Slovo na cestu

1. Tesalonickým 4:1-18

Hodnota zásad je v jejich realizaci

1-2Nakonec vás, bratři, prosíme a připomínáme vám Ježíšovým jménem: usilujte o to, abyste se líbili Bohu. V tom se bez přestání cvičte a zdokonalujte. 3Bůh vás chce mít bezúhonné a čisté, neposkvrněné smilstvem; držte proto své tělo v kázni a nepropadejte vášnivosti jako pohané, kteří neznají Boha. 4-6Respektujte manželský svazek svého bližního; kdo by ho rozvracel, neujde trestu. To opakuji znovu a se vší vážností. 7Bůh nás přece nepovolal ke špinavosti, ale ke svatosti a čistotě. 8Kdo těmito hodnotami pohrdá, nepohrdá člověkem, ale samotným Bohem, dárcem svatého Ducha. 9Co se týče bratrského vztahu, jaký má být mezi věřícími lidmi, o tom se jistě nemusím příliš rozšiřovat. Sám Bůh vás učí, jak se máte mít navzájem rádi, a myslím, že vám v tomto směru nemám co vytknout. 10Vždyť je to o vás známo v celé Makedonii. Přesto vás prosím, buďte v tom ještě horlivější. 11Pokládejte za věc své cti, že budete pokojně plnit své povinnosti a živit se vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili. 12Tak získáte úctu svého okolí a nebudete na nikoho odkázáni.

Druhý Kristův příchod – naděje pro živé i mrtvé

13Ještě vám chci napsat něco o tom, co se stane s křesťanem, když zemře, abyste v této věci měli jasno a nemuseli pro něho truchlit jako ti, kdo už nemají žádnou naději. 14Když totiž věříme, že Ježíš zemřel a pak znovu ožil, můžeme počítat s tím, že až se k nám Ježíš vrátí, přivede Bůh současně k životu i všechny, kteří ve víře v Krista zemřeli. 15A přímo od Pána vám mohu vyřídit: nikdo z těch, kdo zemřeli před Kristovým příchodem, se neopozdí při setkání s ním za těmi, kteří se ho dočkají ještě zaživa. 16Sám Pán se přiblíží z nebe, hlasem archanděla vydá mocný povel a ozve se Boží polnice. Nato vstanou všichni, kdo s vírou v Krista zemřeli, 17a spolu s věřícími, kteří zůstali naživu, budou shromážděni k němu. Tam se setkáme všichni, abychom s ním už zůstali na věky. 18Touto zprávou se vzájemně povzbuzujte a potěšujte.

Ang Pulong Sang Dios

1 Tesalonica 4:1-18

Ang Kabuhi nga Luyag sang Dios

1Mga utod, gintudluan namon kamo kon paano magkabuhi suno sa luyag sang Dios, kag amo gani ang inyo ginahimo. Pero ginapangabay namon kamo, suno sa awtoridad nga ginhatag sa amon ni Ginoong Jesus, nga dugangan pa gid ninyo ang inyo ginahimo. 2Kay nahibaluan na man ninyo ang amon mga ginsugo sa inyo nga naghalin kay Ginoong Jesus. 3Luyag sang Dios nga ang inyo kabuhi matinlo, gani likawi ninyo ang imoral nga pagpakigrelasyon. 4Kamo nga mga lalaki, kon magpangasawa kamo, magpangasawa sa diosnon nga paagi nga wala sing may mahambal nga malain ang mga tawo.4:4 Indi klaro ang buot silingon sang sini nga bersikulo sa Griego. 5Indi kamo magsunod sa inyo unudnon nga mga balatyagon pareho sa ginahimo sang mga tawo nga wala nagatuo sa Dios, 6agod indi kamo makapamintaha ukon makadaya sa inyo kapareho, pareho sang pagpanginbabayi sa iya asawa. Ginsiling na namon ini sa inyo sang una kag ginpaandaman gid namon kamo nga ang nagahimo sini nga mga butang silutan sang Ginoo. 7Kay gintawag kita sang Dios nga magtuo sa iya agod mangin matinlo ang aton kabuhi, kag indi sa paghimo sang malain. 8Kon may ara sa inyo nga indi magsunod sa sini nga mga pagpanudlo, indi ang akon pagpanudlo ang iya ginasikway kundi ang iya sang Dios nga amo ang nagahatag sa inyo sang Espiritu Santo.

9Karon, kon parte sa paghigugmaanay bilang mag-ulutod kay Cristo, indi na kinahanglan nga sulatan pa kamo, kay ang Dios mismo ang nagtudlo sa inyo nga maghigugmaanay kamo. 10Kag amo gid gani ini ang inyo ginahimo sa tanan nga utod dira sa bug-os nga Macedonia. Pero ginapangabay namon nga dugangan pa gid ninyo ang inyo paghigugma. 11Tinguhai ninyo nga magkabuhi sang malinong. Indi ninyo paghilabtan ang kabuhi sang iban, kag pareho sang amon ginsiling sa inyo anay, ang kada isa sa inyo dapat magtrabaho para may kaugalingon siya nga palangabuhian. 12Kon amo ini ang inyo ginahimo, indi na kinahanglan nga magsalig pa kamo sa iban para sa inyo pagpangabuhi, kag pagatahuron kamo sang mga indi tumuluo.

Parte sa Pagbalik sang Ginoo

13Mga utod, gusto namon nga mahibaluan ninyo ang matuod parte sa mga nagkalamatay, agod indi kamo magkasubo pareho sang iban nga wala sing paglaom. 14Nagapati kita nga si Jesus napatay kag nabanhaw. Gani nagapati man kita nga banhawon sang Dios ang mga nagkalamatay nga nagtuo kay Jesus kag paupdon niya sila kay Jesus. 15Ginasugid namon sa inyo ang suno sa gintudlo mismo sang Ginoo: nga kita nga mga buhi pa sa pagbalik sang Ginoo indi mag-una sa mga nagkalamatay. 16Sa sina nga tion ang Ginoo mismo magapanaog halin sa langit nga may pagmando. Mabatian ta ang pagtawag sang pangulo nga anghel kag ang tunog sang trumpeta sang Dios. Kag ang tanan nga nagkalamatay nga nagtuo kay Cristo banhawon anay; 17pagkatapos, kita nga mga buhi pa sa sina nga tion sabniton upod sa ila sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa ibabaw. Kag mangin kaupod kita sa Ginoo hasta san-o. 18Gani palig-una kag lipaya ninyo ang isa kag isa paagi sa sini nga mga pagpanudlo.