Slovo na cestu

1. Petrův 2:1-25

1A tak se zbavujte všech špatných vlastností, návyků a pocitů. Mezi ně patří nečestnost, závist, pomluvy a přetvářka. 2Jste jako nemluvňátka nově narozená pro Boží rodinu. Jako se nemluvně dožaduje mléka, tak i vy byste se měli živit Božím slovem – číst je a přemýšlet o něm, abyste rostli ve víře a k spáse. 3Vždyť jste už na sobě poznali Boží dobrotivost.

Živý kámen a vyvolení lidé

4Přicházejte ke Kristu, kameni živému, který byl lidmi zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. 5I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům. Nadto vám Kristus vydobyl právo, abyste mohli jako kněží bezprostředně přistupovat k Bohu. Přinášejte mu tedy duchovní oběti vašeho čistého života, které rád přijme pro zásluhy Ježíše Krista. 6Písmo o tom hovoří takto:

„Posílám Krista jako pečlivě vybraný,

vzácný základní kámen mé církve a nikdy nezklamu ty,

kdo v něho věří.“

7Ano, vám, kteří věříte, je velmi drahý, ale nevěřícím jsou určena tato slova Písma:

„Stavitelé zavrhli kámen,

který se stal základním kamenem.

Pro ně je kamenem,

o nějž klopýtnou,

a skálou,

která způsobí jejich pád.“

8Svým vzdorem vůči Božímu slovu na sebe přivolávají to, co Bůh předem řekl, svůj úplný pád. 9Ale vy jste vyvoleni samým Bohem jako kněží Krále, jste svatí a čistí, jste jeho vlastní lid. To vše pro to, abyste svědčili druhým o tom, který vás povolal ze tmy do svého úžasného světla. 10Dříve jste nebyli ničím, nyní jste Božím lidem. Dříve jste nevěděli o Boží dobrotě, a nyní proměnila vaše životy.

Chování Božího lidu v utrpení

11Prosím vás, moji milí, žijte na tomto světě jako hosté. Váš skutečný domov je nyní v nebi, proto se zřekněte zlých přání, která ohrožují váš život s Kristem. 12Mezi nevěřícími se chovejte vždy správně. I když o vás mluví jako o nejhorších lidech, nakonec, uvidí-li vaše dobré jednání, mohou být při druhém příchodu Ježíše Krista mezi zachráněnými.

13-14Jako věřící respektujte představitele své země. Mají povinnost stíhat všechny, kdo činí zlo, a odměňovat ty, kteří jednají dobře. 15Bůh si přeje, abyste svým příkladným životem umlčeli kritiku těch, kteří odsuzují Boží zvěst, třebaže nevědí, co jim přináší, a aniž zakusili její moc. 16Jste svobodní lidé, neznamená to však, že máte svobodu k činění zla. Pro vás je vždy směrodatná Boží vůle. 17S každým jednejte s úctou, mějte rádi své spoluvěřící, žijte v uctivé poslušnosti před Bohem a vládu mějte ve vážnosti.

18Respektujte své nadřízené, nejen když jsou k vám mírní a laskaví, ale i když jsou přísní a tvrdí. 19Je to přednost, když někdo pro věrnost Bohu snáší utrpení neprávem. 20Vždyť co je na tom záslužného, snášíte-li trest, který je vám spravedlivě vyměřen? Ale když jednáte správně, a přece za to trpíte, Bůh to ocení. 21Taková utrpení jsou jen částí toho, co zakusil pro nás Kristus, který se v tom stal naším příkladem. Proto ho následujte! 22On nikdy nezhřešil, nikdy nevyslovil lež; 23snášel urážky, ale sám neurážel; když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Bohu, který soudí spravedlivě. 24On sám nesl naše hříchy na sobě, když zemřel na kříži, aby nám dal sílu skoncovat s hříchem a žít novým životem. Jeho utrpením jsme byli uzdraveni. 25Byli jste jako ovce, které zabloudily, ale nyní jste navráceni ke svému pastýři a strážci.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Petru 2:1-25

1Dați deci la o parte orice răutate, orice viclenie, ipocrizie, gelozie și orice fel de calomnii. 2Ca niște copilași nou‑născuți, să tânjiți după laptele duhovnicesc2 Gr.: logikos, care are sensul de: care se cuvine, rațional, rezonabil. Este posibil ca autorul să fi intenționat un joc de cuvinte cu termenul logos (Cuvântul) din 1:23-25, aluzie la faptul că ei trebuie să se hrănească din Cuvântul lui Dumnezeu pentru a crește spiritual. cel curat2 Sau: pur, fără amestec., pentru ca, prin el, să puteți crește spre mântuire, 3dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul.

