Slovo na cestu

1. Petrův 1:1-25

Velké požehnání pro Boží lid

1Apoštol Petr píše přistěhovalcům roztroušeným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii.

2Drazí přátelé! Bůh vás již dávno znal a vyvolil vás, abyste se stali jeho dětmi. Duch svatý působil ve vašich srdcích, očistil vás krví Ježíše Krista, abyste žili životem jemu podobným. Ať vám Bůh bohatě žehná a vysvobozuje vás od všech úzkostí a strachů!

Díky Bohu za skvělou naději

3Díky a čest vzdejme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, že pro jeho milosrdenství jsme mohli začít zcela nový život plný naděje, protože Ježíš vstal z mrtvých. 4Teď patříte do jeho rodiny, čeká vás tedy skvělé dědictví, které nepodléhá žádným změnám ani nemůže být zkaženo. Je pro vás připraveno v nebi. 5Protože věříte, Boží moc vás chrání, abyste došli až k tomu konečnému cíli – ke spáse, která se v plnosti ukáže v blížícím se posledním dnu. 6To je důvod k velké radosti, i když vím, že jste nyní asi v úzkostech pro různá pokušení a zkoušky, kterými procházíte. 7Zkoušky přicházejí proto, aby se ukázalo, zda vaše víra je pevná a čistá. Vždyť i zlato se čistí v ohni a vaše víra má v Božích očích nesrovnatelně vyšší hodnotu než pouhé zlato. Zvítězí-li vaše víra v těchto zkouškách, Ježíš vás radostně přijme, až přijde v ten poslední den.

8-9I když jste ho nikdy neviděli, přece ho milujete, a ačkoliv ho ještě nevidíte, přece v něho věříte. A prožíváte nezměrnou radost z toho, že dosahujete cíle své víry – spasení, 10které se snažili odhalit a poznat již proroci. 11Předpovídali a pátrali po tom, na který čas a na jaké okolnosti poukazoval Duch svatý, který v nich působil a který prorokoval o Kristově utrpení a slávě. 12Bylo jim však zjeveno, že k těmto událostem nedojde za jejich života, ale o mnoho let později – za vašeho života. Jsou to pravdy, které vám byly zvěstovány, rozhlašovali je lidé zmocnění týmž z nebe seslaným Duchem svatým. Jsou to tak zvláštní a úžasné věci, že i andělé v nebi touží do nich důkladněji nahlédnout.

Povolání k svatosti

13Vaše mysl ať je připravena, buďte střízliví a ostražití. Celou svou naději upřete k daru Boží milosti, který vám bude dán při návratu Ježíše Krista. 14Žijte před Bohem jako jeho poslušné děti. Nedopusťte, aby váš charakter byl formován myšlením vašeho dřívějšího života bez Boha. 15Naopak, buďte svatí – to je čistí – ve všem podobně jako ten, který vás pozval, abyste se stali Božími dětmi. 16Vždyť v Písmu je psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“

17Pamatujte, že u vašeho nebeského Otce, ke kterému se modlíte, neexistuje při soudu žádná protekce. Bude vás soudit naprosto spravedlivě podle vašeho jednání; a tak pokud jste zde na zemi, jednejte vždy s uctivým zřetelem k němu. 18Víte přece, čím bylo zaplaceno to, že nemusíte žít životem bez smyslu a cíle, jak jste jej přejali od svých předků. Nebylo to zlatem a stříbrem, které ztrácejí svou hodnotu, 19-20ale drahou krví Kristovou. On byl k tomu jako beránek bez vady a bez poskvrny předem vyhlédnut před stvořením světa, ale objevil se kvůli vám až teď v poslední době. 21Když znáte Krista, věříte i v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu velkou slávu. A tak vaše víra a naděje může být cele zakotvena v Bohu.

22Nyní můžete opravdově milovat každého, protože jste byli očištěni od sobectví a nenávisti tím, že jste přijali Krista. Mějte se proto upřímně a vřele rádi. 23Vždyť vám byl dán nový život – ne ten, který jste obdrželi od svých rodičů jako pomíjející dar, ale ten, který jste přijali skrze stále živé Boží slovo a který potrvá věčně.

24Je totiž pravda,

že každý člověk je jako tráva,

která zežloutne a uschne,

a všechna jeho velikost je jako květ,

který opadá.

25Ale Boží slovo zůstane věčně – je to slovo radostné zvěsti,

které vám bylo kázáno.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

彼得前书 1:1-25

1我是耶稣基督的使徒彼得,写信给蒙上帝拣选,寄居在本都加拉太加帕多迦亚细亚庇推尼各地的人。 2你们蒙拣选是按照父上帝预先定好的旨意,借着圣灵得以圣洁,好顺服耶稣基督,并靠祂的血得到洁净。

愿上帝赐给你们丰丰富富的恩典和平安!

活泼的盼望

3愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝!祂有无穷的怜悯,借着耶稣基督从死里复活使我们获得重生,有活泼的盼望, 4可以承受那不会朽坏、没有污点、不会衰残、为你们存留在天上的产业。 5你们这些因信而蒙上帝用大能保守的人,必能得到那已经预备好、在末世要显明的救恩。

6为此,即使现今你们必须暂时在百般试炼中忍受痛苦,也要满怀喜乐。 7这样,你们的信心经过试验便显明是真实的,比那经过火炼仍会坏掉的金子更加宝贵,使你们可以在耶稣基督显现时得到称赞、荣耀和尊贵。 8你们虽然没有见过基督,却爱祂;虽然现在看不见祂,却信祂,并且有无法形容、充满荣耀的喜乐。 9因为你们得到了信心带来的果效,就是你们的灵魂得救。

10有关这救恩,那些预言恩典要临到你们的众先知早已详细寻求查考了。 11基督的灵曾在他们心中指示他们,预言基督要受苦,然后得荣耀。他们便详细查考这些事会在什么时候、什么情况下发生。 12他们得到启示,知道他们传讲这些事不是为了自己,而是为了你们。现在,那些靠着从天上差来的圣灵向你们传福音的人,已经将这些事传给你们了。连天使也想把这些事看个明白。

要圣洁像主

13所以,要预备好你们的心,谨慎自律,专心盼望耶稣基督显现时要带给你们的恩典。 14你们既是顺服的儿女,就不要再像从前无知的时候那样放纵私欲。 15那呼召你们的是圣洁的,你们在一切事上也要圣洁。 16因为圣经上说:“你们要圣洁,因为我是圣洁的。”

17既然你们称呼那位按各人的行为公正无私地审判人的上帝为父,就应该存着敬畏的心过你们在世上寄居的日子。 18要知道,你们从传统的、没有意义的生活中被救赎出来,不是靠金银等会朽坏的东西, 19而是靠无瑕无疵的代罪羔羊——基督的宝血。 20基督是上帝在创世以前预先拣选的,却在这末世为你们显现。 21你们借着基督信了使祂从死里复活、赐祂荣耀的上帝,所以,你们的信心和盼望都在于上帝。

22你们既因顺服真理,洁净了自己的心,能够真诚地爱弟兄姊妹,就当以清洁的心彼此切实相爱。 23你们获得重生,不是借着会腐烂的种子,而是借着不会腐烂的种子——上帝活泼永存的道。 24因为

“芸芸众生尽如草,

荣华不过草上花;

草必枯干花必残,

25唯有主道永长存。”

这道就是传给你们的福音。