Slovo na cestu

2. Timotejovi 2:1-26

Boží věc vyžaduje plné odevzdání

1Tvou silou, můj synu, ať je Kristova moc. 2Co jsi se naučil ode mne, předávej spolehlivým a schopným lidem, kteří budou šířit pravdu dál. 3Jako řádný bojovník Ježíše Krista ochotně snášej nepohodlí a útrapy. 4Kdo stojí v boji, nemá čas na soukromé záležitosti, nechce-li upadnout v nelibost u velitele. 5I sportovec musí dodržovat pravidla, nemá-li být diskvalifikován. 6Pracuj pilně jako rolník, který sklidí úrodu jen tehdy, když ji zaléval svým potem. 7Přemýšlej, co tím chci říci. Pán ti jistě pomůže zaujmout ke všemu správný postoj.

Boží poselství se nedá spoutat

8Nikdy nezapomeň, že Ježíš Kristus jako člověk pochází z královského Davidova rodu. Zároveň však svým zmrtvýchvstáním dokázal, že je Bohem. 9-10Jenom proto, že jsem tyto velké pravdy hlásal, jsem teď přikován ve vězení jako nějaký zločinec. Ale Boží slovo nikdo neuváže na řetěz jako mne. A tak to s radostí snáším pro ty, kterým chce Bůh dát záchranu a věčnou slávu v Kristu Ježíši.

11Utěšuje mne vědomí, že trpět a zemřít pro Krista znamená taky žít s ním na věčnosti, 12a kdo vydrží s ním všechna utrpení zde, bude s ním jednou vládnout. Kdo se ho však tady zřekne, toho se zřekne i on. 13Ale i když my zklameme jeho důvěru, on nám věrně stojí po boku, protože neumí být nevěrný.

Plané diskuse jsou znakem bludařů

14Připomínej to vždycky znovu a v Boží autoritě umlčuj hádky o slovíčka; nepřispívají k ničemu, leda ke zmatku u posluchačů. 15Snaž se být užitečným Božím pracovníkem, Boží pravdy hlásej čistě a jasně, abys mohl své dílo odevzdat bez obav, že propadne. 16Vyhýbej se lidem, kteří si libují v planých diskusích a tím odvádějí od Boha. 17Jejich bludy působí zhoubně jako rakovina. Patří k nim i Hymenaios a Filétos, 18kteří řadu křesťanů pomátli učením, že vzkříšení mrtvých už nastalo. 19Ale Boží pravda stojí pevně jako skála, kterou nic neotřese, jako základní kámen, na němž je napsáno: „Bůh zná ty, kdo mu patří“ a „Kdo vyznává Boha, odvrať se od bezbožností“.

20V zámožných domácnostech bývá zlaté a stříbrné nádobí pro slavnostní příležitosti; dřevěné a hliněné se užívá jen v kuchyni nebo na odpadky. 21Když si s těmi bludaři nezadáš, zůstaneš vzácnou nádobou, kterou bude sám Kristus moci použít pro své vznešené účely. 22Buď na stráži před nebezpečími, která obkličují mladého člověka. Pěstuj v sobě víru a lásku ve společenství s těmi, kdo Pána milují z čistého srdce. 23Znovu ti připomínám, nepouštěj se do takových debat, které lidi jen rozeštvávají. 24Kristův služebník se nesmí hádat; musí být taktní a trpělivě 25poučovat toho, kdo se mýlí. Když ti někdo odporuje, zůstaň přesto vlídný; 26možná, že ho tím s Boží pomocí snáze přesvědčíš o jeho omylu a on unikne z ďábelské léčky.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Тиметею 2:1-26

Труд и страдание ради Радостной Вести

1Сын мой, будь силён в благодати, которую имеем в единении с Исой аль-Масихом. 2То, о чём ты слышал от меня при множестве свидетелей, доверь верным людям, которые, в свою очередь, способны научить других. 3Прими свою долю страданий, как добрый воин Исы аль-Масиха. 4Никакой солдат не связывает себя житейскими делами, для него главное угодить своему командиру; 5и никакой атлет не получит награды, если будет нарушать правила соревнований. 6Земледелец, который трудится в поле, должен первым получить долю собранного урожая. 7Подумай о том, что я говорю, и Вечный Повелитель поможет тебе понять всё это.

8Помни Ису аль-Масиха, Который был потомком царя Давуда и был воскрешён из мёртвых согласно возвещаемой мной Радостной Вести, 9за которую я страдаю и за которую меня, как преступника, заковали в цепи. Но слово Аллаха заковать в цепи невозможно! 10Поэтому я терплю всё ради избранных Аллахом, чтобы и им получить спасение вместе с вечной славой. А спасение – в единении с Исой аль-Масихом.

11Верны слова:

Если мы умерли с Ним,

то с Ним и жить будем.

12Если терпим с Ним,

то с Ним будем и царствовать.

Если мы откажемся от Него,

то и Он откажется от нас.

13Если мы не верны Ему,

Он всё равно остаётся верным,

потому что Он не может изменить Самому Себе.

Достойный служитель Аллаха

14Напоминай там всем об этом. Предупреждай их перед Аллахом, чтобы они не занимались обсуждением бессмысленных вопросов. Это не приносит пользы, а лишь вредит тем, кто слушает. 15Старайся, чтобы Аллах видел в тебе человека испытанного, работника, которому нечего стыдиться, который правильно передаёт слово истины. 16Избегай безбожных и пустых разговоров, потому что те, кто этим занимается, отдаляются всё дальше и дальше от Аллаха. 17Учение таких людей будет распространяться, как гангрена. Среди них уже оказались Гименей и Филит. 18Они далеко отошли от истины, говоря, что воскресение – это лишь только наше духовное возрождение2:18 Букв.: «что воскресение уже было»., и подрывают тем самым в некоторых людях веру. 19Но твёрдое основание, заложенное Аллахом, непоколебимо. На нём стоит печать с надписью: «Вечный2:19 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь. знает Своих»2:19 Чис. 16:5; Наум 1:7. и «Каждый, кто провозглашает имя Вечного, должен отвратиться от зла».

20Ты знаешь, что в каждом большом доме есть посуда не только из золота и серебра, но также из дерева и глины. Одна посуда имеет почётное назначение, а другая – низкое. 21Если человек очистит себя от всего низкого, то он будет употреблён, как посуда почётного назначения, освящённая, достойная того, чтобы ей пользовался сам Хозяин, пригодная на любое доброе дело.

22Избегай всяких порочных желаний, свойственных юности. Стремись к праведности, вере, любви и миру вместе с теми, кто искренне обращается к Вечному Повелителю. 23Не вмешивайся ни в какие глупые и невежественные споры, ты знаешь, что они приводят только к раздорам. 24А раб Вечного не должен ссориться. Наоборот, он должен относиться по-доброму ко всем, должен уметь учить и терпеливо сносить зло. 25Он должен с кротостью наставлять противящихся в надежде на то, что Аллах даст им покаяние, и тогда они узнают истину, 26одумаются и освободятся из ловушки Иблиса, который пленил их и заставляет исполнять свою волю.