Slovo na cestu

1. Petrův 2:1-25

1A tak se zbavujte všech špatných vlastností, návyků a pocitů. Mezi ně patří nečestnost, závist, pomluvy a přetvářka. 2Jste jako nemluvňátka nově narozená pro Boží rodinu. Jako se nemluvně dožaduje mléka, tak i vy byste se měli živit Božím slovem – číst je a přemýšlet o něm, abyste rostli ve víře a k spáse. 3Vždyť jste už na sobě poznali Boží dobrotivost.

Živý kámen a vyvolení lidé

4Přicházejte ke Kristu, kameni živému, který byl lidmi zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. 5I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům. Nadto vám Kristus vydobyl právo, abyste mohli jako kněží bezprostředně přistupovat k Bohu. Přinášejte mu tedy duchovní oběti vašeho čistého života, které rád přijme pro zásluhy Ježíše Krista. 6Písmo o tom hovoří takto:

„Posílám Krista jako pečlivě vybraný,

vzácný základní kámen mé církve a nikdy nezklamu ty,

kdo v něho věří.“

7Ano, vám, kteří věříte, je velmi drahý, ale nevěřícím jsou určena tato slova Písma:

„Stavitelé zavrhli kámen,

který se stal základním kamenem.

Pro ně je kamenem,

o nějž klopýtnou,

a skálou,

která způsobí jejich pád.“

8Svým vzdorem vůči Božímu slovu na sebe přivolávají to, co Bůh předem řekl, svůj úplný pád. 9Ale vy jste vyvoleni samým Bohem jako kněží Krále, jste svatí a čistí, jste jeho vlastní lid. To vše pro to, abyste svědčili druhým o tom, který vás povolal ze tmy do svého úžasného světla. 10Dříve jste nebyli ničím, nyní jste Božím lidem. Dříve jste nevěděli o Boží dobrotě, a nyní proměnila vaše životy.

Chování Božího lidu v utrpení

11Prosím vás, moji milí, žijte na tomto světě jako hosté. Váš skutečný domov je nyní v nebi, proto se zřekněte zlých přání, která ohrožují váš život s Kristem. 12Mezi nevěřícími se chovejte vždy správně. I když o vás mluví jako o nejhorších lidech, nakonec, uvidí-li vaše dobré jednání, mohou být při druhém příchodu Ježíše Krista mezi zachráněnými.

13-14Jako věřící respektujte představitele své země. Mají povinnost stíhat všechny, kdo činí zlo, a odměňovat ty, kteří jednají dobře. 15Bůh si přeje, abyste svým příkladným životem umlčeli kritiku těch, kteří odsuzují Boží zvěst, třebaže nevědí, co jim přináší, a aniž zakusili její moc. 16Jste svobodní lidé, neznamená to však, že máte svobodu k činění zla. Pro vás je vždy směrodatná Boží vůle. 17S každým jednejte s úctou, mějte rádi své spoluvěřící, žijte v uctivé poslušnosti před Bohem a vládu mějte ve vážnosti.

18Respektujte své nadřízené, nejen když jsou k vám mírní a laskaví, ale i když jsou přísní a tvrdí. 19Je to přednost, když někdo pro věrnost Bohu snáší utrpení neprávem. 20Vždyť co je na tom záslužného, snášíte-li trest, který je vám spravedlivě vyměřen? Ale když jednáte správně, a přece za to trpíte, Bůh to ocení. 21Taková utrpení jsou jen částí toho, co zakusil pro nás Kristus, který se v tom stal naším příkladem. Proto ho následujte! 22On nikdy nezhřešil, nikdy nevyslovil lež; 23snášel urážky, ale sám neurážel; když trpěl, nehrozil, ale ponechával vše Bohu, který soudí spravedlivě. 24On sám nesl naše hříchy na sobě, když zemřel na kříži, aby nám dal sílu skoncovat s hříchem a žít novým životem. Jeho utrpením jsme byli uzdraveni. 25Byli jste jako ovce, které zabloudily, ale nyní jste navráceni ke svému pastýři a strážci.

