1. Petrův 1 – SNC & MTDS

Slovo na cestu

1. Petrův 1:1-25

Velké požehnání pro Boží lid

1Apoštol Petr píše přistěhovalcům roztroušeným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii.

2Drazí přátelé! Bůh vás již dávno znal a vyvolil vás, abyste se stali jeho dětmi. Duch svatý působil ve vašich srdcích, očistil vás krví Ježíše Krista, abyste žili životem jemu podobným. Ať vám Bůh bohatě žehná a vysvobozuje vás od všech úzkostí a strachů!

Díky Bohu za skvělou naději

3Díky a čest vzdejme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, že pro jeho milosrdenství jsme mohli začít zcela nový život plný naděje, protože Ježíš vstal z mrtvých. 4Teď patříte do jeho rodiny, čeká vás tedy skvělé dědictví, které nepodléhá žádným změnám ani nemůže být zkaženo. Je pro vás připraveno v nebi. 5Protože věříte, Boží moc vás chrání, abyste došli až k tomu konečnému cíli – ke spáse, která se v plnosti ukáže v blížícím se posledním dnu. 6To je důvod k velké radosti, i když vím, že jste nyní asi v úzkostech pro různá pokušení a zkoušky, kterými procházíte. 7Zkoušky přicházejí proto, aby se ukázalo, zda vaše víra je pevná a čistá. Vždyť i zlato se čistí v ohni a vaše víra má v Božích očích nesrovnatelně vyšší hodnotu než pouhé zlato. Zvítězí-li vaše víra v těchto zkouškách, Ježíš vás radostně přijme, až přijde v ten poslední den.

8-9I když jste ho nikdy neviděli, přece ho milujete, a ačkoliv ho ještě nevidíte, přece v něho věříte. A prožíváte nezměrnou radost z toho, že dosahujete cíle své víry – spasení, 10které se snažili odhalit a poznat již proroci. 11Předpovídali a pátrali po tom, na který čas a na jaké okolnosti poukazoval Duch svatý, který v nich působil a který prorokoval o Kristově utrpení a slávě. 12Bylo jim však zjeveno, že k těmto událostem nedojde za jejich života, ale o mnoho let později – za vašeho života. Jsou to pravdy, které vám byly zvěstovány, rozhlašovali je lidé zmocnění týmž z nebe seslaným Duchem svatým. Jsou to tak zvláštní a úžasné věci, že i andělé v nebi touží do nich důkladněji nahlédnout.

Povolání k svatosti

13Vaše mysl ať je připravena, buďte střízliví a ostražití. Celou svou naději upřete k daru Boží milosti, který vám bude dán při návratu Ježíše Krista. 14Žijte před Bohem jako jeho poslušné děti. Nedopusťte, aby váš charakter byl formován myšlením vašeho dřívějšího života bez Boha. 15Naopak, buďte svatí – to je čistí – ve všem podobně jako ten, který vás pozval, abyste se stali Božími dětmi. 16Vždyť v Písmu je psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“

17Pamatujte, že u vašeho nebeského Otce, ke kterému se modlíte, neexistuje při soudu žádná protekce. Bude vás soudit naprosto spravedlivě podle vašeho jednání; a tak pokud jste zde na zemi, jednejte vždy s uctivým zřetelem k němu. 18Víte přece, čím bylo zaplaceno to, že nemusíte žít životem bez smyslu a cíle, jak jste jej přejali od svých předků. Nebylo to zlatem a stříbrem, které ztrácejí svou hodnotu, 19-20ale drahou krví Kristovou. On byl k tomu jako beránek bez vady a bez poskvrny předem vyhlédnut před stvořením světa, ale objevil se kvůli vám až teď v poslední době. 21Když znáte Krista, věříte i v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu velkou slávu. A tak vaše víra a naděje může být cele zakotvena v Bohu.

22Nyní můžete opravdově milovat každého, protože jste byli očištěni od sobectví a nenávisti tím, že jste přijali Krista. Mějte se proto upřímně a vřele rádi. 23Vždyť vám byl dán nový život – ne ten, který jste obdrželi od svých rodičů jako pomíjející dar, ale ten, který jste přijali skrze stále živé Boží slovo a který potrvá věčně.

24Je totiž pravda,

že každý člověk je jako tráva,

která zežloutne a uschne,

a všechna jeho velikost je jako květ,

který opadá.

25Ale Boží slovo zůstane věčně – je to slovo radostné zvěsti,

které vám bylo kázáno.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Pedro 1:1-25

1Ñucaca, huillagrichun Jesucristo mingashca Pedromi cani.

Caitaca, quiquin llajtamanta llujshichishpa cachashcamanta Pontopi, Galaciapi, Capadociapi, Asiapi, Bitiniapi causagrishca crijcunamanmi quillcani. 2Yaya Diosmi cancunataca, ñaupamanta Pai rijsishcacunata agllashca. Paita caźushpa, Jesucristopaj yahuarhuan maillashca cachunmi, cancunataca Paipaj Espirituhuan, Paipajlla chʼicanchishca.

Diosca cancunamanca, Paipaj jatun cʼuyaitapish, sumaj causaitapish yallijta cushca cachun.

