Slovo na cestu

2. Petrův 1:1-21

Mít jistotu povolání a vyvolení

1-2Apoštol a služebník Ježíše Krista – Šimon Petr – posílá tento dopis všem, kterým Bůh a náš zachránce Ježíš Kristus dal tutéž vzácnou víru jako nám. Přeji vám, abyste prožívali Boží dobrotivost a pokoj. Toho dosáhnete hlubším poznáváním Boha a Ježíše, našeho Pána.

3Bůh nám dal ve své moci vše, co je potřebné k opravdovému životu ve víře; poznali jsme toho, který nás pozval k sobě, a dokonce nám dává účast na slávě a ctnostech. 4Dal nám ty největší a nejdražší sliby, a to proto, abychom unikli všem špatnostem, které nás ve světě obklopují, a získali Boží charakter. 5-7Učiňte vše pro to, aby vás víra vedla ke správnému životu, ke stále hlubšímu poznávání Boha, k sebekázni, trpělivosti, naprosté oddanosti Bohu, k bratrské náklonnosti a křesťanské lásce. 8Půjdete-li usilovně touto cestou, duchovně porostete, váš život přinese ovoce a budete užiteční pro našeho Pána, Ježíše Krista. 9Ten, kdo nemá tyto povahové rysy, je krátkozraký, dokonce slepý a zapomíná, že Bůh ho zbavil starého hříšného života.

10-11Moji milí bratři, usilujte tedy o to, abyste svým křesťanským životem prokazovali, že vás Bůh zavolal a vyvolil. Pak nikdy nesejdete z cesty víry a Bůh vám široce otevře věčné království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Biblické proroctví

12Chci vám stále připomínat tyto věci, i když je už dávno znáte a podle nich také žijete. 13-14Náš Pán Ježíš Kristus mi zjevil, že můj život zde na zemi se chýlí ke konci, že brzo zemřu. Ale dokud jsem zde, pokládám za svou povinnost povzbuzovat vaši víru. 15Chci k tomu využít každou příležitost, a proto vám píši, abyste se mohli k mým radám vracet i po mé smrti. 16Když jsme vás seznamovali s Kristovou mocí a jeho příchodem, nebyly to žádné smyšlenky. Vždyť jsme viděli jeho božský majestát na vlastní oči! 17Byl jsem s ním na jedné galilejské hoře, když se nám ještě jako člověk představil ve své božské vznešenosti. 18Slyšel jsem ten slavný mocný hlas volající z nebe: „To je můj milovaný Syn, moje radost.“

19A tak jsme byli svědky toho, jak se do důsledku naplnila proroctví. Proto jim věnujte tu největší pozornost, vždyť svítí jako světlo uprostřed noční tmy, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdci. 20Buďte si však především vědomi toho, že žádné proroctví Písma nezáleží na osobním výkladu; 21Vždyť proroctví nikdy nevzešlo z lidské vůle, ale Duch svatý svěřil prorokům, těmto Božím lidem, pravdivé poselství.

New Russian Translation

2 Петра 1:1-21

1От Симона Петра, слуги и апостола Иисуса Христа.

Тем, кто, благодаря праведности нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа, получил ту же драгоценную веру, что и мы.

2Пусть через познание Бога и нашего Господа Иисуса благодать и мир вам преумножатся.

Избрание и христианское призвание

3Его божественная сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание Бога, призвавшего нас Своей собственной славой и добродетелью. 4Благодаря им Он дал нам самые великие и драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны к Божественной природе и избежали растления земными страстями.

5Поэтому приложите все старания, чтобы дополнить вашу веру добродетелью, добродетель – знанием, 6знание – умением владеть собой, умение владеть собой – стойкостью, стойкость – благочестием, 7благочестие – братолюбием, братолюбие – любовью. 8Если в вас есть эти качества, и если они умножаются, то ваше познание Господа нашего Иисуса Христа уже не будет бесполезным и бесплодным. 9У кого же этих качеств нет, тот близорук и слеп и забыл об очищении от своих прошлых грехов.

10Поэтому, братья, еще более старайтесь укрепляться в вашем положении призванных и избранных. Так вы никогда не споткнетесь, 11и вам будет широко открыт вход в вечное Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

12И потому я никогда не перестану вам об этом напоминать, хотя вам это и известно, и вы утверждены в истине, которую приняли. 13Но пока я нахожусь в этой храмине1:13 То есть «в этом теле»., я считаю правильным освежать вашу память. 14Я знаю, что скоро мне предстоит оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне1:14 См. Ин. 21:18-19.. 15Поэтому я буду стараться, чтобы и после того, как меня среди вас уже не будет, вы бы в любое время вспоминали об этих истинах.

Великая слава Иисуса Христа

16Когда мы говорили вам о силе и пришествии1:16 Или: «о силе и пребывании среди нас». нашего Господа Иисуса Христа, мы следовали не искусно сочиненным сказкам. Мы сами были очевидцами Его величия1:16 Очевидцами Его величия – Петр говорит о преображении Иисуса Христа (см. Мат. 17:1-9; Мк. 9:2-10; Лк. 9:28-36).. 17Честь и слава были даны Ему Богом Отцом, голос Которого прозвучал для Него в великой славе: «Это Мой любимый Сын, в Нем Моя радость»1:17 См. Пс. 2:7; Ис. 42:1.. 18Мы сами слышали этот голос, прозвучавший с небес, когда были вместе с Ним на святой горе1:18 Описание этого события можно найти в Мат. 17:1-9; Мк. 9:2-10; Лк. 9:28-36..

19Теперь мы еще тверже уверены в пророческом слове, и вы хорошо делаете, что внимаете ему, как светильнику, сияющему во тьме, пока не настанет день1:19 День – имеется в виду духовное просвещение (см. Прит. 4:18) или, возможно, день второго пришествия Иисуса Христа (см. 2 Фес. 2:2). и Утренняя Звезда1:19 Утренняя звезда – здесь говорится о Христе (см. Чис. 24:17; Отк. 22:16). не взойдет в ваших сердцах. 20И помните прежде всего о том, что никакое пророчество в Писании не исходит из измышлений самого пророка1:20 Или: «никакое пророчество в Писании не следует толковать самому». Существует несколько вариантов понимания этого места: 1) нельзя толковать без помощи Святого Духа; 2) нельзя толковать, основываясь на своих субъективных соображениях; 3) источником пророчеств были не сами пророки, но Святой Дух., 21потому что пророчества никогда не были произносимы по воле человека, но движимые Святым Духом люди говорили от Бога.