Slovo na cestu

1. Petrův 2:1-25

1A tak se zbavujte všech špatných vlastností, návyků a pocitů. Mezi ně patří nečestnost, závist, pomluvy a přetvářka. 2Jste jako nemluvňátka nově narozená pro Boží rodinu. Jako se nemluvně dožaduje mléka, tak i vy byste se měli živit Božím slovem – číst je a přemýšlet o něm, abyste rostli ve víře a k spáse. 3Vždyť jste už na sobě poznali Boží dobrotivost.

Živý kámen a vyvolení lidé

4Přicházejte ke Kristu, kameni živému, který byl lidmi zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. 5I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům. Nadto vám Kristus vydobyl právo, abyste mohli jako kněží bezprostředně přistupovat k Bohu. Přinášejte mu tedy duchovní oběti vašeho čistého života, které rád přijme pro zásluhy Ježíše Krista. 6Písmo o tom hovoří takto:

„Posílám Krista jako pečlivě vybraný,

vzácný základní kámen mé církve a nikdy nezklamu ty,

kdo v něho věří.“

7Ano, vám, kteří věříte, je velmi drahý, ale nevěřícím jsou určena tato slova Písma:

„Stavitelé zavrhli kámen,

který se stal základním kamenem.

Pro ně je kamenem,

o nějž klopýtnou,

a skálou,

která způsobí jejich pád.“

8Svým vzdorem vůči Božímu slovu na sebe přivolávají to, co Bůh předem řekl, svůj úplný pád. 9Ale vy jste vyvoleni samým Bohem jako kněží Krále, jste svatí a čistí, jste jeho vlastní lid. To vše pro to, abyste svědčili druhým o tom, který vás povolal ze tmy do svého úžasného světla. 10Dříve jste nebyli ničím, nyní jste Božím lidem. Dříve jste nevěděli o Boží dobrotě, a nyní proměnila vaše životy.

Chování Božího lidu v utrpení

11Prosím vás, moji milí, žijte na tomto světě jako hosté. Váš skutečný domov je nyní v nebi, proto se zřekněte zlých přání, která ohrožují váš život s Kristem. 12Mezi nevěřícími se chovejte vždy správně. I když o vás mluví jako o nejhorších lidech, nakonec, uvidí-li vaše dobré jednání, mohou být při druhém příchodu Ježíše Krista mezi zachráněnými.

13-14Jako věřící respektujte představitele své země. Mají povinnost stíhat všechny, kdo činí zlo, a odměňovat ty, kteří jednají dobře. 15Bůh si přeje, abyste svým příkladným životem umlčeli kritiku těch, kteří odsuzují Boží zvěst, třebaže nevědí, co jim přináší, a aniž zakusili její moc. 16Jste svobodní lidé, neznamená to však, že máte svobodu k činění zla. Pro vás je vždy směrodatná Boží vůle. 17S každým jednejte s úctou, mějte rádi své spoluvěřící, žijte v uctivé poslušnosti před Bohem a vládu mějte ve vážnosti.

18Respektujte své nadřízené, nejen když jsou k vám mírní a laskaví, ale i když jsou přísní a tvrdí. 19Je to přednost, když někdo pro věrnost Bohu snáší utrpení neprávem. 20Vždyť co je na tom záslužného, snášíte-li trest, který je vám spravedlivě vyměřen? Ale když jednáte správně, a přece za to trpíte, Bůh to ocení. 21Taková utrpení jsou jen částí toho, co zakusil pro nás Kristus, který se v tom stal naším příkladem. Proto ho následujte! 22On nikdy nezhřešil, nikdy nevyslovil lež; 23snášel urážky, ale sám neurážel; když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Bohu, který soudí spravedlivě. 24On sám nesl naše hříchy na sobě, když zemřel na kříži, aby nám dal sílu skoncovat s hříchem a žít novým životem. Jeho utrpením jsme byli uzdraveni. 25Byli jste jako ovce, které zabloudily, ale nyní jste navráceni ke svému pastýři a strážci.

New International Reader’s Version

1 Peter 2:1-25

1So get rid of every kind of evil, and stop telling lies. Don’t pretend to be something you are not. Stop wanting what others have, and don’t speak against one another. 2Like newborn babies, you should long for the pure milk of God’s word. It will help you grow up as believers. 3You can do this now that you have tasted how good the Lord is.

The Living Stone and a Chosen People

4Christ is the living Stone. People did not accept him, but God chose him. God places the highest value on him. 5You also are like living stones. As you come to Christ, you are being built into a house for worship. There you will be holy priests. You will offer spiritual sacrifices. God will accept them because of what Jesus Christ has done. 6In Scripture it says,

“Look! I am placing a stone in Zion.

It is a chosen and very valuable stone.

It is the most important stone in the building.

The one who trusts in him

will never be put to shame.” (Isaiah 28:16)

7This stone is very valuable to you who believe. But to people who do not believe,

“The stone the builders did not accept

has become the most important stone of all.” (Psalm 118:22)

8And,

“It is a stone that causes people to trip.

It is a rock that makes them fall.” (Isaiah 8:14)

They trip and fall because they do not obey the message. That is also what God planned for them.

9But God chose you to be his people. You are royal priests. You are a holy nation. You are God’s special treasure. You are all these things so that you can give him praise. God brought you out of darkness into his wonderful light. 10Once you were not a people. But now you are the people of God. Once you had not received mercy. But now you have received mercy.

Living Godly Lives Among People Who Don’t Believe

11Dear friends, you are outsiders and those who wander in this world. So I’m asking you not to give in to your sinful desires. They fight against your soul. 12People who don’t believe might say you are doing wrong. But lead good lives among them. Then they will see your good deeds. And they will give glory to God on the day he comes to judge.

13Follow the lead of every human authority. Do this for the Lord’s sake. Obey the emperor. He is the highest authority. 14Obey the governors. The emperor sends them to punish those who do wrong. He also sends them to praise those who do right. 15By doing good you will put a stop to the talk of foolish people. They don’t know what they are saying. 16Live as free people. But don’t use your freedom to cover up evil. Live as people who are God’s slaves. 17Show proper respect to everyone. Love the family of believers. Have respect for God. Honor the emperor.

18Slaves, obey your masters out of deep respect for God. Obey not only those who are good and kind. Obey also those who are not kind. 19Suppose a person suffers pain unfairly because they want to obey God. This is worthy of praise. 20But suppose you receive a beating for doing wrong, and you put up with it. Will anyone honor you for this? Of course not. But suppose you suffer for doing good, and you put up with it. God will praise you for this. 21You were chosen to do good even if you suffer. That’s because Christ suffered for you. He left you an example that he expects you to follow. 22Scripture says,

“He didn’t commit any sin.

No lies ever came out of his mouth.” (Isaiah 53:9)

23People shouted at him and made fun of him. But he didn’t do the same thing back to them. When he suffered, he didn’t say he would make them suffer. Instead, he trusted in the God who judges fairly. 24“He himself carried our sins” in his body on the cross. (Isaiah 53:5) He did it so that we would die as far as sins are concerned. Then we would lead godly lives. “His wounds have healed you.” (Isaiah 53:5) 25“You were like sheep wandering away.” (Isaiah 53:6) But now you have returned to the Shepherd. He is the one who watches over your souls.