Slovo na cestu

1. Petrův 2:1-25

1A tak se zbavujte všech špatných vlastností, návyků a pocitů. Mezi ně patří nečestnost, závist, pomluvy a přetvářka. 2Jste jako nemluvňátka nově narozená pro Boží rodinu. Jako se nemluvně dožaduje mléka, tak i vy byste se měli živit Božím slovem – číst je a přemýšlet o něm, abyste rostli ve víře a k spáse. 3Vždyť jste už na sobě poznali Boží dobrotivost.

Živý kámen a vyvolení lidé

4Přicházejte ke Kristu, kameni živému, který byl lidmi zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. 5I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům. Nadto vám Kristus vydobyl právo, abyste mohli jako kněží bezprostředně přistupovat k Bohu. Přinášejte mu tedy duchovní oběti vašeho čistého života, které rád přijme pro zásluhy Ježíše Krista. 6Písmo o tom hovoří takto:

„Posílám Krista jako pečlivě vybraný,

vzácný základní kámen mé církve a nikdy nezklamu ty,

kdo v něho věří.“

7Ano, vám, kteří věříte, je velmi drahý, ale nevěřícím jsou určena tato slova Písma:

„Stavitelé zavrhli kámen,

který se stal základním kamenem.

Pro ně je kamenem,

o nějž klopýtnou,

a skálou,

která způsobí jejich pád.“

8Svým vzdorem vůči Božímu slovu na sebe přivolávají to, co Bůh předem řekl, svůj úplný pád. 9Ale vy jste vyvoleni samým Bohem jako kněží Krále, jste svatí a čistí, jste jeho vlastní lid. To vše pro to, abyste svědčili druhým o tom, který vás povolal ze tmy do svého úžasného světla. 10Dříve jste nebyli ničím, nyní jste Božím lidem. Dříve jste nevěděli o Boží dobrotě, a nyní proměnila vaše životy.

Chování Božího lidu v utrpení

11Prosím vás, moji milí, žijte na tomto světě jako hosté. Váš skutečný domov je nyní v nebi, proto se zřekněte zlých přání, která ohrožují váš život s Kristem. 12Mezi nevěřícími se chovejte vždy správně. I když o vás mluví jako o nejhorších lidech, nakonec, uvidí-li vaše dobré jednání, mohou být při druhém příchodu Ježíše Krista mezi zachráněnými.

13-14Jako věřící respektujte představitele své země. Mají povinnost stíhat všechny, kdo činí zlo, a odměňovat ty, kteří jednají dobře. 15Bůh si přeje, abyste svým příkladným životem umlčeli kritiku těch, kteří odsuzují Boží zvěst, třebaže nevědí, co jim přináší, a aniž zakusili její moc. 16Jste svobodní lidé, neznamená to však, že máte svobodu k činění zla. Pro vás je vždy směrodatná Boží vůle. 17S každým jednejte s úctou, mějte rádi své spoluvěřící, žijte v uctivé poslušnosti před Bohem a vládu mějte ve vážnosti.

18Respektujte své nadřízené, nejen když jsou k vám mírní a laskaví, ale i když jsou přísní a tvrdí. 19Je to přednost, když někdo pro věrnost Bohu snáší utrpení neprávem. 20Vždyť co je na tom záslužného, snášíte-li trest, který je vám spravedlivě vyměřen? Ale když jednáte správně, a přece za to trpíte, Bůh to ocení. 21Taková utrpení jsou jen částí toho, co zakusil pro nás Kristus, který se v tom stal naším příkladem. Proto ho následujte! 22On nikdy nezhřešil, nikdy nevyslovil lež; 23snášel urážky, ale sám neurážel; když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Bohu, který soudí spravedlivě. 24On sám nesl naše hříchy na sobě, když zemřel na kříži, aby nám dal sílu skoncovat s hříchem a žít novým životem. Jeho utrpením jsme byli uzdraveni. 25Byli jste jako ovce, které zabloudily, ale nyní jste navráceni ke svému pastýři a strážci.

New Russian Translation

1 Петра 2:1-25

1Итак, освободитесь от всякой злобы, лжи, лицемерия, зависти и клеветы. 2Как новорожденные младенцы, стремитесь к чистому, духовному молоку, чтобы, питаясь им, вырасти в вашем спасении, 3раз вы вкусили, что Господь благ2:3 См. Пс. 33:9..

Живой храм

4Когда вы приходите к Нему, к живому камню, отверженному людьми, но драгоценному, избранному Богом, 5то пусть из вас самих, как из живых камней, строится духовный дом, чтобы вам быть святым священством и приносить через Иисуса Христа духовные жертвы, приятные Богу.

6Ведь в Писании говорится:

«Вот, Я кладу на Сионе

избранный и драгоценный краеугольный Камень.

Верующий в Него

никогда не будет постыжен»2:6 См. Ис. 28:16..

7Итак, для вас, верующих, Этот Камень ценен. Но для тех, кто не верит, Он есть

«Камень, Который строители отвергли,

но Который стал краеугольным»2:7 См. Пс. 117:22.

8и

«Камень, о Который споткнутся,

и Скала, из-за Которой они упадут»2:8 См. Ис. 8:14..

Они спотыкаются потому, что не послушны слову. Так для них и было определено.

9А вы – род избранный, царственное священство, святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах2:9 См. Исх. 19:5-6; Втор. 7:6; 10:15; Ис. 61:6.. Он призвал вас из тьмы в Свой чудесный свет. 10Вы, которые раньше не были народом, теперь стали народом Божьим; раньше не знавшие милости, теперь же помилованные2:10 См. Ос. 1:9; 2:23..

11Возлюбленные, я умоляю вас как пришельцев и странников2:11 См. Быт. 23:4; 1 Пар. 29:15; Пс. 38:13; Эф. 2:19; Евр. 11:13., держаться подальше от ваших низменных желаний, которые воюют против вашей души. 12Живите достойно среди язычников, чтобы те, кто клевещет на вас, называя вас злодеями, увидели бы ваши добрые дела и прославили Бога в День посещения.

Послушание правителям и власти

13Ради Господа подчиняйтесь всякой власти, установленной людьми, будь то императору как высшей власти, 14или наместникам, назначенным им, чтобы наказывать делающих зло и поощрять делающих добро. 15Бог хочет, чтобы, делая добро, вы прекратили невежественные разговоры глупых людей.

16Хоть вы и свободные люди, смотрите, чтобы ваша свобода не стала прикрытием зла, ведь вы – слуги Божьи. 17Оказывайте всем уважение, любите братство, бойтесь Бога и почитайте императора.

18Рабы, подчиняйтесь со всяким уважением своим хозяевам, и причем не только тем, кто добр и снисходителен, но и тем, кто жесток. 19Это достойно хвалы, если кто-то по совести ради Бога переносит скорби, несправедливо страдая. 20Ведь если вы терпите, когда вас бьют за проступки, то в чем ваша заслуга? Но если вы страдаете за добро и терпеливо это переносите – вы заслужили одобрение Бога. 21К этому вы были призваны, потому что и Христос пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по Его стопам!

22«Он не совершил греха,

и в устах Его не было никакой лжи»2:22 См. Ис. 53:9..

23Когда Его оскорбляли, Он не отвечал оскорблениями; страдая, Он не угрожал, но доверял Себя Тому, Кто судит справедливо. 24Он Сам в Своем теле вознес наши грехи на дерево2:24 Висящий на дереве являл собой знак того, что он проклят Богом (см. Втор. 21:22-23). Иисус взял на Себя наши грехи, будучи распятым на деревянном кресте, был проклят за нас и освободил нас от тяжести Закона и его наказания. (См. Гал. 3:13)., чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены. 25Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему Пастырю, Хранителю душ ваших2:24-25 См. Ис. 53:4-6, 12..