Piatra cea vie și o seminție aleasă

4Apropiați‑vă de El, Piatra vie respinsă de oameni, dar aleasă și prețioasă înaintea lui Dumnezeu! 5Iar voi, ca pietre vii, sunteți zidiți ca o casă duhovnicească, pentru a fi o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Cristos. 6Căci în Scriptură se găsesc următoarele cuvinte:

„Iată, așez în Sion o Piatră,

o Piatră din capul unghiului, aleasă și prețioasă!

Cel ce crede în El nu va fi făcut de rușine deloc.“6 Vezi Is. 28:16.

7Așadar, cinstea aceasta este pentru voi, cei ce credeți, dar pentru cei ce nu cred,

„Piatra pe care au respins‑o7 Termenul grecesc se referă la respingere în urma unui test, a unei probe sau, în acest context, a unei prime încercări de potrivire în zid. zidarii,

a devenit Piatra din capul unghiului“7 Vezi Ps. 118:22.

8și

„…o Piatră de poticnire

și o Stâncă de cădere.“8 Vezi Is. 8:14.

Cei neascultători față de Cuvânt se împiedică, la aceasta fiind și puși.

9Însă voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor care este proprietatea Lui, ca să vestiți faptele mărețe9 Vezi Ex. 19:5-6 și Is. 43:20-21. ale Celui Ce v‑a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. 10Cândva nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Cândva nu vi se arătase milă, dar acum vi s‑a arătat milă.10 Vezi Os. 1:6, 9; 2:23.

11Preaiubiților, vă îndemn, ca pe niște străini și peregrini, să vă feriți de poftele firești, care se luptă împotriva sufletului. 12Să aveți o purtare bună printre neamuri, pentru ca, deși12 Lit.: pentru ca, în ceea ce. vă vorbesc de rău ca pe niște răufăcători, totuși, văzând faptele voastre bune, să‑L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării.

Supunere față de autoritățile omenești

13Fiți supuși oricărei instituții13 Termenul grecesc face trimitere la autoritățile fundamentale (gr.: ktisis; vezi și nota din 2 Cor. 5:17). omenești, pentru Domnul – fie împăratului, ca înalt stăpânitor, 14fie guvernatorilor, ca unii trimiși de el să‑i pedepsească pe răufăcători și să‑i laude pe cei ce fac binele. 15Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând binele, să reduceți la tăcere lipsa de cunoaștere a oamenilor nesăbuiți. 16Trăiți ca niște oameni liberi, folosind libertatea nu ca pe un înveliș al răutății, ci folosind‑o ca robi ai lui Dumnezeu! 17Cinstiți‑i pe toți, iubiți‑i pe frați17 Gr.: adelfotes, termen care face referire la întreaga comunitate a celor credincioși (și în 5:9)., temeți‑vă de Dumnezeu, cinstiți‑l pe împărat!

18Servitorilor, fiți supuși stăpânilor cu toată frica, nu doar celor buni și blânzi, ci și celor nedrepți. 19Pentru că este o virtute19 Sau: har. dacă cineva, din cauza conștiinței față de Dumnezeu, îndură întristări, suferind pe nedrept. 20Căci ce onoare este să îndurați, dacă ați păcătuit și sunteți loviți? Dar dacă îndurați atunci când ați făcut binele și astfel suferiți, aceasta este o virtute înaintea lui Dumnezeu. 21Căci la aceasta ați fost chemați, deoarece și Cristos a suferit pentru voi, lăsându‑vă un exemplu, ca să călcați pe urmele Lui.

22„El n‑a săvârșit păcat,

nici nu s‑a găsit înșelătorie22 Sau: viclenie. în gura Lui.“22 Vezi Is. 53:9.

23Când era insultat, n‑a răspuns insultând, când a suferit, n‑a amenințat, ci S‑a încredințat Celui Ce judecă drept. 24El a purtat păcatele noastre în trupul Lui, pe lemn, pentru ca noi, murind față de păcate, să trăim pentru dreptate; prin rănile Lui ați fost vindecați.24 Vezi Is. 53:5. 25Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v‑ați întors la Păstorul25 Conceptul de păstor trebuie înțeles aici în contextul său vechi-testamentar: Dumnezeu Însuși este Păstorul lui Israel (Ps. 80:1; Is. 40:10-11; Eze. 34:11-16); Dumnezeu a dat turma în grija conducătorilor (păstorii lui Israel), care însă nu au avut grijă de ea (Is. 56:9-12; Eze. 34); El Îl va trimite pe adevăratul Păstor, pe Mesia, ca să aibă grijă de oi (Eze. 34:23). și Episcopul25 Sau: Supraveghetorul. sufletelor voastre.