Slovo na cestu

1. Petrův 2:1-25

1A tak se zbavujte všech špatných vlastností, návyků a pocitů. Mezi ně patří nečestnost, závist, pomluvy a přetvářka. 2Jste jako nemluvňátka nově narozená pro Boží rodinu. Jako se nemluvně dožaduje mléka, tak i vy byste se měli živit Božím slovem – číst je a přemýšlet o něm, abyste rostli ve víře a k spáse. 3Vždyť jste už na sobě poznali Boží dobrotivost.

Živý kámen a vyvolení lidé

4Přicházejte ke Kristu, kameni živému, který byl lidmi zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. 5I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům. Nadto vám Kristus vydobyl právo, abyste mohli jako kněží bezprostředně přistupovat k Bohu. Přinášejte mu tedy duchovní oběti vašeho čistého života, které rád přijme pro zásluhy Ježíše Krista. 6Písmo o tom hovoří takto:

„Posílám Krista jako pečlivě vybraný,

vzácný základní kámen mé církve a nikdy nezklamu ty,

kdo v něho věří.“

7Ano, vám, kteří věříte, je velmi drahý, ale nevěřícím jsou určena tato slova Písma:

„Stavitelé zavrhli kámen,

který se stal základním kamenem.

Pro ně je kamenem,

o nějž klopýtnou,

a skálou,

která způsobí jejich pád.“

8Svým vzdorem vůči Božímu slovu na sebe přivolávají to, co Bůh předem řekl, svůj úplný pád. 9Ale vy jste vyvoleni samým Bohem jako kněží Krále, jste svatí a čistí, jste jeho vlastní lid. To vše pro to, abyste svědčili druhým o tom, který vás povolal ze tmy do svého úžasného světla. 10Dříve jste nebyli ničím, nyní jste Božím lidem. Dříve jste nevěděli o Boží dobrotě, a nyní proměnila vaše životy.

Chování Božího lidu v utrpení

11Prosím vás, moji milí, žijte na tomto světě jako hosté. Váš skutečný domov je nyní v nebi, proto se zřekněte zlých přání, která ohrožují váš život s Kristem. 12Mezi nevěřícími se chovejte vždy správně. I když o vás mluví jako o nejhorších lidech, nakonec, uvidí-li vaše dobré jednání, mohou být při druhém příchodu Ježíše Krista mezi zachráněnými.

13-14Jako věřící respektujte představitele své země. Mají povinnost stíhat všechny, kdo činí zlo, a odměňovat ty, kteří jednají dobře. 15Bůh si přeje, abyste svým příkladným životem umlčeli kritiku těch, kteří odsuzují Boží zvěst, třebaže nevědí, co jim přináší, a aniž zakusili její moc. 16Jste svobodní lidé, neznamená to však, že máte svobodu k činění zla. Pro vás je vždy směrodatná Boží vůle. 17S každým jednejte s úctou, mějte rádi své spoluvěřící, žijte v uctivé poslušnosti před Bohem a vládu mějte ve vážnosti.

18Respektujte své nadřízené, nejen když jsou k vám mírní a laskaví, ale i když jsou přísní a tvrdí. 19Je to přednost, když někdo pro věrnost Bohu snáší utrpení neprávem. 20Vždyť co je na tom záslužného, snášíte-li trest, který je vám spravedlivě vyměřen? Ale když jednáte správně, a přece za to trpíte, Bůh to ocení. 21Taková utrpení jsou jen částí toho, co zakusil pro nás Kristus, který se v tom stal naším příkladem. Proto ho následujte! 22On nikdy nezhřešil, nikdy nevyslovil lež; 23snášel urážky, ale sám neurážel; když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Bohu, který soudí spravedlivě. 24On sám nesl naše hříchy na sobě, když zemřel na kříži, aby nám dal sílu skoncovat s hříchem a žít novým životem. Jeho utrpením jsme byli uzdraveni. 25Byli jste jako ovce, které zabloudily, ale nyní jste navráceni ke svému pastýři a strážci.

Ang Pulong Sang Dios

1 Pedro 2:1-25

1Tungod nga natawo na kamo liwat, bayai na ninyo ang tanan nga klase sang kalautan. Indi kamo magbutig ukon magpakuno-kuno. Indi kamo magkahisa ukon maghambal sing malain kontra sa inyo isigkatawo. 2Pareho sang lapsag nga nagahandom sang gatas sang iya iloy, handuma man ninyo ang espirituhanon nga gatas nga wala sing simbog agod magtubo kamo hasta mabaton ninyo ang kabug-usan sang inyo kaluwasan. 3Kay naeksperiensyahan na ninyo nga ang Ginoo maayo gid.

