Slovo na cestu

1. Timotejovi 1:1-20

Pavel varuje před bludy falešných učitelů

1-2Můj drahý synu ve víře, milý Timoteji, přeji ti milost, slitování a pokoj od Boha Otce i Ježíše Krista, našeho Pána.

3Při svém odjezdu do Makedonie jsem tě prosil, abys zůstal v Efezu a stavěl hráze falešným naukám 4a nekonečným diskusím o bájích a rodokmenech. Vedou spíš k jalovému mudrování, než aby objasňovaly význam víry v Božích plánech. 5Cílem našeho snažení musí být láska, která pramení z čistého srdce, z dobrého svědomí a opravdové víry. 6Od toho někteří uhnuli a dali se na prázdné řečnění. 7Chtějí se proslavit jako učitelé Mojžíšova zákona a přitom nemají ponětí, co je jeho pravým smyslem.

8Zákon je jistě užitečný, je-li užíván tak, jak Bůh zamýšlel. 9-11Ale nesmíme zapomenout, že Bůh svými zákony nemíří proti nám, kteří jsme jeho, nýbrž proti zlým a vzpurným, kteří Boha neuznávají, trápí své rodiče, lžou, křivě přísahají, libují si v oplzlostech, proti homosexuálům a zvrhlíkům, smilníkům, únoscům a vrahům i všem ostatním, jejichž jednání se příčí Božím řádům, určeným k našemu blahu.

Pavlovo vyznání založené na zkušenosti

12Jak jsem Ježíši Kristu vděčný, že si mne vybral za svého spolupracovníka. 13-14Dříve jsem se jeho jménu vysmíval a jeho vyznavače hubil, ale Bůh se nade mnou smiloval, protože jsem to dělal z nevědomosti, když jsem ještě Krista neznal. Ve své dobrotě mne dovedl k tomu, abych uvěřil, a naplnil mne celého svou láskou. 15Jak je to pravdivé a jak rád bych to každému rozhlásil: Ježíš přišel na svět zachránit nás, od Boha odloučené a smrti propadlé. A jestli byl někdo od Boha daleko, byl jsem to já. 16Ale Bůh se nade mnou smiloval a Ježíš Kristus na mém příkladu ukázal, jakou trpělivost má i s tím nejbídnějším hříšníkem, aby si každý uvědomil, že věčný život je tu i pro něho. 17Sláva a čest Bohu za to na věky! On je věčný král, neviditelný, nesmrtelný, jediný a slavný Bůh!

18To ti tedy, milý synu, kladu na srdce: bojuj dobře v Božím boji, jak to o tobě i Bůh v prorocké řeči pověděl. 19Drž se pevně své víry v Krista a udržuj si stále čisté svědomí. Někteří své svědomí zničili tím, že jednali svévolně proti němu. Není divu, že pak ztratili i víru v Krista, jako například 20Alexandr a Hymeneus. Musel jsem ty dva vyloučit z církve, aby nedělali hanbu Kristovu jménu.

New Russian Translation

1 Тимофею 1:1-20

1От Павла, апостола Христа Иисуса, по велению Бога, нашего Спасителя, и Иисуса Христа – нашей надежды.

2Моему истинному сыну в вере Тимофею.

Благодать, милость, мир тебе от Бога Отца и Господа нашего Христа Иисуса.

Предупреждение о ложных учениях

3Отправляясь в Македонию, я настоятельно попросил тебя остаться в Эфесе и потребовать от некоторых людей не учить чему-то другому, 4не расточать свое время на всевозможные россказни и бесконечные родословные. Это лишь порождает споры, а не способствует успеху дела Божьего, которое строится на вере. 5Цель этого требования – любовь, которая исходит из чистого сердца, доброй совести и искренней веры. 6Но некоторые люди, оставив все это, стали заниматься бессмысленными разговорами. 7Они хотят быть учителями Закона, но сами не разбираются ни в том, о чем говорят, ни в том, что так решительно утверждают.

8Мы знаем, что Закон хорош, если им правильно пользоваться. 9Мы знаем также, что Закон существует не для праведного, а для нарушителей Закона и для непокорных, для нечестивых и грешных, для тех, кто не признает ничего святого, и для безбожников, для тех, кто бьет своего отца или мать, для убийц, 10для развратников, гомосексуалистов, работорговцев, лжецов, клятвопреступников и всех, кто занимается тем, что противоречит здравому учению 11и не соответствует доверенной мне славной Радостной Вести от Бога, достойного всякой хвалы.

Благодарность за милость Божью

12Я благодарю Господа нашего Иисуса Христа, давшего мне силы, за то, что Он счел меня верным и поручил мне служение, 13несмотря на то что я прежде был кощунником, гонителем и наглецом. Но ко мне была проявлена милость, потому что я действовал по незнанию и неверию. 14Благодать же нашего Господа была проявлена во мне во всем ее богатстве вместе с верой и любовью, которая в Иисусе Христе.

15Правильно и достоверно изречение: Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, самый худший из которых – я. 16Но для того ко мне и была проявлена такая милость, чтобы на мне, худшем из грешников, Иисус Христос показал, как велико Его терпение, и чтобы другие, видя это, тоже поверили и получили вечную жизнь. 17Так пусть же вечному Царю, бессмертному, невидимому и единому Богу, будет честь и слава вовеки! Аминь.

Наставления Павла о сохранении веры

18Тимофей, сын мой, я пишу тебе это наставление, помня о пророчествах, которые были сказаны о тебе. Я хочу, чтобы ты, следуя им, вел битву за истину, 19сохраняя свою веру и чистую совесть. Некоторые ее отвергли, и в результате их вера потерпела кораблекрушение. 20Среди них Гименей и Александр, которых я предал во власть сатаны1:20 Предал во власть сатаны – исходя из того, что греховный мир находится под властью сатаны, то, вероятнее всего, здесь речь идет об отлучении от церкви, которая принадлежит Богу (см. 1 Кор. 5). По другому толкованию у посланников Христа была особая власть предавать согрешающих власти сатаны, тем самым навлекая на него физические страдания, а в некоторых случаях даже физическую смерть (см. Деян. 5:1-11)., чтобы они научились не кощунствовать.