1. Timotejovi 4 – Slovo na cestu SNC

Slovo na cestu

1. Timotejovi 4:1-16

Pavel varuje před falešnými učiteli

1-2Duch svatý nám říká jasně, že v posledních dobách se někteří v církvi odvrátí od Krista a přikloní se k hlasatelům ďábelských nauk, nestydatým lhářům, kteří si už z ničeho nedělají špatné svědomí. 3Ti budou zakazovat manželství a požívání některých pokrmů, i když poučeným křesťanům 4svěřil Bůh tyto věci k radostnému a vděčnému užívání. Vždyť vše, co pochází z Boží ruky, je dobré a nic není zakázané, když za to Bohu děkujeme: 5jeho slovo a naše modlitba to očistily.

Ne spekulace, ale čisté učení

6Budeš-li to takhle učit, bude z tebe dobrý služebník Ježíše Krista. Živ se slovy víry a správným učením, které sis osvojil. 7Nepopřávej sluchu bohaprázdným povídačkám a babským tlachům. Všechen čas a energii zaměř raději na svůj duchovní vzestup. 8Tělesná zdatnost je sice užitečná, ale ta duchovní je nepostradatelná při všem. Cvič se tedy v poslušnosti vůči Bohu, budeš to potřebovat zde a je to dobrý vklad i pro věčnost. 9Toto je pravda, kterou by měl každý uznat. 10A když na to vynakládáme všechny síly, je to proto, že máme naději v živém Bohu, který je zachráncem všech, kdo v něho uvěřili.

11Tomu uč a dbej, aby si to všichni dobře osvojili. 12Nikdo ať tě nepodceňuje pro tvé mládí. Naopak: křesťanům buď vzorem lásky, víry a čistého smýšlení, v řeči i v celém chování. 13Než přijdu, předčítej a vysvětluj Písmo, zvěstuj Boží slovo. 14Nezanedbávej schopnosti, které ti daroval Bůh, když na tebe podle prorockého pokynu starší spoluvěřící s modlitbou vkládali ruce. 15Snaž se je rozvíjet v práci, aby každý viděl, že rosteš a děláš pokroky. 16Své myšlení i jednání podrobuj neustále kontrole. Od pravdy neuhýbej a Bůh požehná tobě i těm, kteří jsou ti svěřeni.