4Siya ang buhi nga bato nga ginsikway sang mga tawo pero ginpili sang Dios, kag malahalon sa iya panulok. Kag samtang nagapalapit kamo sa iya, 5kamo nga bilang buhi man nga mga bato ginapatindog sang Dios bilang isa ka espirituhanon nga balay. Kag bilang mga pari nga pinili sang Dios, nagahalad kamo sa iya sang espirituhanon nga mga halad nga makahatag kalipay sa iya tungod nga ginahalad ini paagi kay Jesu-Cristo. 6Kay nagasiling ang Dios sa Kasulatan,

“Pamati! Mabutang ako sa Zion sang bato nga malahalon, nga akon ginpili nga mangin pundasyon.

Ang nagatuo sa iya indi gid mahuy-an.”2:6 Isa. 28:16.

7Gani kamo nga nagatuo padunggan sang Dios. Pero sa mga tawo nga wala nagatuo natuman ang Kasulatan nga nagasiling,

“Ang bato nga ginsikway sang mga panday

amo ang nangin pundasyon nga bato.”2:7 Salmo 118:22.

8Kag nagasiling pa gid ang Kasulatan,

“Amo ini ang bato nga nagapasandad sa mga tawo

kag nagapadasma sa ila.”2:8 Isa. 8:14.

Nagakasandad sila kay wala sila nagapati sa pulong sang Dios. Amo ini ang kabubut-on sang Dios para sa ila.

9Pero kamo pinili nga mga tawo, mga pari sang Hari, kag mga katawhan sang Dios. Nangin iya kamo agod magbantala sang iya makatilingala nga mga binuhatan. Siya ang nagtawag sa inyo halin sa kadulom pakadto sa iya makatilingala nga kasanag. 10Sang una indi kamo mga katawhan sang Dios, pero subong iya na kamo. Sang una wala kamo ginkaluoyan sang Dios, pero subong ginkaluoyan niya kamo.

11Mga hinigugma, ang kalibutan indi inyo matuod nga elistaran. Mga dumuluong lang kamo diri. Gani nagapakitluoy ako sa inyo nga bayaan ninyo ang malaot nga mga handom sang inyo lawas nga nagakontra sa inyo espiritu. 12Ipakita ninyo permi sa mga tawo nga wala nakakilala sa Dios ang inyo maayo nga pagginawi. Kay kon nagasiling sila nga nagahimo kamo sing malaot, pero makita nila sa ulihi nga maayo gali ang inyo ginahimo, dayawon nila ang Dios sa adlaw sang iya pag-abot.

Magpasakop Kamo sa mga Manugdumala sang Banwa

13Tungod sa Ginoo, magpasakop kamo sa tanan nga tawo nga may awtoridad sa banwa, mangin sa hari2:13 hari: ukon, Emperador. nga amo ang may pinakamataas nga awtoridad, 14ukon sa mga gobernador nga amo ang iya ginhatagan sang gahom nga magsilot sa mga nagahimo sang malain kag magpadungog sa mga nagahimo sang maayo. 15Kay amo ini ang kabubut-on sang Dios, agod kon maghimo kamo sing maayo wala sing hambalon ang mga tawo nga buang-buang nga wala pa makaintiendi sang kamatuoran. 16Hilway na kamo, pero wala ini nagakahulugan nga hilway na kamo sa paghimo sang malain; kundi magkabuhi kamo bilang mga ulipon sang Dios. 17Tahura ninyo ang tanan nga tawo, kag higugmaa ninyo ang inyo mga utod kay Cristo. Magkabuhi kamo nga may kahadlok sa Dios, kag tahura ninyo ang Emperador.

Si Cristo Inyo Dapat Sundon

18Kamo nga mga ulipon, tumana ninyo ang inyo mga agalon nga may kahadlok sa Dios, indi lang ang mabuot nga agalon kundi pati man ang mapintas. 19Kay bendisyunan gid kamo sang Dios kon ginaagwanta ninyo ang mga pag-antos bisan wala kamo sing sala nga nahimo tungod kay gusto ninyo tumanon ang kabubut-on sang Dios. 20Pero kon silutan kamo tungod sang inyo ginahimo nga malain, dayawon bala kamo sang Dios kon ginaagwanta ninyo ang silot nga ina? Siyempre indi! Pero kon ginasilutan kamo bisan pa nga maayo ang inyo ginahimo, kag kon ginaagwanta ninyo ini, kaluoyan gid kamo sang Dios. 21Ang pag-antos ni Cristo para sa aton amo ang halimbawa nga dapat naton sundon. Kag amo ini ang katuyuan kon ngaa gintawag kita, agod masunod ta ang kabuhi ni Cristo. 22Wala gid siya nakasala, kag wala gid nagbutig. 23Gin-insulto siya, pero wala gid siya nagbalos sang insulto. Ginsilutan siya, pero wala gid siya nagpamahog. Nagsalig siya sa Dios nga amo ang nagahukom sing ensakto gid. 24Si Cristo mismo amo ang nag-ako sang aton mga sala sang siya ginlansang sa krus, agod indi na kita magpakasala kundi magkabuhi kita nga matarong. Tungod sa iya mga pilas gin-ayo kita. 25Sang una pareho kita sa mga karnero nga nagtalang, pero subong nakabalik na kita sa Ginoo nga Manug-atipan kag Manugbantay sang aton kabuhi.