Slovo na cestu

1. Petrův 1:1-25

Velké požehnání pro Boží lid

1Apoštol Petr píše přistěhovalcům roztroušeným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii.

2Drazí přátelé! Bůh vás již dávno znal a vyvolil vás, abyste se stali jeho dětmi. Duch svatý působil ve vašich srdcích, očistil vás krví Ježíše Krista, abyste žili životem jemu podobným. Ať vám Bůh bohatě žehná a vysvobozuje vás od všech úzkostí a strachů!

Díky Bohu za skvělou naději

3Díky a čest vzdejme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, že pro jeho milosrdenství jsme mohli začít zcela nový život plný naděje, protože Ježíš vstal z mrtvých. 4Teď patříte do jeho rodiny, čeká vás tedy skvělé dědictví, které nepodléhá žádným změnám ani nemůže být zkaženo. Je pro vás připraveno v nebi. 5Protože věříte, Boží moc vás chrání, abyste došli až k tomu konečnému cíli – ke spáse, která se v plnosti ukáže v blížícím se posledním dnu. 6To je důvod k velké radosti, i když vím, že jste nyní asi v úzkostech pro různá pokušení a zkoušky, kterými procházíte. 7Zkoušky přicházejí proto, aby se ukázalo, zda vaše víra je pevná a čistá. Vždyť i zlato se čistí v ohni a vaše víra má v Božích očích nesrovnatelně vyšší hodnotu než pouhé zlato. Zvítězí-li vaše víra v těchto zkouškách, Ježíš vás radostně přijme, až přijde v ten poslední den.

8-9I když jste ho nikdy neviděli, přece ho milujete, a ačkoliv ho ještě nevidíte, přece v něho věříte. A prožíváte nezměrnou radost z toho, že dosahujete cíle své víry – spasení, 10které se snažili odhalit a poznat již proroci. 11Předpovídali a pátrali po tom, na který čas a na jaké okolnosti poukazoval Duch svatý, který v nich působil a který prorokoval o Kristově utrpení a slávě. 12Bylo jim však zjeveno, že k těmto událostem nedojde za jejich života, ale o mnoho let později – za vašeho života. Jsou to pravdy, které vám byly zvěstovány, rozhlašovali je lidé zmocnění týmž z nebe seslaným Duchem svatým. Jsou to tak zvláštní a úžasné věci, že i andělé v nebi touží do nich důkladněji nahlédnout.

Povolání k svatosti

13Vaše mysl ať je připravena, buďte střízliví a ostražití. Celou svou naději upřete k daru Boží milosti, který vám bude dán při návratu Ježíše Krista. 14Žijte před Bohem jako jeho poslušné děti. Nedopusťte, aby váš charakter byl formován myšlením vašeho dřívějšího života bez Boha. 15Naopak, buďte svatí – to je čistí – ve všem podobně jako ten, který vás pozval, abyste se stali Božími dětmi. 16Vždyť v Písmu je psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“

17Pamatujte, že u vašeho nebeského Otce, ke kterému se modlíte, neexistuje při soudu žádná protekce. Bude vás soudit naprosto spravedlivě podle vašeho jednání; a tak pokud jste zde na zemi, jednejte vždy s uctivým zřetelem k němu. 18Víte přece, čím bylo zaplaceno to, že nemusíte žít životem bez smyslu a cíle, jak jste jej přejali od svých předků. Nebylo to zlatem a stříbrem, které ztrácejí svou hodnotu, 19-20ale drahou krví Kristovou. On byl k tomu jako beránek bez vady a bez poskvrny předem vyhlédnut před stvořením světa, ale objevil se kvůli vám až teď v poslední době. 21Když znáte Krista, věříte i v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu velkou slávu. A tak vaše víra a naděje může být cele zakotvena v Bohu.

