Slovo na cestu

1. Tesalonickým 5:1-28

Buď připraven: nikdo neví, kdy se Pán vrátí

1Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři, 2vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. 3Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová. 4Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. 5Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. 6Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví. 7Noc je čas spáčů a opilců. 8Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

9Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista: 10on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv. 11Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Základní tóny křesťanského života

12Milí bratři, važte si svých představených v církvi, kteří se pro vás namáhají a napomínají vás. 13Mějte je ve zvláštní úctě a lásce, vždyť vám slouží. A mezi sebou se nehádejte. 14Neukázněné a líné napomínejte, malomyslné povzbuzujte, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost. 15Křivdy neoplácejte, prokazujte dobro sobě navzájem i ostatním. 16Buďte radostnými lidmi. 17Neochabujte v modlitbách. 18Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.

19Nepřekážejte působení Božího Ducha 20a nezlehčujte jeho poselství. 21-22Bedlivě však posuzujte vše, co se za Boží slovo vydává, a přijímejte jen to, co odpovídá Písmu. Co mu odporuje, není dobré a s tím nic nemějte.

23Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost – ducha, duši i tělo – zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. 24Bůh, který vás přijal za své děti, to pro vás jistě učiní, jak sám slíbil.

25Bratři, i vy se za nás modlete. 26Obejměte za nás všechny spoluvěřící. 27A všem dejte tento dopis přečíst, je to mé přání a vaše povinnost před Pánem.

28Nechť vám Ježíš Kristus všem bohatě žehná.

Váš Pavel

New International Version

1 Thessalonians 5:1-28

The Day of the Lord

1Now, brothers and sisters, about times and dates we do not need to write to you, 2for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. 3While people are saying, “Peace and safety,” destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape.

4But you, brothers and sisters, are not in darkness so that this day should surprise you like a thief. 5You are all children of the light and children of the day. We do not belong to the night or to the darkness. 6So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober. 7For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk, get drunk at night. 8But since we belong to the day, let us be sober, putting on faith and love as a breastplate, and the hope of salvation as a helmet. 9For God did not appoint us to suffer wrath but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. 10He died for us so that, whether we are awake or asleep, we may live together with him. 11Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.

Final Instructions

12Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord and who admonish you. 13Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. 14And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive, encourage the disheartened, help the weak, be patient with everyone. 15Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.

16Rejoice always, 17pray continually, 18give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.

19Do not quench the Spirit. 20Do not treat prophecies with contempt 21but test them all; hold on to what is good, 22reject every kind of evil.

23May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. 24The one who calls you is faithful, and he will do it.

25Brothers and sisters, pray for us. 26Greet all God’s people with a holy kiss. 27I charge you before the Lord to have this letter read to all the brothers and sisters.

28The grace of our Lord Jesus Christ be with you.