Slovo na cestu

2. Korintským 1:1-24

Úvodní pozdravy

1Drazí bratři, tento dopis vám píši jako Bohem zmocněný posel Ježíše Krista, společně s Timotejem. Adresovaný je sice k vám do Korintu, ale je určen všem křesťanům v celém Řecku: 2kéž vás náš Otec Bůh i Ježíš Kristus bohatě obdarují svou milostí a pokojem.

Bůh pomáhá v utrpení

3-4Jak nevýslovně dobrý je náš Bůh. V něm, Otci našeho Pána Ježíše Krista, máme nevyčerpatelný zdroj útěchy a posily pro naše zkoušky a utrpení, takže i jiné pak můžeme těšit a posilovat, když je to zapotřebí. 5Stejnou pomoc, jakou jsme obdrželi od Boha, rozdáváme všude kolem sebe. 6Můžete se spolehnout, že čím víc utrpení podstoupíme pro Krista, tím hojněji nás zahrne svou útěchou a povzbuzením. Kristovo utrpení je mým denním chlebem, ale to je můj příspěvek k vaší záchraně. 7On mi však denně dává též novou sílu a klid – a to má být zase posilou vám ve vašich zkouškách. Pokud s námi sdílíte naše bolesti, nemám o vás obavy: zdroj naší útěchy je otevřen i pro vás.

8-9Nebudu vám, drazí, tajit, že tady v Malé Asii jsme prožili snad nejhorší chvíle svého života. Vypadalo to už, že je s námi konec, připravovali jsme se na smrt. Cítím, že to muselo dojít tak daleko proto, abychom nespoléhali již na nic jiného než na Boha, který má moc vzkřísit i mrtvé. 10Skutečně nás vyrval přímo z drápů smrti a věřím, že ne naposledy. 11Přesto prosím, abyste na nás stále mysleli ve svých modlitbách – tím větší budou pak vaše chvály a vděčnost za jejich vyslyšení.

12S naprosto čistým svědomím mohu prohlásit, že jsem s vámi ve všech směrech jednal vždy jen a jen upřímně, jak mě Bůh vedl, a na to jsem hrdý. Ne lidská vypočítavost, ale Boží milost je mi vůdčí silou. To platilo vždy i ve vztahu k vám. 13-14Všechno, co čtete v mých listech, je míněno naprosto upřímně. Doufám, že to tak přijmete, i když se dosud mnoho neznáme, a že při Kristově návratu se za sebe navzájem nebudeme muset stydět, ale naopak budeme mít důvod k hrdosti.

Pavel mění plán svých cest

15V této důvěře jsem vás chtěl navštívit už na cestě do Makedonie a pak se vrátit do Judska zase přes Korint. 16-20Proč jsem svůj plán později změnil? Nebylo to z vrtkavosti ani z lehkomyslnosti. Když jednou něco řeknu, pak to také tak myslím; nikdy neříkám „ano“, když myslím „ne“, a naopak. Boží Syn Ježíš Kristus, jak jsme vám ho přiblížili se Silvánem a Timotejem, také nebyl muž dvojí tváře. Jeho osoba je hmatatelným ANO všem slibům, které Bůh kdy dal člověku. Proto taky, když k modlitbě připojíme Amen (tj. „ano“), připomínáme si vlastně, že v Kristu na ně Bůh už odpověděl, a oslavujeme ho za to. 21Že jste v Kristu obdrželi tentýž nový život jako my, že v něm dosud pevně stojíme – to je jen Boží dílo. 22To on nás učinil svým vlastnictvím, pověřil svým poselstvím a vtiskl nám svou vlastnickou pečeť – svatého Ducha – jako záruku na vše ostatní, co má ještě pro nás přichystáno.

23Pán Bůh ví, že to nebylo jinak, než vám tady píšu: Korint jsem nakonec rozhodl vynechat jen proto, abych vás ušetřil setkání, které by pro vás mohlo být velice trapné. 24Ne že bych vám chtěl vytýkat nedostatky ve vaší víře – v té si stojíte docela dobře.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Коринфянам 1:1-24

Приветствие

1От Паула, посланника Исы аль-Масиха1:1 Аль-Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков. Аль (также передаётся в русской транскрипции как эль, الـ‎) — определённый артикль в арабском языке., избранного по воле Аллаха, и от брата Тиметея.

