Slovo na cestu

1. Petrův 3:1-22

Rady ohledně manželství

1-2Rovněž i vy, ženy, podřizujte se svým mužům, a když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým čistým a bohabojným životem.

3-4Nenakloníte si je vnějšími ozdobami – šperky, okázalými účesy a nákladnými oděvy, které nejsou pro vás vhodné, ale nepomíjející krásou křesťanské osobnosti. Vaší ozdobou nechť je jemnost a mírnost, které se líbí Bohu. 5Taková vnitřní krása zdobila zbožné ženy dávných dob, které se podřizovaly svým mužům. 6Vzpomeňte na Sáru, která poslouchala svého manžela Abrahama a nazývala ho svým pánem. Jdete její cestou, jedná-te-li správně a nepodléháte nervozitě a strachu.

7Tak i vy, muži, snažte se rozumět svým manželkám, neboť jsou slabší. Ctěte je, protože jsou z Boží milosti, stejně jako vy, dědičkami věčného života. Nejednáte-li tak, nemůžete čekat, že vaše modlitby budou vyslyšeny.

Utrpení při konání dobra

8Na závěr se obracím k vám všem; buďte jednomyslní, mějte porozumění jeden pro druhého a milujte se jako Boží rodina. Mějte citlivá srdce a pokornou mysl. 9Zlo neoplácejte zlem, urážky urážkami, ale naopak prokazujte dobro. Vždyť jedině tak vám Bůh může požehnat.

10Máte za úkol dokázat, že si vážíte života, a přejete-li si žít dobře a šťastně, dávejte pozor na svůj jazyk, aby z vašich úst nevyšlo nic špatného a lstivého. 11Obraťte se zády k zlému a čiňte dobro. Šiřte kolem sebe pokoj, i když to není snadné. 12Vždyť Pán se dívá s láskou na své poslušné děti a vyhovuje jejich prosbám. Na ty pak, kteří činí zlo, hledí s přísnou tváří.

13Kdo by měl zájem vám ublížit, když budete činit dobře? 14Stane-li se však, že budete trpět pro dobrou věc, Bůh vás odmění. Nenechte se zastrašit a nebuďte malomyslní; 15usilujte o to, aby vaše srdce patřila cele Kristu. Využijte každé příležitosti ke svědectví o vaší víře, hovořte však skromně a s úctou. 16Jednejte správně, aby ti, kteří o vás mluví jako o nejhorších lidech a nadávají vám, se zastyděli, že hanobí vaše křesťanské chování.

17Pamatujte, že dopustí-li Bůh, abyste trpěli, pak je lepší trpět pro dobro než pro zlo! 18Vždyť Kristus také trpěl. Sám bez viny – zemřel za naše hříchy, aby nás přivedl k Bohu. Jeho tělo bylo vydáno na smrt, ale Boží Duch jej vzkřísil. 19-20A týž Duch svatý zmocnil Noeho, když nesl Kristovo poselství záchrany těm, kteří před potopou byli pro svou nevěru v zajetí smrti. Bůh na ně trpělivě čekal, zatímco Noe stavěl koráb. Přesto jen osm lidí bylo zachráněno.

21To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Při křtu vyznáváme, že jsme byli zachráněni před smrtí vzkříšením Ježíše Krista. Křest vyžaduje samozřejmě daleko více než pouhé obmytí tělesné špíny. Vyjadřuje skutečnost, že se obracíme k Bohu s prosbou, aby očistil naše svědomí od hříchu. 22Nyní je onen Kristus v nebi po Boží pravici a andělé i všechny nebeské síly se před ním sklánějí a poslouchají ho.

New Russian Translation

1 Петра 3:1-22

Взаимоотношения в семье и в мире

1Также и вы, жены, будьте послушны мужьям, чтобы, если те и не повинуются слову, были бы без слова покорены Богу поведением своих жен, 2видя вашу чистую и богобоязненную жизнь. 3Пусть ваша красота будет не внешней, зависящей от пышных причесок, от золота или от роскошной одежды3:3 Или: «Украшайте себя не внешне, не пышными прическами, не золотом и не роскошной одеждой».. 4Ведь Бог ценит внутреннюю красоту человека, неувядаемую красоту кроткого и тихого духа. 5Так украшали себя в прошлом святые женщины, которые надеялись на Бога, повинуясь своим мужьям. 6Так Сарра была послушна Аврааму и называла его господином3:6 См. Быт. 18:12.. И вы стали ее детьми, делая добро и не поддаваясь никакому страху.

7Подобным образом и вы, мужья, с пониманием относитесь к женам, как к более слабым3:7 Букв.: «обращайтесь с женами, как с немощнейшим сосудом».. Уважайте их, зная, что они получили в наследие тот же дар жизни, что и вы, – тогда ничто не будет препятствовать вашим молитвам.

Страдания за праведность

8Наконец, живите в согласии друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг друга, как братья, будьте милосердны и скромны. 9Не платите злом за зло и оскорблением за оскорбление, напротив, благословляйте, потому что вы к этому призваны, чтобы наследовать благословение.

10Итак:

«Кто хочет любить жизнь

и видеть добрые дни,

тот удерживай свой язык от зла

и свои уста от коварных речей.

11Пусть он удаляется от зла и творит добро,

ищет мира и стремится к нему,

12так как глаза Господни на праведных

и уши Его открыты для их молитвы,

но лицо Господне против тех, кто делает зло»3:10-12 См. Пс. 33:13-17..

13Кто причинит вам зло, если вы будете стремиться делать добро? 14А если вы страдаете за правду – вы блаженны. Не бойтесь их, и пусть ничто вас не пугает, 15но свято почитайте в ваших сердцах Христа как Господа3:14-15 См. Ис. 8:12-13.. Будьте всегда готовы ответить, когда вас спрашивают о вашей надежде, но делайте это с кротостью, страхом 16и с чистой совестью, чтобы те, кто клевещет на вас и хулит ваше доброе поведение во Христе, были посрамлены. 17Лучше уж страдать за добрые дела, если на то есть воля Божья, чем за злые. 18Ведь и Христос пострадал за грехи один раз, праведный за неправедных, чтобы привести вас к Богу. Его тело было умерщвлено, но Он был оживлен Духом, 19в Котором Он пошел и проповедовал духам3:19 Проповедовал духам – существует несколько толкований: 1) Иисус провозгласил Свою победу духам тьмы, действовавшим во времена Ноя; 2) Дух Иисуса, пребывая в Ное (1:11; 2 Пет. 2:5), проповедовал через него во времена строительства ковчега; 3) Иисус, в период между Его смертью и воскресением, проповедовал душам умерших при потопе., содержащимся в неволе, 20к тем, кто некогда проявил свою непокорность. Бог терпеливо призывал их в дни Ноя, пока строился ковчег, в котором немногие, всего восемь человек, были спасены по воде. 21И это символизирует крещение, которое сейчас спасает и вас. Крещение является не смыванием грязи с тела, но просьбой к Богу о доброй совести через воскресение Иисуса Христа. 22Взойдя на небо, Он находится по правую руку Бога3:22 См. Пс. 109:1. и Ему подчинены ангелы, власти и силы.