3. Janův 1 – SNC & CARS

Slovo na cestu

3. Janův 1:1-15

Boží děti žijí podle zásad evangelia

1-2Jan drahému Gájovi.

Milovaný příteli, ujišťuji tě o své lásce a modlím se za tebe, aby ses měl tak dobře na těle, jako se máš na duchu. 3Měl jsem velikou radost z vyprávění některých bratří, kteří se u mne zastavili a pověděli mi, že svým životem věrně následuješ pravdu. 4Nic mne nepotěší jako zpráva, že mé děti se drží Kristovy pravdy.

5Milovaný příteli, konáš opravdu záslužnou a dobrou práci, že se staráš o kazatele, kteří navštěvují váš sbor. 6Všude o tvé lásce vyprávějí. Dobře děláš, že jim umožňuješ další práci, jak si Bůh přeje. 7Pracují přece pro Krista, a proto nepřijímají podporu od nevěřících. 8Pro takové lidi máme mít otevřené dveře a tak napomáhat šíření pravdy.

9Napsal jsem vašemu sboru dopis, ale Diotrefés, který chce mít mezi vámi vždycky první i poslední slovo, neuznává naši autoritu. 10Až k vám přijdu, povolám ho k odpovědnosti za to, že nás ošklivě pomlouvá, nepřijímá naše posly a dokonce brání těm, kdo se jich ujímají, a vylučuje je ze sboru.

11Drahý příteli, drž se ne zlého, ale dobrého příkladu. Kdo jedná podle Boží vůle, je jeho dítě. Kdo jedná svévolně, Boha nezná. 12Demétria si váží a staví se za něj sám Bůh. I my za něho ručíme a vy víte, že naše svědectví je spolehlivé.

Janova závěrečná slova

13Rád bych napsal ještě více, ale je to zbytečné, 14protože doufám, že se brzo uvidíme a důkladně si o všem pohovoříme.

15Měj se dobře. Pozdravují tě přátelé a také ty pozdravuj každého z bratří.

Священное Писание

3 Иохана 1:1-15

Приветствие

1От старейшины1:1 Или: «От старца». дорогому Гаю, которого я люблю как пребывающего в истине.

2Дорогой друг, я молюсь, чтобы всё у тебя было благополучно и чтобы ты был здоров телом так же, как благополучна твоя душа. 3Меня очень обрадовало, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. 4Для меня нет большей радости, чем слышать о том, что мои дети ходят в истине.

Поощрение Гая и упрёк Диотрефу

5Дорогой друг, ты верен во всём, что бы ты ни делал для братьев по вере, даже если они незнакомы тебе лично. 6Они засвидетельствовали о твоей любви здесь, перед собранием верующих, и будет хорошо, если ты поможешь им продолжить путешествие. Сделай это так, как подобает перед Всевышним. 7Они ради имени Исы отправились в путь, ничего не взяв у неверующих. 8Мы должны поддерживать таких людей, чтобы содействовать распространению истины.

9Я написал общине, но Диотреф, который любит у них главенствовать, не принимает нас. 10Если я приду, то расскажу, чем он занимается, злобно клевеща на нас. Мало этого, он не только сам отказывается принимать братьев, но и запрещает это другим и даже выгоняет из общины тех, кто хочет это делать.

11Дорогой друг, не подражай злу, но подражай добру. Кто делает добро, тот от Всевышнего, а кто делает зло, тот Всевышнего не видел. 12Все хорошо говорят о Деметире, то же говорит и сама истина. Мы и сами тому свидетели, и ты знаешь, что наше свидетельство верно.

Заключение

13Ещё о многом я хотел бы тебе сказать, но не буду доверять это чернилам и перу. 14Я надеюсь скоро тебя увидеть, и тогда мы поговорим лично.

15Мир тебе. Твои друзья передают тебе привет. Привет всем нашим друзьям, каждому лично.