Židům 8 – Czech Living New Testament SNC

Czech Living New Testament

Židům 8:1-13

Kristus je Nejvyšší kněz nové smlouvy

1-2Náš velekněz koná svou službu v nebeském chrámu, který postavil Pán a ne člověk jako pravé místo bohoslužby. Koná ji od chvíle, kdy zaujal vysoké postavení u Boha.

3-5Každý velekněz je ustanoven k tomu, aby obětoval dary a oběti. I Ježíš měl tuto povinnost. Ale nebyl z kněží, kteří přinášejí dary podle zákona a jejichž služba je jen stínem nebeské bohoslužby. Víme přece, že Mojžíš zhotovil na Boží příkaz svatyni přesně podle vzoru, který mu byl zjeven.

6Kristus je však prostředníkem lepší smlouvy, která je založena na dalekosáhlejších zaslíbeních, protože mu byla svěřena vznešenější služba.

7Kdyby stará smlouva neměla vady, nebyla by nahrazována novou. 8Ale Bůh říká svému lidu:

„Nastane den,

kdy uzavřu s Izraelci a Judejci novou smlouvu.

9Bude se lišit od té,

kterou jsem uzavřel s jejich otci v den,

kdy jsem je vyvedl z Egypta.

Nedodrželi ji a já jsem o ně přestal dbát.

10Toto je nová smlouva,

kterou uzavřu s Izraelci,

praví Pán.

Napíšu své zákony do jejich myslí,

takže budou vědět,

co po nich žádám,

aniž bych to musel říkat.

A ty zákony budou vepsány v jejich srdci a oni budou toužit po tom,

aby je plnili.

A budu jejich Bůh a oni budou můj lid.

11A nebude třeba,

aby někdo říkal svému příteli,

sousedovi nebo bratrovi: Poznávej Pána,

poněvadž mne už všichni,

velcí i malí, budou znát.

12Odpustím jim jejich přestupky a na jejich hříchy ani nevzpomenu.“

13Tím Bůh ohlašuje nové sliby a novou smlouvu místo staré, která je už nevhodná a pozbývá platnosti.