Slovo na cestu

1. Tesalonickým 5:1-28

Buď připraven: nikdo neví, kdy se Pán vrátí

1Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři, 2vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. 3Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová. 4Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. 5Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. 6Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví. 7Noc je čas spáčů a opilců. 8Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

9Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista: 10on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv. 11Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Základní tóny křesťanského života

12Milí bratři, važte si svých představených v církvi, kteří se pro vás namáhají a napomínají vás. 13Mějte je ve zvláštní úctě a lásce, vždyť vám slouží. A mezi sebou se nehádejte. 14Neukázněné a líné napomínejte, malomyslné povzbuzujte, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost. 15Křivdy neoplácejte, prokazujte dobro sobě navzájem i ostatním. 16Buďte radostnými lidmi. 17Neochabujte v modlitbách. 18Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.

19Nepřekážejte působení Božího Ducha 20a nezlehčujte jeho poselství. 21-22Bedlivě však posuzujte vše, co se za Boží slovo vydává, a přijímejte jen to, co odpovídá Písmu. Co mu odporuje, není dobré a s tím nic nemějte.

23Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost – ducha, duši i tělo – zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. 24Bůh, který vás přijal za své děti, to pro vás jistě učiní, jak sám slíbil.

25Bratři, i vy se za nás modlete. 26Obejměte za nás všechny spoluvěřící. 27A všem dejte tento dopis přečíst, je to mé přání a vaše povinnost před Pánem.

28Nechť vám Ježíš Kristus všem bohatě žehná.

Váš Pavel

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Tesalonicenses 5:1-28

1Huauqui, panicuna, Jesucristo shamunataca ña yachashcamanta ima huata, ima punlla shamunataca mana quillcanachu cani. 2Jesucristo shamunaca, tuta shuhua shamuj shina cana cashcataca, cancunallataj ña alli yachanguichijmi. 3Tucuicuna: “Alli sumajtami causacunchij, ima llaqui mana shamungachu” ninacucujpica, ñapish jatun llaquica huachana nanai chichu huarmita japij shina japingallami. Chai jatun llaquicunamantaca, manataj quishpiringacunachu.

4Ashtahuanpish cancunaca, mana amsapi causacunguichijchu. Jesús shamushpaca, cancunataca mana shuhua shina manchachingachu. 5Cancunaca, tucuicunami achij punllapaj canguichij. Mana amsa tutapajchu canchij. 6Chashna cashcamantaca, mana crijcuna shina ama dormishunchij. Ñucanchijca rijcharishca, yuyaipi cashunchij. 7Tutami dormijcunaca dormin, machajcunaca machan. 8Paicuna chashna cajpipish, punllapaj caj ñucanchijca alli yuyaiyuj cashunchij. Fierro churanata soldado churarij shinaca, Jesusta alli crishpa cʼuyashpami causana canchij. Shinallataj umapi cascota churashca shinaca, quishpirina yuyaihuanmi causana canchij. 9Taita Diosca ñucanchijtaca, pʼiñarishpa jatunta llaquichingapaj mana agllarcachu. Ashtahuanpish Apunchij Jesucristomanta quishpirishca cachunmari agllarca. 10Huañushpapish, causashpapish ñucanchij paihuan causachunmari, Jesucristoca ñucanchijmanta huañurca. 11Ima shina cunan cancuna ruracushca shinallataj, ashtahuan alli crij cangapaj caishuj chaishujman alli yuyaita cuichij.

Tucuchingapajmi tucui crijcunata

12Huauqui, panicuna, cancunata yachachishpa, cunashpa causajcunata alli uyapaichij. Paicunaca Apunchij Jesuspajtami ruracuncuna. 13Paicuna allita rurashcamantaca, achcata cʼuyana, alli ninamari canguichij. Caishuj chaishujhuanpish, alli sumajta causaichij. 14Can crijcunaca, mana imata rurasha nij qʼuillacunatapish rimapanguichij. Llaquihuan cajcunatapish cushichipanguichij. Manaraj sinchi crijcunatapish yachachipanguichij, tucuicunallahuantaj ama utca pʼiñarij caichij. 15Cancunata maijan ima millaita rurajpipish, ama paicunatapish chashnallataj ruranguichij. Chaipaj randica, caishuj chaishujhuanpish, tucuicunahuanpish allita rurana yuyailla caichij.

16Imapipish cushijllacuna caichij. 17Diostaca mana samashpa mañaracuichijlla. 18Ima shina cashpapish, Diostaca pagui nicuichijlla. Cristo Jesusta crijcunataca, Taita Diosca chashna rurachun ninmi.

19Diospaj Espíritu imata nijpica, ama upallachichijchu. 20Dios ima nishcata huillajpi uyanataca ama qʼuillanachichijchu. 21Tucuita shushushpa ricuichij; alli yuyaillata huaquichichij. 22Tucui millaimantaca anchurichij.

23Sumaj causaita cuj Taita Diosllataj cancunataca Paipajlla chʼicanyachishca cachun. Apunchij Jesucristo shamunapajpish cancunapaj espiritundij, almandij, cuerpondij, tucuillatataj ima mapa illajllata, pi mana juchachipajta huaquichicushca cachun. 24Cancunata agllaj Diosca tucuita pajtachijmari, tucuitami pai nishca shina ruranga.

Tucuchinapaj bendiciashcami

25Huauqui, panicuna, ñucanchijmantaca Diosta mañapanguichij.

26Tucui crijcunata chuya shunguhuan muchashpa, ‘¿Allillachu canguichij?’ ninacuichij. 27Cai quillcataca, Diospajlla caj crijcunapaj ñaupajpi reźashpa huillachunmi, cancunataca, Apunchij Jesustaj mandaj shina mandani.

28Apunchij Jesucristoca, cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.