Slovo na cestu

Matouš 2:1-23

Příchod učenců z východní země

1Ježíš se narodil v Betlémě v Judsku za vlády krále Heroda. V té době přijeli do Jeruzaléma učenci z východní země a vyptávali se: 2„Kde je ten židovský král, který se právě narodil? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

3Tato novina velmi znepokojila krále Heroda, a nejen jeho, ale i všechny obyvatele Jeruzaléma. 4Král svolal všechny přední kněze a učitele zákona a ptal se jich, kde se má narodit Kristus. 5Oni mu odpověděli: „V Betlémě v Judsku. Prorok to předpověděl:

6‚Betléme, nejsi poslední v Judsku,

z tebe vyjde vévoda,

který se bude starat o můj lid

jako pastýř o ovce.‘ “

7Herodes si učence z východu tajně pozval a podrobně se jich vyptával, kdy se ta hvězda objevila. Poslal je do Betléma a pověřil je úkolem: 8„Jděte a důkladně zjistěte vše o tom dítěti, a až je najdete, přijďte mi to oznámit; půjdu se mu také poklonit.“

9Učenci krále vyslechli a vydali se na cestu.

A hle! Hvězda, kterou viděli na východě, jim ukazovala cestu až k místu, kde bylo dítě. 10Měli z toho nevýslovnou radost. 11Vešli do domu a našli tam dítě s jeho matkou Marií. Padli před ním na kolena, klaněli se mu a dali mu vzácné dary – zlato, kadidlo a drahocenný olej. 12Ve snu je však Bůh varoval, aby se nevraceli k Herodovi. Zvolili tedy jinou zpáteční cestu.

Útěk do Egypta

13Po odchodu učenců měl Josef sen, ve kterém mu anděl přikázal: „Vstaň, vezmi dítě a jeho matku a uteč s nimi do Egypta; tam zůstaň, dokud ti neřeknu. Herodes bude totiž pátrat po dítěti, aby je připravil o život.“ 14Josef hned v noci vstal, vzal dítě i matku a vydal se s nimi do Egypta. 15Tam byli až do smrti krále Heroda. Splnila se tím Boží předpověď vyslovená prorokem: „Z Egypta jsem povolal svého syna.“

16Když Herodes poznal, že ho východní učenci zklamali, velmi se rozhněval a dal pobít v Betlémě a okolí všechny chlapce do stáří dvou let. Tento věk odhadl podle výpovědi učenců. 17Tehdy se vyplnilo Jeremjášovo proroctví:

18„Slyším nářek,

pláč a bědování.

To matka oplakává své syny

a nedá se utěšit,

protože jsou mrtví.“

Návrat do Nazaretu

19Když Herodes zemřel, znovu se ukázal Josefovi ve snu anděl 20a vybídl ho: „Vezmi dítě i jeho matku a vrať se do izraelské země, protože už zemřeli ti, kteří usilovali o život dítěte.“ 21Josef poslechl a vrátili se. 22Velmi se však zalekl, když se dověděl, že Herodovým nástupcem v Judsku je jeho syn Archelaos. Ve snu dostal od Boha další pokyn, aby šel do Galileje. 23Usídlil se v Nazaretu a tím se splnila další proroctví o Mesiáši, že totiž bude nazýván Nazaretský.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

马太福音 2:1-23

智者来朝拜

1希律王执政期间,耶稣降生在犹太伯利恒城。

当时有几位智者2:1 智者”或译“占星家”下同7节和16节。从东方来到耶路撒冷2问道:“那生来做犹太人之王的在哪里呢?我们在东方看见祂的星,特来朝拜祂。”

3希律王听后,心里不安,全城的人都感到不安。 4希律王就召来祭司长和律法教师,问他们:“基督在哪里降生呢?”

5他们回答说:“在犹太伯利恒,因为先知这样记载,

6“‘犹大地区的伯利恒啊!

你在犹大各城中并不是最小的,

因为有一位君王要从你那里出来,

牧养我的以色列子民。’”

7于是,希律暗中召见那几位智者,仔细查问那星出现的准确时间, 8然后派他们去伯利恒,并吩咐道:“你们去仔细寻访那个小孩,找到了,就回来报信,我也好去朝拜祂。”

9他们听了王的吩咐,就去了。忽然,那颗曾在东方出现的星又出现在他们前面,引领他们来到小孩耶稣所在的地方,便停下来。 10他们看见那颗星,喜出望外。

11他们进了屋子,看见孩子和祂母亲玛丽亚,就俯伏在地上拜祂,并打开盛宝物的盒子献上黄金、乳香和没药作礼物。 12他们在梦中得到指示不可回希律那里,便改道返回了家乡。

逃往埃及

13他们离开之后,主的天使在梦中向约瑟显现,说:“起来,带着小孩子和祂母亲逃往埃及,住在那里等候我的通知,因为希律要寻找这孩子,杀害祂。” 14于是,约瑟起来带着孩子和祂母亲连夜逃往埃及15并在那里一直住到希律死了。这就应验了主借着先知所说的话:“我把儿子从埃及召出来。”

16希律见自己被智者愚弄,大为恼怒,便照着智者所说的时间推算,下令把伯利恒附近两岁以下的男孩杀光。 17这正应验了耶利米先知的话:

18“在拉玛有痛哭哀号的声音,

拉结在为儿女哀痛,

不肯接受安慰,

因为他们都死了!”

定居拿撒勒

19希律死后,主的天使在梦中向在埃及约瑟显现,说: 20“起来,带着孩子和祂母亲回以色列去吧!因为要杀害孩子的人已经死了。” 21约瑟就起来,带着孩子和祂母亲返回以色列

22约瑟听闻亚基劳继承父亲希律的王位统治犹太,就不敢回犹太。这时,他在梦中得到主的指示,便前往加利利地区, 23定居在拿撒勒镇。这应验了先知的话:“祂将被称为拿撒勒人。”