Коринфской общине верующих, принадлежащей Аллаху, и всему святому народу Аллаха в Ахаии1:1 Ахаия – римская провинция на юге Греции..

2Благодать и мир вам1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». от Аллаха, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы аль-Масиха.

Хвала Аллаху, дающему утешение

3Хвала Богу и Отцу1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исы аль-Масиха, не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исы многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масиху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исы аль-Масиха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и аль-Масиха, раскрывая сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23). Повелителя нашего Исы аль-Масиха, Отцу милосердия и Богу всяческого утешения! 4Он утешает нас во всех наших тяготах, чтобы и мы, в свою очередь, могли утешить других в их горе тем утешением, которым Аллах утешает нас. 5Ведь, как умножаются наши страдания ради аль-Масиха, так умножается аль-Масихом и наше утешение. 6Жизненные трудности мы переносим ради вашего утешения и спасения. Утешение, которое мы получаем, тоже даётся нам ради вашего утешения. Оно поможет и вам стойко перенести те же страдания, которые приходится переносить нам. 7Мы твёрдо надеемся на вас и знаем, что как вы разделяете с нами наши страдания, так разделяете и наше утешение.

8Братья, я хочу, чтобы вы знали о том, что мы пережили в провинции Азия1:8 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть современной территории Турции), которая позднее дала своё название материку.. Выпавшие там на нашу долю страдания настолько превосходили все наши силы, что мы даже потеряли надежду остаться в живых. 9Казалось, что мы уже получили смертный приговор, но так было для того, чтобы мы научились полагаться не на себя, а на Аллаха, Который воскрешает мёртвых. 10Он избавил нас от смертельной опасности и впредь избавит. На Него мы надеемся, и Он спасёт нас. 11Только вы помогайте нам своими молитвами, чтобы многие возблагодарили Аллаха за то, что Он был так милостив к нам по их молитвам.

Изменение в планах Паула

12Мы хвалимся тем – и наша совесть может быть этому порукой, – что мы и в этом мире, и в особенности в наших отношениях с вами, поступали честно1:12 Или: «свято». и искренне, и это нам было дано от Аллаха. Мы поступали не по «мудрости» этого мира, но по благодати Аллаха. 13Во всём, что мы вам написали, нет ничего, что вы, прочитав, не смогли бы понять. Я надеюсь, что, поняв нас до конца, – 14а отчасти вы нас уже понимаете, – в день возвращения Вечного Повелителя Исы вы сможете хвалиться нами так же, как и мы вами.

15Я уверен в этом и поэтому хотел бы сначала прийти к вам, чтобы вы дважды получили благословение. 16Я собирался побывать у вас по пути в Македонию, а затем ещё раз посетить вас на обратном пути, и тогда вы помогли бы мне отправиться в Иудею. 17Может, вам кажется, что это решение было необдуманным? Или, может, я, как это водится у людей, говорю в одно и то же время то «да», то «нет»? 18Заверяю вас перед Аллахом, Который верен: то, что говорю вам, я говорю без колебаний. 19В (вечном) Сыне Всевышнего Исе аль-Масихе, Которого вам возвещали я, Силуан1:19 Силуан – по всей вероятности, тот же человек, что и Сила (см. Деян. 15:22). и Тиметей, нет никакой неопределённости, в Нём всегда лишь только «да». 20Все обещания Аллаха подтвердились в Исе аль-Масихе! Поэтому и мы говорим в единении с Ним во славу Аллаха: «Аминь»1:20 Аминь – еврейское слово, которое переводится как «да, верно, воистину так» или «да будет так»..

21Аллах делает и нас, и вас непоколебимыми в единении с аль-Масихом. Он помазал нас на служение 22и запечатлел нас Своей печатью. Он вложил в наши сердца Своего Духа как залог того, что Он нам обещал.

23Аллах свидетель того, что лишь жалея вас, я до сих пор не приходил с наказанием в Коринф. 24Мы не хотим устанавливать своё господство над вашей духовной жизнью, нет, мы делаем всё лишь для вашей радости, потому что вы твёрдо стоите в вере.