oba jsou teď jedním tělem, prokazuje milující manžel lásku sám sobě! 29-30Nikdo přece nemá své tělo v nenávisti, ale s láskou o ně pečuje, stejně jako Kristus pečuje o tělo církve, jehož jsme údy.

31Že muž a jeho manželka tvoří jedno tělo, říká jasně Písmo: „Proto muž, když se ožení, připojí se ke své ženě a stanou se jednou bytostí.“ 32Je to snad těžké k pochopení ale takovým způsobem jsme i my částmi Kristova těla. 33Proto znovu říkám: muž má svou ženu milovat jako sebe sama a žena má svého manžela mít v úctě.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Эфесянам 5:1-33

1Подражайте Всевышнему, будучи Его любимыми детьми. 2Живите в любви, как и аль-Масих нас полюбил и отдал Самого Себя за нас как жертвенное приношение Аллаху, в приятное благоухание. 3Среди вас ни в коем случае не должно быть даже намёка на разврат, или другую нечистоту, или жадность – это не подобает святому народу Аллаха. 4В вашей речи не должно быть никаких непристойностей, пустой болтовни или грязных шуток, лучше благодарите Аллаха. 5Знайте, что ни один человек: ни предающийся разврату, ни порочный, ни алчный – а это то же самое, что идолопоклонник, – не получит наследства в Царстве аль-Масиха и Аллаха. 6И пусть никто вас не обманывает, выступая против вышесказанного, потому что непокорность вызывает гнев Аллаха. 7Не имейте ничего общего с такими людьми.

Дети света

8Когда-то вы были тьмой, но сейчас, в единении с Повелителем, вы стали светом. Живите как дети света. 9А плод света – это всякая доброта, праведность и истина. 10Старайтесь разузнать, что приятно Вечному Повелителю. 11Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, напротив, обличайте эти дела. 12О том, чем такие люди занимаются втайне, даже стыдно говорить. 13Но всё тайное при свете становится явным. 14Свет делает всё видимым, поэтому и говорится:

«Проснись, спящий!

Воскресни из мёртвых!

И аль-Масих осветит тебя»5:14 По всей вероятности, это были слова песни, которую пели в первых общинах последователей аль-Масиха..

15Смотрите, живите не как глупые, но как мудрые. 16Дорожите временем, потому что в эти дни много зла. 17Не будьте легкомысленны, а лучше старайтесь понять, в чём заключена воля Вечного Повелителя. 18Не напивайтесь вином, это ведёт к распутству5:18 См. Мудр. 23:31-35; Ис. 5:11.. Но лучше исполняйтесь Духом. 19Наставляйте друг друга песнями из Забура, хвалебными и духовными песнопениями. Пойте и прославляйте Повелителя в ваших сердцах. 20Всегда и за всё благодарите Небесного Отца во имя нашего Повелителя Исы аль-Масиха.

Взаимоотношения мужа и жены

21Подчиняйтесь друг другу из глубокого почтения к аль-Масиху. 22Вы, жёны, подчиняйтесь вашим мужьям, как Повелителю Исе. 23Ведь муж – глава своей жене, как и аль-Масих – глава и Спаситель Своего тела, вселенской общины Его последователей. 24И как эта община подчиняется аль-Масиху, так и жёны должны во всём подчиняться своим мужьям.

25А вы, мужья, любите ваших жён так, как и аль-Масих полюбил общину Своих последователей. Он Самого Себя отдал за неё, 26чтобы сделать её непорочной, очистив её водным омовением через слово5:26 Перед тем как выйти к своему жениху, невеста проходила церемонию омовения, и здесь, вероятно, представлена аллюзия на это событие. Комментаторы видят здесь очищение невесты, общины верующих, либо через слово Аллаха (см. Ин. 15:3), либо символически, через обряд погружения в воду. В этом случае «слово» может относиться к исповедованию человеком, проходящим этот обряд, своей веры в аль-Масиха., 27чтобы Ему поставить её перед Собой во всей её славе, как невесту, не имеющую пятна, или порока, или чего-то подобного, чтобы она была общиной святой и непорочной. 28Точно так и мужья должны любить своих жён, любить, как своё собственное тело. Тот, кто любит свою жену, любит самого себя. 29Ведь нет такого человека, кто бы ненавидел своё тело, но каждый питает своё тело и заботится о нём. Так и аль-Масих заботится об общине Своих последователей, 30потому что мы – члены Его тела. 31«Поэтому оставит человек отца и мать и соединится со своей женой, и двое станут одной плотью»5:31 Нач. 2:24.. 32В этих словах скрыта великая истина, и я говорю вам, что они относятся к взаимоотношениям аль-Масиха и вселенской общины Его последователей. 33А что касается вас, пусть каждый муж любит свою жену, как самого себя, и жена пусть почитает своего мужа.