Slovo na cestu

Matouš 3:1-17

Jan Křtitel připravuje cestu Ježíšovi

1V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal lidem, kteří za ním přicházeli na Judskou poušť: 2„Obraťte se od svých hříchů k Bohu, protože přichází jeho vyvolený král.“

3O Janovi prorok Izajáš předpověděl:

„Z pouště zazní hlas:

Připravte cestu pro Pána

a odstraňte všechny překážky.“

4Jan měl oděv z velbloudí srsti přepásaný koženým pásem. Živil se tím, co poskytovala poušť: kobylkami a medem divokých včel. 5Scházeli se k němu lidé z Jeruzaléma, z celého Judska a ze Zajordání. 6Dávali se od něho křtít v řece Jordánu, aby tím veřejně vyznávali svá provinění.

7Když Jan uviděl, že ke křtu přicházejí mnozí horliví a nejvznešenější Židé – farizejové a saducejové, řekl jim: „Myslíte si, že se z Božího soudu vykroutíte jako hadi? 8Dokažte změnou svého života, že jste se obrátili od svých vin. 9Nemyslete si, že vám pomůže, budete-li říkat: ‚Jsme potomci Abrahamovi, Boží vyvolený národ.‘ Vždyť Bůh si může proměnit i ty, se kterými vy pohrdáte. 10Sekera Božího soudu je už přiložena ke kořeni stromu. Každý člověk, který nežije novým životem, je jako strom, který nenese dobré ovoce; bude poražen a spálen. 11Já křtím vodou ty, kteří cítí svá provinění jako břemeno a vyznávají je. Avšak po mně přijde někdo daleko mocnější než já; nejsem hoden ani toho, abych mu vyčistil obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. 12Jako se prohazováním odděluje zrno od plev – zrno do sýpky, plevy na oheň, tak i on rozsoudí lidi – jedny k životu a druhé ke smrti.“

Jan křtí Ježíše

13Tehdy přišel Ježíš z Galileje k Jordánu, aby se dal od Jana pokřtít. 14Ten se velmi zdráhal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně.“ 15Ježíš mu odpověděl: „Jen to, prosím, udělej. Musíme splnit Boží vůli.“ A tak ho Jan pokřtil.

16Když Ježíš vystoupil z vody, uviděl, jak se na něj z nebe snáší Boží Duch v podobě holubice. 17Současně se ozval hlas: „Toto je ten můj milovaný Syn, moje radost.“

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

马太福音 3:1-17

开路先锋

1那时,施洗者约翰来到犹太的旷野传道,说: 2“悔改吧,因为天国临近了!” 3约翰就是以赛亚先知所说的那位,他说:“有人在旷野大声呼喊,‘预备主的道,修直祂的路。’”

4约翰身穿骆驼毛的衣服,腰束皮带,吃的是蝗虫、野蜜。 5那时,耶路撒冷犹太各地和约旦河一带的人都来到约翰那里, 6承认他们的罪,在约旦河里接受他的洗礼。

7约翰看见很多法利赛人和撒都该人也来受洗,就对他们说:“你们这些毒蛇的后代!谁指示你们逃避那将临的烈怒呢? 8你们要结出与悔改相称的果子。 9不要心里说,‘我们是亚伯拉罕的子孙。’我告诉你们,上帝可以从这些石头中兴起亚伯拉罕的子孙。 10现在斧头已经放在树根上了,不结好果子的树都要被砍下,丢在火里。 11我用水为你们施洗,叫你们悔改。但在我之后,有位比我更有能力的要来,我连替祂提鞋都不配。祂要用圣灵和火为你们施洗。 12祂手拿簸箕,要把谷场清理干净,将麦子存入仓里,用不灭的火把糠秕烧尽。”

耶稣受洗

13后来,耶稣从加利利来到约旦河要约翰为祂施洗。 14约翰想要拦住祂,就说:“应该是你为我施洗才对,你反倒来找我?”

15耶稣回答说:“你就这样做吧!我们理当这样遵行上帝一切的要求。”于是约翰答应了。

16耶稣受了洗,刚从水里上来,天就开了。祂看见上帝的圣灵像鸽子一样降到祂身上, 17又有声音从天上传来:“这是我的爱子,我甚喜悦祂。”