1 Mojžíšova 1 – SNC & NIRV

Slovo na cestu

1 Mojžíšova 1:1-31

1Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 2Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. 3I řekl Bůh: Buď světlo! I bylo světlo. 4A viděl Bůh světlo, že bylo dobré; i oddělil Bůh světlo od tmy. 5A nazval Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první. 6Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod! 7I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak. 8I nazval Bůh oblohu nebem. I byl večer a bylo jitro, den druhý. 9Řekl také Bůh: Shromažďte se vody, kteréž jsou pod nebem, v místo jedno, a ukaž se místo suché! A stalo se tak. 10I nazval Bůh místo suché zemí, shromáždění pak vod nazval mořem. A viděl Bůh, že to bylo dobré. 11Potom řekl Bůh: Zploď země trávu, a bylinu vydávající símě, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v němž by bylo símě jeho na zemi. A stalo se tak. 12Nebo země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré. 13I byl večer a bylo jitro, den třetí. 14Opět řekl Bůh: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. 15A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak. 16I učinil Bůh dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy. 17A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi; 18A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Bůh, že to bylo dobré. 19I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý. 20Řekl ještě Bůh: Vydejte vody hmyz duše živé v hojnosti, a 21I stvořil Bůh velryby veliké a všelijakou duši živou, hýbající se, kteroužto v hojnosti vydaly vody podlé pokolení jejich, a všeliké ptactvo křídla mající, podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že to bylo dobré. 22I požehnal jim Bůh, řka: Ploďtež se a množte se, a naplňte vody mořské; též ptactvo ať se rozmnožuje na zemi! 23I byl večer a bylo jitro, den pátý. 24Řekl též Bůh: Vydej země duši živou, jednu každou podlé pokolení jejího, hovada a zeměplazy, i zvěř zemskou, podlé pokolení jejího. A stalo se tak. 25I učinil Bůh zvěř zemskou podlé pokolení jejího, též hovada vedlé pokolení jejich, i všeliký zeměplaz podlé pokolení jeho. A viděl Bůh, že bylo dobré. 26Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. 27I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. 28A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi. 29Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě, kteráž jest na tváři vší země, a všeliké stromoví, (na němž jest ovoce stromu), nesoucí símě; to bude vám za pokrm. 30Všechněm pak živočichům zemským, i všemu ptactvu nebeskému, a všemu tomu, což se hýbe na zemi, v čemž jest duše živá, všelikou bylinu zelenou dal jsem ku pokrmu. I stalo se tak. 31A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.

New International Reader’s Version

Genesis 1:1-31

The Beginning

1In the beginning, God created the heavens and the earth. 2The earth didn’t have any shape. And it was empty. There was darkness over the surface of the waves. At that time, the Spirit of God was hovering over the waters.

3God said, “Let there be light.” And there was light. 4God saw that the light was good. He separated the light from the darkness. 5God called the light “day.” He called the darkness “night.” There was evening, and there was morning. It was day one.

6God said, “Let there be a huge space between the waters. Let it separate water from water.” 7And that’s exactly what happened. God made the huge space between the waters. He separated the water under the space from the water above it. 8God called the huge space “sky.” There was evening, and there was morning. It was day two.

9God said, “Let the water under the sky be gathered into one place. Let dry ground appear.” And that’s exactly what happened. 10God called the dry ground “land.” He called all the water that was gathered together “seas.” And God saw that it was good.

11Then God said, “Let the land produce plants. Let them produce their own seeds. And let there be trees on the land that grow fruit with seeds in it. Let each kind of plant or tree have its own kind of seeds.” And that’s exactly what happened. 12So the land produced plants. Each kind of plant had its own kind of seeds. And the land produced trees that grew fruit with seeds in it. Each kind of tree had its own kind of seeds. God saw that it was good. 13There was evening, and there was morning. It was day three.

14God said, “Let there be lights in the huge space of the sky. Let them separate the day from the night. Let the lights set the times for the holy celebrations and the days and the years. 15Let them be lights in the huge space of the sky to give light on the earth.” And that’s exactly what happened. 16God made two great lights. He made the larger light to rule over the day and the smaller light to rule over the night. He also made the stars. 17God put the lights in the huge space of the sky to give light on the earth. 18He put them there to rule over the day and the night. He put them there to separate light from darkness. God saw that it was good. 19There was evening, and there was morning. It was day four.

20God said, “Let the seas be filled with living things. Let birds fly above the earth across the huge space of the sky.” 21So God created the great sea creatures. He created every kind of living thing that fills the seas and moves about in them. He created every kind of bird that flies. And God saw that it was good. 22God blessed them. He said, “Have little ones so that there will be many of you. Fill the water in the seas. Let there be more and more birds on the earth.” 23There was evening, and there was morning. It was day five.

24God said, “Let the land produce every kind of living creature. Let there be livestock, and creatures that move along the ground, and wild animals.” And that’s exactly what happened. 25God made every kind of wild animal. He made every kind of livestock. He made every kind of creature that moves along the ground. And God saw that it was good.

26Then God said, “Let us make human beings so that they are like us. Let them rule over the fish in the seas and the birds in the sky. Let them rule over the livestock and all the wild animals. And let them rule over all the creatures that move along the ground.”

27So God created human beings in his own likeness.

He created them to be like himself.

He created them as male and female.

28God blessed them. He said to them, “Have children so that there will be many of you. Fill the earth and bring it under your control. Rule over the fish in the seas and the birds in the sky. Rule over every living creature that moves along the ground.”

29Then God said, “I am giving you every plant on the face of the whole earth that produces its own seeds. I am giving you every tree that has fruit with seeds in it. All of them will be given to you for food. 30I am giving every green plant as food for all the land animals and for all the birds in the sky. I am also giving the plants to all the creatures that move along the ground. I am giving them to every living thing that breathes.” And that’s exactly what happened.

31God saw everything he had made. And it was very good. There was evening, and there was morning. It was day six.