Efezským 1 – SNC & NIVUK

Slovo na cestu

Efezským 1:1-23

1Pavel apoštol Jezukristův, skrze vůli Boží, svatým, kteří jsou v Efezu, a věrným v Kristu Ježíši: 2Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista. 3Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Jezukrista, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v Kristu. 4Jakož vyvolil nás v něm před ustanovením světa k tomu, abychom byli svatí a neposkvrnění před obličejem jeho v lásce, 5Předzřídiv nás k zvolení za syny skrze Ježíše Krista v sebe, podle dobře libé vůle své, 6K chvále slávy milosti své, kterouž vzácné nás učinil v milém Synu svém. 7V němžto máme vykoupení skrze krev jeho, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství milosti jeho, 8Kterouž rozhojnil k nám ve vší moudrosti a opatrnosti, 9Oznámiv nám tajemství vůle své podle dobré libosti své, kteroužto libost předuložil byl sám v sobě, 10Aby v dokonání plnosti časů v jedno shromáždil všecko v Kristu, buďto nebeské věci, buďto zemské. 11V něm, pravím, v kterémžto i k losu připuštěni jsme, předzřízeni byvše, podle předuložení toho, jenž všecko působí podle rady vůle své, 12Abychom tak byli k chvále slávy jeho my, kteříž jsme prve naději měli v Kristu. 13V kterémžto i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž evangelium spasení vašeho, v němžto i uvěřivše, znamenáni jste Duchem zaslíbení Svatým, 14Kterýž jest závdavek dědictví našeho, na vykoupení toho, což jím dobyto jest, k chvále slávy jeho. 15Protož i já, slyšev o vaší víře v Pánu Ježíši, a o lásce ke všem svatým, 16Nepřestávám díků činiti z vás, zmínku čině o vás na modlitbách svých: 17Aby Bůh Pána našeho Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti a zjevení, v poznání jeho, 18A tak osvícené oči mysli vaší, abyste věděli, která by byla naděje povolání jeho a jaké bohatství slávy dědictví jeho v svatých, 19A kterak jest převýšená velikost moci jeho k nám věřícím podle působení mocnosti síly jeho, 20Kteréž dokázal na Kristu, vzkřísiv jej z mrtvých a posadiv na pravici své na nebesích, 21Vysoce nade všecko knížatstvo, i mocnosti, i moci, i panstvo, i nad každé jméno, kteréž se jmenuje, netoliko v věku tomto, ale i v budoucím. 22A všecko poddal pod nohy jeho, a jej dal hlavu nade všecko církvi, 23Kterážto jest tělo jeho a plnost všecko ve všech naplňujícího.

New International Version – UK

Ephesians 1:1-23

1Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God,

To God’s holy people in Ephesus,1:1 Some early manuscripts do not have in Ephesus. the faithful in Christ Jesus:

2Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Praise for spiritual blessings in Christ

3Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. 4For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love 5he1:4,5 Or sight in love. 5 He predestined us for adoption to sonship1:5 The Greek word for adoption to sonship is a legal term referring to the full legal standing of an adopted male heir in Roman culture. through Jesus Christ, in accordance with his pleasure and will – 6to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the One he loves. 7In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God’s grace 8that he lavished on us. With all wisdom and understanding, 9he1:8,9 Or us with all wisdom and understanding. 9 And he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure, which he purposed in Christ, 10to be put into effect when the times reach their fulfilment – to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ.

11In him we were also chosen,1:11 Or were made heirs having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will, 12in order that we, who were the first to put our hope in Christ, might be for the praise of his glory. 13And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit, 14who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God’s possession – to the praise of his glory.

Thanksgiving and prayer

15For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God’s people, 16I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. 17I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the Spirit1:17 Or a spirit of wisdom and revelation, so that you may know him better. 18I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people, 19and his incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength 20he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms, 21far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age but also in the one to come. 22And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, 23which is his body, the fullness of him who fills everything in every way.