Священное Писание

1 Петира 2:1-25

1Итак, освободитесь от всякой злобы, лжи, лицемерия, зависти и клеветы. 2Как новорождённые младенцы, стремитесь к чистому, духовному молоку, чтобы, питаясь им, вырасти в вашем спасении, 3раз вы вкусили, что Вечный Повелитель благ2:3 См. Заб. 33:9..

Живой храм

4Когда вы приходите к Исе, к живому Камню, отверженному людьми, но драгоценному, избранному Всевышним, 5то пусть из вас самих, как из живых камней, строится духовный дом, чтобы вам быть святыми священнослужителями и приносить через Ису Масиха духовные жертвы, приятные Всевышнему.

6Ведь в Писании говорится:

«Вот Я кладу на Сионе

избранный и драгоценный краеугольный Камень.

Верующий в Него

никогда не будет постыжен»2:6 Ис. 28:16..

7Итак, для вас, верующих, Этот Камень ценен. Но для тех, кто не верит, Он есть

«Камень, Который отвергли строители,

но Который стал краеугольным»2:7 Заб. 117:22.

8и

«Камень, о Который споткнутся,

и Скала, из-за Которой они упадут»2:8 Ис. 8:14..

Они спотыкаются потому, что не послушны слову. Так для них и было определено Всевышним.

9А вы – род избранный, священнослужители Небесного Царя, святой народ, принадлежащий Всевышнему2:9 См. Исх. 19:5-6; Втор. 7:6; 10:15; Ис. 61:6., призванные возвещать о Его великих делах. Он призвал вас из тьмы в Свой чудесный свет. 10Вы, которые раньше не были народом Всевышнего, теперь стали Его народом, раньше не знавшие милости, теперь же помилованные2:10 См. Ос. 1:9; 2:23..

11Возлюбленные, я умоляю вас, живущих в этом мире как пришельцы и странники2:11 См. Нач. 23:4; 1 Лет. 29:15; Заб. 38:13; Эф. 2:19; Евр. 11:13., держаться подальше от ваших низменных желаний, которые воюют против вашей души. 12Живите достойно среди язычников, чтобы те, кто клевещет на вас, называя вас злодеями, увидели бы ваши добрые дела и прославили Всевышнего в день Его посещения.

Послушание правителям и властям

13Ради Повелителя подчиняйтесь всякой власти, установленной людьми, будь то императору как высшей власти 14или наместникам, назначенным им, чтобы наказывать делающих зло и поощрять делающих добро. 15Всевышний хочет, чтобы, творя добро, вы прекратили бы невежественные разговоры глупых людей.

16Хоть вы и свободные люди, смотрите, чтобы ваша свобода не стала прикрытием зла, ведь вы – рабы Всевышнего. 17Оказывайте всем уважение, любите братство, бойтесь Всевышнего и почитайте императора.

18Рабы, подчиняйтесь со всяким уважением своим хозяевам, и причём не только тем, кто добр и снисходителен, но и тем, кто жесток. 19Это достойно хвалы, если кто-то по совести ради Всевышнего переносит скорби, несправедливо страдая. 20Ведь если вы терпите, когда вас бьют за проступки, то в чём ваша заслуга? Но если вы страдаете за добро и терпеливо это переносите – вы заслужили одобрение Всевышнего. 21К этому вы были призваны, потому что и Масих пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по Его стопам.

22«Он не совершил греха,

и в устах Его не было никакой лжи»2:22 Ис. 53:9..

23Когда Его оскорбляли, Он не отвечал оскорблениями; страдая, Он не угрожал, но доверял Себя Всевышнему, Который судит справедливо. 24Масих Сам в Своём теле вознёс наши грехи на дерево2:24 Повешение на дереве символизировало, что казнённый человек проклят Всевышним (см. Втор. 21:22-23). Иса, будучи распят на деревянном кресте, взял на Себя наши грехи, был проклят за нас и освободил нас от тяжести Закона и его наказания (см. Гал. 3:13)., чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены. 25Ведь вы, как овцы, сбились с пути, но сейчас вы вернулись к вашему Пастуху, Хранителю душ ваших2:24-25 См. Ис. 53:4-6, 12..