Slovo na cestu

1. Timotejovi 6:1-21

Svědomitá práce je pro křesťana podmínkou

1Všichni křesťané mají respektovat své nadřízené, i když jsou nevěřící, aby si nikdo nemohl stěžovat na jejich špatnou práci. Nelze dopustit, aby pro nesvědomitost bylo zneváženo křesťanské učení nebo Boží jméno. 2Je-li nadřízený také křesťanem, není to důvod k menší horlivosti, ale právě naopak: tím ochotněji ať mu vychází vstříc jako bratru ve víře. To nepřestávej klást na srdce všem věřícím. 3Některým se to možná nebude líbit, ale toto je zdravé učení Kristovo a základ zbožného života. Kdo hlásá něco jiného, 4-5je jednak pyšný, jednak ničemu nerozumí; jen vyvolává zbytečné hádky a roztržky a z toho jsou pak urážky, křivá nařčení a neustálé třenice. Ti mistři rozvratu mají rozum zakalený a neschopný poznat pravdu. Zbožnost je jim dobrá jen k rychlému a snadnému zbohatnutí. Těch se varuj.

Co je pravé bohatství

6Je ovšem pravda, že taková zbožnost, která se umí spokojit i s málem, je vlastně obrovským bohatstvím. 7Konečně, nic jsme si na svět nepřinesli a nic si z něho neodneseme. 8Mělo by nám tedy stačit, že máme co jíst a co obléknout. 9Kdo však touží po bohatství, brzy v honbě za penězi začne užívat nepoctivých prostředků, které si ho osedlají a nakonec strhnou do zkázy. 10Kořen všeho zla je totiž láska k penězům; mnoha lidem už zavřela cestu k Bohu a kolik trápení jim připravila!

Pavlovy závěrečné rady

11Ty však, Timoteji, patříš Bohu! Vyhýbej se takovým věcem a usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost.

12Být křesťanem znamená vést neustálý duchovní zápas. Vlož do tohoto boje celé své srdce, abys dosáhl věčného života, ke kterému tě Bůh povolal. Zavazuje tě k tomu už to slavnostní vyznání, které jsi učinil před mnoha svědky. 13Vyzývám tě před Bohem, který všemu dává život, a před Ježíšem Kristem, který své slavnostní svědectví pronesl před Pontiem Pilátem; 14nehleď napravo ani nalevo a plň svěřený úkol tak, abys čisté jméno křesťana uchoval až do příchodu Ježíše Krista. 15Ten, až přijde jeho čas, objeví se jako jediný a slavný Panovník, Král nad všemi králi a Pán nad všemi pány; 16on jediný je nesmrtelný a bydlí v neproniknutelném světle. Lidské oko ho nevidělo a vidět nemůže. Jemu patří sláva i čest a vláda na věky věků!

17Důtklivě varuj všechny majetné, aby si na nejistém majetku nezakládali a raději upírali naději k Bohu, který na všechny naše potřeby štědře pamatuje. 18Ať konají dobro a s potřebnými se dělí ochotně a obětavě. 19Tak nastřádají dobrý základ pro budoucnost a získají pravý život.

20Timoteji, dobře si hleď toho, co ti Bůh svěřil! Vyhýbej se planým řečem a falešným naukám o poznání. 21Jejich vyznavači mají „poznání“ o všem možném, jen to nejdůležitější – totiž Boha – neznají.

Boží milost s tebou. Zdraví tě

Pavel

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Тиметею 6:1-21

1Те, кто находится под игом рабства, пусть относятся со всем уважением к своим хозяевам, чтобы ни имя Аллаха, ни наше учение не были опорочены. 2Рабы, у которых хозяева из последователей Исы аль-Масиха, не должны оказывать им меньше уважения на том основании, что они братья. Наоборот, они должны служить им ещё лучше, потому что те, кому они служат, – верные и любимые братья. Этому ты должен учить людей и к этому их призывать.

Ложное учение и истинное богатство

3Кто учит чему-то другому и не согласен со здравыми наставлениями нашего Повелителя Исы аль-Масиха и с учением, соответствующим истинному почитанию Аллаха, 4тот заносчив, но не имеет знания. У него есть лишь нездоровое желание спорить и вести праздные дебаты, что лишь рождает зависть, распри, злоречие, недобрые подозрения 5и постоянные разногласия между людьми с развращённым умом, далёкими от истины: для них благочестие стало лишь способом наживы.

6Великое приобретение быть благочестивым и довольным. 7Ведь мы ничего не принесли с собой в этот мир и ничего не можем взять с собой из него. 8Мы должны быть довольны, если у нас есть пропитание и одежда. 9Те же, кто стремится разбогатеть, впадают в искушение и попадают в ловушку множества глупых и опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели. 10Любовь к деньгам – это корень всех зол. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий.

Наказ Тиметею

11Ты же, человек Всевышнего, беги от всего этого. Стремись к праведности, благочестию, вере, любви, терпению, кротости. 12Доблестно сражайся за веру, держись вечной жизни, к которой ты призван, ведь ты достойно и открыто говорил о своей вере перед многими свидетелями. 13Я требую от тебя перед Аллахом, дающим всему жизнь, и перед Исой аль-Масихом, Который достойно говорил о той же вере перед Понтием Пилатом: 14верно и безукоризненно исполняй то, что я тебе повелел, вплоть до возвращения нашего Повелителя Исы аль-Масиха. 15В своё время Его явит Аллах, благословенный и единый Властитель, Царь царей и Владыка владык6:15 См. Втор. 10:17; Заб. 135:3., 16единственный Бессмертный, обитающий в неприступном свете, Которого никто из людей не видел и не может видеть. Ему принадлежит честь и могущество навсегда! Аминь.

17Тех, кто в этой земной жизни богат, предупреждай, чтобы не гордились и не надеялись на своё богатство: оно ненадёжно. Пусть лучше надеются на Аллаха, щедро дающего всё необходимое, чтобы мы могли наслаждаться жизнью. 18Требуй от них делать добро и обогащаться добрыми делами, быть щедрыми и охотно делиться с другими своим богатством. 19Таким образом они соберут себе сокровища, которые станут добрым основанием их будущего, и получат подлинную жизнь.

20Тиметей, храни то, что тебе вверено. Не занимайся безбожным пустословием и спорами о том, что ложно называют знанием. 21Увлёкшись этим, некоторые ушли в сторону от веры.

Пусть благодать будет с вами.