Slovo na cestu

Židům 6

Růst v poznání Krista je nutný

1Přestaňme stále jenom ohledávat základy Kristova učení a usilujme postoupit dále. Nevracejme se pořád jenom k lítosti nad nesprávným jednáním, k víře v Boha, k učení o křtu, ke vkládání rukou, k učení o vzkříšení mrtvých a o věčném odsouzení. Když Bůh dovolí, postupme k dalším věcem.

4-5 Ten, kdo byl jednou osvícen, okusil Božího daru, získal podíl na Duchu svatém, poznal, jak vážná je Boží věc, zakusil moc přicházejícího světa, a potom od Boha odpadl, nemůže se vrátit zpátky, protože veřejně potupil a znovu ukřižoval Božího Syna.

Země, která je často skrápěna deštěm a vydává těm, kdo ji obdělávají, hojnou úrodu, přijímá od Boha požehnání. Plodí-li však bodláky a trní, není vhodná k obdělávání, bude vypálena a ponechána svému osudu.

I když říkám takové věci, milovaní, nemyslím, že by se týkaly vás. Jsem přesvědčen, že přinášíte dobré plody a spočíváte v Boží ochraně. 10 Bůh je spravedlivý, nezapomíná na vaši práci a věrnost jeho věci, na vaši minulou i přítomnou službu, kterou prokazujete těm, kteří jsou mu cele oddáni. 11 Napomínám každého z vás k horlivosti. Nebuďte leniví a zachovejte si až do konce plnou naději. 12 Nebuďte tupí. Řiďte se příkladem těch, kteří vírou a trpělivostí dosáhli splnění Božích slibů.

Boží jisté sliby nám dávají naději

13-14 Bůh dal Abrahamovi slib a chtěl ho potvrdit přísahou. A protože nemohl přísahat při nikom větším, přísahal při sobě, že bude Abrahama provázet svou přízní a že rozmnoží jeho rod. 15 A Abraham svou trpělivostí skutečně dosáhl splnění tohoto slibu.

16 Když se lidé přísahou dovolávají někoho mocnějšího, ukončují tím svůj spor. 17 Bůh dědicům zaslíbení svou přísahou nepochybně prokázal nezměnitelnost své vůle. 18 Protože je vyloučeno, aby Bůh lhal, můžeme se tedy neochvějně opírat jak o jeho slib, tak o jeho přísahu. Když jsme se k němu uchýlili, smíme čerpat mocné potěšení z nabízené naděje, které jsme se chopili. 19 Je to bezpečná a pevná kotva celé naší bytosti, která nás spojuje s Bohem, 20 k němuž nás předešel Ježíš, který se stal navždycky knězem podle řádu Malkísedekova. Malkísedek je předobrazem Božího Syna, který je knězem navždycky.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Евр 6

1Поэтому, давайте перейдём от основ учения о Масихе к тому, что предназначено для зрелых. Мы не станем опять обосновывать необходимость покаяния в делах, которые ведут к смерти, необходимость веры в Аллаха, учение об обрядах омовения,[a] о возложении рук,[b] о воскресении мёртвых и вечном Суде. И мы пойдём дальше в учении, если Аллах позволит[c].

Потому что тех, кто уже был один раз просвещён Аллахом, кто лично познал вкус небесного дара и стал сопричастен Святому Духу, кто также лично познал вкус доброго слова Аллаха и действие силы будущего века и после этого отпал от веры, – невозможно опять обновлять покаянием, потому что[d] они сами заново распинают (вечного) Сына Всевышнего, предавая Его публичному позору.

Земля, которая пьёт часто выпадающий на неё дождь и приносит урожай тому, кто её обрабатывает, благословенна Аллахом. А та, на которой растут лишь колючки и сорняки, ни на что не годна. Ей грозит проклятие, и концом её будет сожжение.[e]

Но, любимые, хоть мы и говорим так, мы уверены, что вы находитесь в лучшем состоянии и держитесь спасения[f]. 10 Аллах не может быть несправедлив. Он не забудет ни ваших трудов, ни вашей любви к Нему, которую вы проявили и продолжаете проявлять, служа Его святому народу. 11 Однако мы хотим, чтобы каждый из вас проявлял такую же прилежность до конца, ради исполнения вашей надежды. 12 Мы хотим, чтобы вы не ленились, а подражали тем, кто своей верой и терпением наследует обещанное Аллахом.

Верность Аллаха Своим обещаниям

13 Когда Аллах давал обещание Ибрахиму, Он клялся Самим Собой, так как нет никого большего, кем Он мог бы клясться. 14 Он сказал: «Я непременно благословлю тебя и дам тебе много потомков».[g] 15 И Ибрахим, терпеливо ожидая, действительно получил обещанное.

16 Люди клянутся чем-то большим, чем они сами; клятва подтверждает сказанное и кладёт конец всякому спору. 17 Так и Аллах, когда хотел ясно показать тем, кому Он давал обещания, что намерения Его неизменны, то подтвердил их клятвой. 18 И в этих двух неизменных вещах – в обещании и в клятве, которые у Аллаха не могут быть ложными, – мы, нашедшие у Него убежище и ухватившиеся за предстоящую нам надежду, получаем сильное ободрение. 19 Эта надежда – крепкий и надёжный якорь для нашей души. Она позволяет нам войти во внутреннюю часть святилища, за разделяющую его завесу[h], 20 туда, куда вошёл наш предшественник Иса, став навеки Верховным Священнослужителем, подобным Малик-Цедеку.[i]

Footnotes

  1. 6:2 Или: «об обрядах погружения». См., напр., Мк. 7:3-4; Лк. 3:3, 16-17; Ин. 2:6; Деян. 22:16.
  2. 6:2 Ритуал возложения рук преследовал различные цели в зависимости от обстоятельств. Он включал в себя и благословение другого лица, и передачу кому-либо власти, и наделение авторитетом, и исцеление, и др. (см., напр., Нач. 48:13-20; Мат. 19:13-15; Мк. 6:5; Деян. 6:6; 8:16-17; 13:3; 19:5-6; 28:8; 1 Тим. 5:22 со сноской; 2 Тим. 1:6).
  3. 6:3 Если Аллах позволит – это выражение широко распространено среди восточных народов, например: «Иншалла» (араб.), «Құдай қаласа» (каз.), «Худо хоҳласа» (узб.), «Худа халиса» (уйг.), «Рәбб истәјәрсә» (азерб.) и др.
  4. 6:6 Потому что – или: «когда».
  5. 6:8 Ср. Нач. 3:17-18.
  6. 6:9 Или: «что вы на лучшем пути, на пути спасения»; или: «что вы имеете благословения, которые сопровождают спасение».
  7. 6:13-14 См. Нач. 22:16-17.
  8. 6:19 Ср. Лев. 16:12.
  9. 6:19-20 См. Заб. 109:4; Евр. 9:1-12.