Huiñaita causagrina yuyailla caichij

3¡Apunchij Jesucristopaj Yaya Diostaca, ‘Allimari cangui’ nishunchigari! Paimi, huañushcacunapaj chaupimanta Jesucristota causachirca. Chashna rurashpami ñucanchijtaca jatunta llaquishpa, huiñaita causagrina yuyailla cachun cutin huacharichirca. 4Diosca cancunapajca, jahua pachapimi mana chaquirij, mana ismuj, mana mapayaj japinata huaquichishpa charicun. 5Cancunataca, Diosta crishcamantami, quishpirinata japingacama, Pai Diosllataj Paipaj maquipi huaquichishpa charicun. Cai quishpirinataca shamuj punllapimi, cancunamanca ricuchinga. 6Chaimantami llaquicunataca, achcata cushicushpa apanguichij. Cunan apacun tucui laya llaquicunaca ashacamallami. 7Cancuna crishcaca, curitapish yalli valijmi. Curitaca, chingarijlla curi cajpipish, alli curi cashcata ricungapajca, ninapimi rupachin. Shinallataj cancuna llaquicunata apajpica, cancuna crishcapish chai curita yalli sumajmari tucun. Chai llaquicunata mishashpami, shamuj punllapi Jesucristo ricurijpica, alli nishca, sumajyachishca, jatunyachishca canguichij. 8Cancunaca, Jesucristotaca mana ricushca cashpapish, crishpamari cʼuyanguichij. Pai quiquintataj manaraj ricushpapish, yallitaj jatun cushicuihuanmi cushicunguichij. 9Crishcallamanta cancunapaj alma quishpirinata japina cashcamantami, chashna cushicucunguichij.

10Mana cʼuyaipajta Dios cʼuyashpalla, cunan cancunaman cungapaj charicushca quishpirinataca, ñaupamanmi Dios ima nishcata huillajcunaca ña huillarcacuna. Chashna paicunallataj huillashcata alli yachashun nishpami, callarishpa tapurcacuna. 11Cristopaj Espíritu paicunapi cashpami, Cristo ima shina llaquita apanatapish, chai qʼuipa sumajyachishca canatapish, manaraj chashna tucujpi, ñaupaman paicunata huillachirca. Chaimantami Dios ima nishcata chai huillajcunaca, paicunallataj huillashcata, ‘¿Pitaj chai Cristo canga, ima punllataj chashnaca tucunga?’ nishpa, yachashuntaj yuyarcacuna. 12Shina cajpipish, Diosllatajmi paicuna huillashcaca mana paicunapaj cashcata, ashtahuanpish cancunapaj cashcata ricuchishca. Cunanmari paicunahuan huillashcatataj, jahua pachamanta cachashca. Chai alli huillaitami, Diospaj jucha illaj Espíritu cancunaman huillachijpi, uyacunguichij. Caicunataca, angelcunapish ña ricushun yuyashpa, chaparacuncunamari.

Diospajlla causaichij

13Chaimanta cancunapaj yuyaipica, alli chumbillirishca shina, alli yuyarishpa causaichij. Mana cʼuyaipajta Dios cʼuyashpa, Jesucristo shamui punllapi ñucanchijman allicunata cuna cashcata japina yuyailla caichij. 14Diosta alli caźuj huahuacuna shinataj causaichij. Ña ama ñaupa manaraj yachashpa rurashca shina, mapa munaicunata caźushpa causaichijchu. 15Ashtahuanpish cancunata cayaj Diosca, ima jucha illajlla cashcamanta, cancunapish tucui imata ruranapipish jucha illajlla causaichij. 16Dios Quillcachishcapica: «Ñucaca, ima jucha illajmi cani. Chaimanta cancunapish, ima jucha illajlla caichij» ninmi. 17Diosca, imalla rurashcata ricucushpaca, pitapish mana ñahuita ricushpalla imata ningachu. Paitamari cancunaca, ‘Yaya’ nishpa mañacunguichij, cai pachamantapish rinallami causacunguichij. Chaimanta, tucui causaipimi Paita manchashpa causana canguichij. 18Diosca cancunataca, cancunapaj ñaupa yayacuna yachachishca yanga causaimantaca, mana chingarijlla curihuan, cullquihuan quishpichircachu. Chaitaca cancunallataj yachanguichijmi. 19Ashtahuanpish Cristo jichashca, Paipaj sumaj yahuarhuanmi quishpichishca canguichij. Paica ima mapa illaj, alli sumaj Malta Oveja shinami carca. 20Manaraj cai pachata rurashpallatajmi, Cristotaca chaipaj chʼicanchishca. Shina cashpapish cunan cai qʼuipa punllacunapimi, cancunata cʼuyashcamanta Cristota cachashca. 21Paimantami, Taita Diostaca cringuichij. Cancuna crishpa Pai yuyailla cachunmi, Diosca Cristotaca huañushcacunapaj chaupimanta causachishpa sumajyachishca.

22Diospaj Espíritu yuyaita cujpimi, cashcatataj huillashcataca caźushpa, cancunapaj almataca chuyayachishcanguichij. Chaimanta cunanca, ama ‘Cʼuyanimi’ nij tucushpalla purichijchu. Ashtahuanpish, caishuj chaishuj chuya shunguhuan cʼuyanacuichij. 23Cancunaca, huañujlla yayamantaca mana cutin huacharishca canguichijchu. Ashtahuanpish causacuj, huiñaita mana tucurij Diospaj Shimita uyashcamantami, cutin huacharishca canguichij. 24Dios Quillcachishcapica:

«Tucui gentecunaca, qʼuihua shinallami.

Paicuna sumaj cashcapish, qʼuihua sisa shinallami.

Qʼuihua chaquirijpica, sisapish urmanllami.

25Ashtahuanpish Mandaj Diospaj Shimica,

huiñaita pajtacungallami» ninmi.

Cai shimicunatami alli huillaita cancunaman huillajpica, uyarcanguichij.