Slovo na cestu

1. Tesalonickým 5:1-28

Buď připraven: nikdo neví, kdy se Pán vrátí

1Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři, 2vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. 3Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová. 4Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. 5Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. 6Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví. 7Noc je čas spáčů a opilců. 8Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

9Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista: 10on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv. 11Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Základní tóny křesťanského života

12Milí bratři, važte si svých představených v církvi, kteří se pro vás namáhají a napomínají vás. 13Mějte je ve zvláštní úctě a lásce, vždyť vám slouží. A mezi sebou se nehádejte. 14Neukázněné a líné napomínejte, malomyslné povzbuzujte, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost. 15Křivdy neoplácejte, prokazujte dobro sobě navzájem i ostatním. 16Buďte radostnými lidmi. 17Neochabujte v modlitbách. 18Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.

19Nepřekážejte působení Božího Ducha 20a nezlehčujte jeho poselství. 21-22Bedlivě však posuzujte vše, co se za Boží slovo vydává, a přijímejte jen to, co odpovídá Písmu. Co mu odporuje, není dobré a s tím nic nemějte.

23Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost – ducha, duši i tělo – zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. 24Bůh, který vás přijal za své děti, to pro vás jistě učiní, jak sám slíbil.

25Bratři, i vy se za nás modlete. 26Obejměte za nás všechny spoluvěřící. 27A všem dejte tento dopis přečíst, je to mé přání a vaše povinnost před Pánem.

28Nechť vám Ježíš Kristus všem bohatě žehná.

Váš Pavel

Ang Pulong Sang Dios

1 Tesalonica 5:1-28

Magpreparar Kamo sa Pagbalik sang Ginoo

1Mga utod, indi na kinahanglan nga sulatan ko pa kamo parte sa kon san-o matabo ang mga tagna nga ini. 2Kay nahibaluan na ninyo nga ang pag-abot sang Ginoo mangin pareho sa pag-abot sang makawat sa kagab-ihon tungod nga wala sing may makahibalo kon san-o. 3Matabo ini samtang ang mga tawo nga wala nagatuo nagasiling, “Malinong ang tanan kag wala sing katalagman.” Pareho sa pagpasakit sang babayi nga manugbata, hinali lang nga magaabot sa ila ang kalaglagan, kag wala gid sing may makapalagyo sa ila. 4Pero kamo mga utod, wala nadulman ang inyo mga hunahuna sa mga butang nga ini. Gani kon mag-abot ang Ginoo indi kamo makibot pareho sang pag-abot sang makawat. 5Kay kita tanan nasanagan na parte sa kamatuoran. Wala na kita sa kadudulman. 6Gani indi kita dapat magpareho sa iban nga nagakatulog,5:6 nagakatulog: siguro ang buot silingon, nagapatumbaya sa paghimo sang maayo; ukon, wala nagabantay sa pagbalik sang Ginoo. kundi magbantay kita kag magpugong sang aton kaugalingon. 7Kay ang mga tawo nga nadulman pareho sang tawo nga tulog nga wala nagabantay ukon pareho sang tawo nga hubog nga wala nagapugong sang iya kaugalingon.5:7 Sa literal, Kay ang nagakatulog, tulog kon gab-i; kag ang nagapahubog, hubog kon gab-i. 8Pero tungod nga nasanagan na kita, dapat magpugong kita sang aton kaugalingon. Gamiton naton bilang panagang sa dughan ang aton pagtuo sa Dios kag ang aton paghigugma sa iban. Kag gamiton naton bilang helmet ang aton paglaom nga luwason kita sang Dios. 9Kay wala kita pagpilia sang Dios para silutan kundi agod maluwas sa silot paagi sa aton Ginoong Jesu-Cristo. 10Napatay siya para sa aton, agod bisan kita patay na ukon buhi pa sa iya pag-abot, magakabuhi kita upod sa iya. 11Gani magpadayon kamo sa paglinipayay kag pagpalig-unanay sa isa kag isa, pareho sang inyo ginahimo subong.

Katapusan nga mga Laygay kag mga Pagpangamusta

12Karon, mga utod, nagapakitluoy kami sa inyo nga tahuron ninyo ang mga nagapangabudlay sa inyo. Ginpili sila sang Ginoo nga magtuytoy kag magtudlo sa inyo. 13Gani tahuron gid ninyo sila kag higugmaon tungod sa ila obra. Magkabuhi kamo nga may maayo nga relasyon sa isa kag isa.

14Nagapangabay man kami sa inyo nga paandaman ninyo ang mga matamad. Palig-una ninyo ang mga mahinadlukon kag buligan ang mga maluya sa ila pagtuo. Kag magmapinasensyahon kamo sa tanan. 15Siguruhon gid ninyo nga indi kamo magbalos sing malain sa naghimo sa inyo sing malain, kundi tinguhai permi ang paghimo sang maayo sa isa kag isa kag sa tanan nga tawo. 16-18Tungod nga kamo ara kay Cristo Jesus, gusto sang Dios nga magkalipay kamo permi, magpangamuyo sa tanan nga tion, kag magpasalamat bisan ano ang inyo kahimtangan.

19Indi ninyo pagpunggi ang ginapahimo sang Espiritu Santo; 20kag indi ninyo pagtamaya ang iya ginapahambal. 21Pero dapat usisaon ninyo ang tanan kon matuod nga halin sa Dios ukon indi. Tipigi ninyo ang maayo, 22kag likawi ang tanan nga malain.

23Kabay pa nga ang Dios nga naghatag sa aton sang kalinong magtinlo gid sang inyo kabuhi agod nga wala sing may makita nga sala sa inyo, kag kabay pa nga tipigan niya kamo nga wala sing dagta sa inyo bug-os nga pagkatawo—sa inyo espiritu, kalag, kag lawas—agod sa pag-abot sang aton Ginoong Jesu-Cristo wala sing kasawayan sa inyo. 24Ang Dios nga nagtawag sa aton nga magtuo sa iya masaligan, gani nahibaluan namon nga himuon gid niya ang amon ginasiling nga ini.

25Mga utod, pangamuyui man ninyo kami.

26Bilang mag-ulutod kay Cristo, kamustaha ninyo ang tanan nga utod dira.5:26 Sa literal, Kamustaha ninyo ang tanan nga utod nga may balaan nga halok.

27Nagasugo ako sa inyo, suno sa awtoridad nga ginhatag sa akon sang Ginoo, nga basahon gid ninyo ini nga sulat sa tanan nga utod dira.

28Kabay pa nga pakamaayuhon kamo sang aton Ginoong Jesu-Cristo.