Slovo na cestu

1. Tesalonickým 5:1-28

Buď připraven: nikdo neví, kdy se Pán vrátí

1Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři, 2vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. 3Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová. 4Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. 5Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. 6Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví. 7Noc je čas spáčů a opilců. 8Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

9Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista: 10on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv. 11Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Základní tóny křesťanského života

12Milí bratři, važte si svých představených v církvi, kteří se pro vás namáhají a napomínají vás. 13Mějte je ve zvláštní úctě a lásce, vždyť vám slouží. A mezi sebou se nehádejte. 14Neukázněné a líné napomínejte, malomyslné povzbuzujte, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost. 15Křivdy neoplácejte, prokazujte dobro sobě navzájem i ostatním. 16Buďte radostnými lidmi. 17Neochabujte v modlitbách. 18Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.

19Nepřekážejte působení Božího Ducha 20a nezlehčujte jeho poselství. 21-22Bedlivě však posuzujte vše, co se za Boží slovo vydává, a přijímejte jen to, co odpovídá Písmu. Co mu odporuje, není dobré a s tím nic nemějte.

23Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost – ducha, duši i tělo – zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. 24Bůh, který vás přijal za své děti, to pro vás jistě učiní, jak sám slíbil.

25Bratři, i vy se za nás modlete. 26Obejměte za nás všechny spoluvěřící. 27A všem dejte tento dopis přečíst, je to mé přání a vaše povinnost před Pánem.

28Nechť vám Ježíš Kristus všem bohatě žehná.

Váš Pavel

La Parola è Vita

1 Tessalonicesi 5:1-28

1Quando succederà tutto questo? Non cʼè bisogno che vi dica niente in proposito, cari fratelli, 2perché sapete benissimo che nessuno lo sa. Il giorno del Signore verrà improvvisamente, come un ladro di notte. 3Quando la gente dirà: «Tutto va bene, cʼè pace e sicurezza dappertutto», allora ecco inaspettatamente la rovina, improvvisa come le doglie di una donna incinta. E non ci sarà scampo.

4Ma voi, cari fratelli, non siete allʼoscuro, per quanto riguarda queste cose, e quando verrà quel giorno, non vi coglierà di sorpresa come un ladro. 5Infatti, voi siete tutti figli della luce e del giorno. Noi credenti non facciamo parte delle tenebre e della notte. 6Perciò dobbiamo stare in guardia e non dormire come fanno gli altri; dobbiamo rimanere svegli e pronti per il suo ritorno! 7Di notte la gente dorme e di notte si ubriaca. 8Ma noi, che facciamo parte del giorno, dobbiamo restare sobri, protetti dalla corazza della fede e dellʼamore, e con lʼelmo della gioiosa speranza della salvezza.

9Perché Dio non ci ha destinati a subire il suo castigo, ma ci ha scelto per salvarci, grazie a ciò che ha fatto il nostro Signore, Gesù Cristo. 10Egli è morto per noi, per farci vivere sempre con lui, sia che noi siamo morti o vivi al momento del suo ritorno. 11Perciò, incoraggiatevi ed edificatevi a vicenda, come infatti state già facendo.

Ultime raccomandazioni

12Cari fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per i rappresentanti della vostra chiesa, che lavorano tanto fra voi e vi mettono in guardia contro tutto ciò che è male. 13Teneteli in grande considerazione ed amateli con tutto il cuore, perché non si risparmiano per aiutarvi.

14E vivete in pace fra voi. Fratelli, correggete quelli che vivono male, confortate gli abbattuti, prendetevi cura di quelli che sono deboli e siate pazienti con tutti. 15Badate che nessuno ripaghi il male col male, ma cercate sempre di fare del bene, tanto fra voi che a tutti gli altri. 16Siate sempre contenti 17e continuate a pregare. 18Qualunque cosa accada, ringraziate sempre il Signore, perché è questo che Dio vuole da voi che appartenete a Gesù Cristo.

19Non ostacolate lʼazione dello Spirito Santo 20e non disprezzate quelli che profetizzano, 21ma controllate tutto ciò che viene detto per accertarvi che sia vero e, se lo è, accettatelo. 22Tenetevi alla larga da ogni specie di male. 23Che il Signore, che dona la pace, vi renda completamente puri e devoti a lui, e che tutto il vostro essere: spirito, anima e corpo, sia conservato forte e senza difetti fino al giorno del ritorno del nostro Signore, Gesù Cristo. 24Dio, che vi ha chiamati ad essere suoi figli, è fedele, e farà tutto questo per voi, come ha promesso. 25Fratelli, pregate per noi. 26Salutate per me con un bacio fraterno tutti gli altri credenti. 27Vi scongiuro, nel nome del Signore, di fare in modo che questa lettera sia letta a tutti i fratelli. 28La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con voi tutti. Paolo.