22Nyní můžete opravdově milovat každého, protože jste byli očištěni od sobectví a nenávisti tím, že jste přijali Krista. Mějte se proto upřímně a vřele rádi. 23Vždyť vám byl dán nový život – ne ten, který jste obdrželi od svých rodičů jako pomíjející dar, ale ten, který jste přijali skrze stále živé Boží slovo a který potrvá věčně.

24Je totiž pravda,

že každý člověk je jako tráva,

která zežloutne a uschne,

a všechna jeho velikost je jako květ,

který opadá.

25Ale Boží slovo zůstane věčně – je to slovo radostné zvěsti,

které vám bylo kázáno.

New International Reader’s Version

1 Peter 1:1-25

1I, Peter, am writing this letter. I am an apostle of Jesus Christ.

I am sending this letter to you, God’s chosen people. You are people who have had to wander in the world. You are scattered all over the areas of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia. 2You have been chosen in keeping with what God the Father had planned. That happened through the Spirit’s work to make you pure and holy. God chose you so that you might obey Jesus Christ. God wanted you to be in a covenant relationship with him. He established this relationship by the blood of Christ.

May more and more grace and peace be given to you.

Peter Praises God for a Living Hope

3Give praise to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy he has given us a new birth and a living hope. This hope is living because Jesus Christ rose from the dead. 4He has given us new birth so that we might share in what belongs to him. This is a gift that can never be destroyed. It can never spoil or even fade away. It is kept in heaven for you. 5Through faith you are kept safe by God’s power. Your salvation is going to be completed. It is ready to be shown to you in the last days. 6Because you know all this, you have great joy. You have joy even though you may have had to suffer for a little while. You may have had to suffer sadness in all kinds of trouble. 7Your troubles have come in order to prove that your faith is real. Your faith is worth more than gold. That’s because gold can pass away even when fire has made it pure. Your faith is meant to bring praise, honor and glory to God. This will happen when Jesus Christ returns. 8Even though you have not seen him, you love him. Though you do not see him now, you believe in him. You are filled with a glorious joy that can’t be put into words. 9You are receiving the salvation of your souls. This salvation is the final result of your faith.

10The prophets searched very hard and with great care to find out about this salvation. They spoke about the grace that was going to come to you. 11They wanted to find out when and how this salvation would come. The Spirit of Christ in them was telling them about the sufferings of the Messiah. These were his sufferings that were going to come. The Spirit of Christ was also telling them about the glory that would follow. 12It was made known to the prophets that they were not serving themselves. Instead, they were serving you when they spoke about the things that you have now heard. Those who have preached the good news to you have told you these things. They have done it with the help of the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things.

Be Holy

13So be watchful, and control yourselves completely. In this way, put your hope in the grace that lies ahead. This grace will be brought to you when Jesus Christ returns. 14You should obey your Father. You shouldn’t give in to evil desires. They controlled your life when you didn’t know any better. 15The God who chose you is holy. So you should be holy in all that you do. 16It is written, “Be holy, because I am holy.” (Leviticus 11:44,45; 19:2)

17You call on a Father who judges each person’s work without favoring one over another. So live as outsiders during your time here. Live with the highest respect for God. 18You were set free from an empty way of life. This way of life was handed down to you by your own people of long ago. You know that you were not bought with things that can pass away, like silver or gold. 19Instead, you were bought with the priceless blood of Christ. He is a perfect lamb. He doesn’t have any flaws at all. 20He was chosen before God created the world. But he came into the world for your sake in these last days. 21Because of what Christ has done, you believe in God. It was God who raised him from the dead. And it was God who gave him glory. So your faith and hope are in God.

22You have made yourselves pure by obeying the truth. So you have an honest and true love for each other. So love one another deeply, from your hearts. 23You have been born again by means of the living word of God. His word lasts forever. You were not born again from a seed that will die. You were born from a seed that can’t die. 24It is written,

“All people are like grass.

All their glory is like the flowers in the field.

The grass dries up. The flowers fall to the ground.

25But the word of the Lord lasts forever.” (Isaiah 40:6–8)

And this is the word that was preached to you.