Slovo na cestu

Židům 1:1-14

Ježíš Kristus je rovný Otci

1Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány. 2V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.

Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm. 3On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.

Boží Syn je vyšší než andělé

4Boží Syn převyšuje i Boží posly – anděly. Jeho jméno to dokazuje. 5Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu:

„Ty jsi můj Syn,

kterého jsem dnes zplodil.“

Ani:

„Budu mu otcem a on mi bude synem.“

6Ale když uvádí svého prvorozeného Syna na zem, říká:

„Ať se mu klanějí všichni Boží andělé.“

7Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně, 8ale o svém Synu říká:

„Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnám

a tvoje vláda bude spravedlivá.

9Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli.

Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy.“

10„Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemi

a nebesa jsou dílo tvých rukou.

11Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.

12Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš.

Ty však nezestárneš a nezahyneš.“

13Bůh nikdy nevyzval žádného anděla,

aby se posadil na čestné místo nedaleko něho,

dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.

14Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.

Tagalog Contemporary Bible

Hebreo 1:1-14

Ang Salita ng Dios sa Pamamagitan ng Kanyang Anak

1Noong una, nangusap ang Dios sa mga ninuno natin sa ibaʼt ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 2Ngunit nitong mga huling araw, nangusap siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Dios ang sanlibutan, at siya rin ang pinili niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. 3Sa kanya makikita ang nagniningning na kadakilaan ng Dios, at kung ano ang Dios ay ganoon din siya. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng Makapangyarihang Dios doon sa langit.

Mas Dakila ang Anak ng Dios Kaysa sa Mga Anghel

4Kaya naging mas dakila ang Anak ng Dios kaysa sa mga anghel at higit na dakila ang pangalan niya kaysa sa kanila. 5Sapagkat kailanman, wala ni isa man sa mga anghel ang sinabihan ng Dios ng ganito:

“Ikaw ang Anak ko,

at ngayon, ipapahayag ko na ako ang iyong Ama.”1:5 Salmo 2:7.

At wala ring sinabihan ang Dios nang ganito sa sinumang anghel:

“Akoʼy magiging Ama niya,

at siyaʼy magiging Anak ko.”1:5 2 Sam. 7:14; 1 Cro. 17:13.

6At nang isusugo na ng Dios ang kanyang bugtong na Anak sa mundo, sinabi niya,

“Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Dios.”1:6 Deu. 32:43.

7Ito ang sinabi ng Dios tungkol sa mga anghel:

“Ang mga anghel ay magagawa kong hangin.

Sila na mga lingkod ko ay magagawa ko ring nagliliyab na apoy.”1:7 Salmo 104:4.

8Ngunit ito naman ang sinabi ng Dios tungkol sa kanyang Anak:

“O Dios, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari moʼy makatuwiran.

9Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamuhian mo ang gumagawa ng masama.

Kaya pinili ka ng Dios, na iyong Dios, at binigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo.”1:9 Salmo 45:6-7.

10At sinabi pa niya sa kanyang Anak,

“Sa simula, ikaw Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan.

11Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili ka magpakailanman.

Maluluma itong lahat tulad ng damit.

12Titiklupin mo ang mga ito tulad ng isang balabal, at papalitan tulad ng damit.

Ngunit hindi ka magbabago, at mananatili kang buhay magpakailanman.”1:12 Salmo 102:25-27.

13Kailanmaʼy hindi sinabi ng Dios sa sinumang anghel:

“Maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo1:13 mapasuko ko sa iyo: sa literal, gawin kong tuntungan ng paa mo. ang mga kaaway mo.”1:13 Salmo 110:1.

14Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritung naglilingkod lang sa Dios, at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan.