Slovo na cestu

1. Tesalonickým 5:1-28

Buď připraven: nikdo neví, kdy se Pán vrátí

1Kdy se to má stát? O tom skutečně nemusím nic říkat, milí bratři, 2vždyť sami dobře víte, že to nikdo neví. Ta chvíle přijde nečekaně jako zloděj v noci. 3Až si lidé budou říkat „všechno je v pořádku, žádné nebezpečí nehrozí“, tehdy zčista jasna dopadne na ně zkáza, jako porodní bolesti přepadají rodičku. Nikdo neunikne, nikdo se neschová. 4Ale vy, bratři, netápejte ve tmách. Vás Kristův příchod nepřekvapí jako zloděj. 5Vy jste děti světla a dne, ne děti noci a temnoty. 6Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví. 7Noc je čas spáčů a opilců. 8Ale my, kdo žijeme ve světle, zůstaňme střízliví, chráněni pancířem víry a lásky a přilbou radostné naděje záchrany.

9Nás přece Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho soudu, ale abychom byli zachráněni zásluhou našeho Pána, Ježíše Krista: 10on za nás zemřel, abychom s ním mohli žít věčně, ať už se jeho příchodu dožijeme či nikoliv. 11Tak se vzájemně povzbuzujte a pomáhejte si, jak jste to dělali doposud.

Základní tóny křesťanského života

12Milí bratři, važte si svých představených v církvi, kteří se pro vás namáhají a napomínají vás. 13Mějte je ve zvláštní úctě a lásce, vždyť vám slouží. A mezi sebou se nehádejte. 14Neukázněné a líné napomínejte, malomyslné povzbuzujte, ujímejte se slabých a se všemi mějte trpělivost. 15Křivdy neoplácejte, prokazujte dobro sobě navzájem i ostatním. 16Buďte radostnými lidmi. 17Neochabujte v modlitbách. 18Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.

19Nepřekážejte působení Božího Ducha 20a nezlehčujte jeho poselství. 21-22Bedlivě však posuzujte vše, co se za Boží slovo vydává, a přijímejte jen to, co odpovídá Písmu. Co mu odporuje, není dobré a s tím nic nemějte.

23Prosíme Boha, který nám dává svůj pokoj, aby vás přivedl k dokonalosti a celou vaši bytost – ducha, duši i tělo – zachoval bez úhony až do dne, kdy přijde Pán Ježíš Kristus. 24Bůh, který vás přijal za své děti, to pro vás jistě učiní, jak sám slíbil.

25Bratři, i vy se za nás modlete. 26Obejměte za nás všechny spoluvěřící. 27A všem dejte tento dopis přečíst, je to mé přání a vaše povinnost před Pánem.

28Nechť vám Ježíš Kristus všem bohatě žehná.

Váš Pavel

Священное Писание

1 Фессалоникийцам 5:1-28

День возвращения Исы Масиха

1Братья, нам нет нужды писать вам о временах и сроках. 2Вы и сами хорошо знаете, что день возвращения Вечного Повелителя придёт неожиданно, как вор ночью. 3Люди будут говорить «мир и безопасность», но внезапно их постигнет гибель, как родовые схватки неожиданно застигают беременную женщину, и тогда никто не убежит.

4Но вы, братья, не во тьме, чтобы день этот застиг вас внезапно, как вор. 5Вы все сыны света и дня. У нас нет ничего общего с ночью или с тьмой, 6поэтому не будем спать, как другие, но будем бодрствовать и оставаться трезвыми. 7Те, кто спит, – спят ночью, и те, кто пьянствует, – напиваются ночью. 8Но раз мы принадлежим дню, то давайте же оставаться трезвыми, одевшись, как в броню, в веру и любовь и, как шлем, надев на голову надежду на спасение5:8 См. Ис. 59:17.. 9Ведь Всевышний предназначил нас не для гнева, а для спасения, которое мы получаем через Повелителя нашего Ису Масиха. 10Он умер за нас, чтобы нам, окажемся ли мы к тому дню среди умерших или среди живых, жить вместе с Ним. 11Поэтому ободряйте и укрепляйте друг друга, что вы и делаете.

Заключительные наставления

12Мы обращаемся к вам, братья, с просьбой: оказывайте почёт тем, кто так усердно трудится среди вас, кто руководит вашей общиной и наставляет вас в следовании Повелителю. 13Проявляйте к ним большое уважение и любовь за ту работу, которую они совершают. Будьте в мире друг с другом. 14Мы умоляем вас, братья, убеждайте тех, кто не хочет работать; ободряйте боязливых; помогайте слабым духом; будьте терпеливы со всеми. 15Никто пусть не платит никому злом за зло, но будьте всегда добры друг к другу и ко всем.

16Всегда радуйтесь, 17постоянно молитесь 18и при любых обстоятельствах будьте благодарны Всевышнему, потому что в этом воля Всевышнего для вас, принадлежащих Исе Масиху.

19Не угашайте Духа, 20пророчеством не пренебрегайте, 21но всё проверяйте и держитесь добра. 22Избегайте всякого рода зла.

Благословение и приветствия

23Итак, пусть Сам Всевышний, дающий мир, освятит вас всецело, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились непорочными до тех пор, когда придёт Повелитель наш Иса Масих. 24Тот, Кто вас призывает, верен, и Он выполнит то, что обещал.

25Братья, молитесь о нас. 26Приветствуйте всех братьев святым поцелуем5:26 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии.. 27Я заклинаю вас перед Повелителем, прочитайте это послание всем братьям!

28Пусть с вами будет благодать Повелителя нашего Исы Масиха.