Slovo na cestu

Židům 1:1-14

Ježíš Kristus je rovný Otci

1Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány. 2V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.

Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm. 3On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.

Boží Syn je vyšší než andělé

4Boží Syn převyšuje i Boží posly – anděly. Jeho jméno to dokazuje. 5Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu:

„Ty jsi můj Syn,

kterého jsem dnes zplodil.“

Ani:

„Budu mu otcem a on mi bude synem.“

6Ale když uvádí svého prvorozeného Syna na zem, říká:

„Ať se mu klanějí všichni Boží andělé.“

7Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně, 8ale o svém Synu říká:

„Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnám

a tvoje vláda bude spravedlivá.

9Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli.

Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy.“

10„Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemi

a nebesa jsou dílo tvých rukou.

11Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.

12Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš.

Ty však nezestárneš a nezahyneš.“

13Bůh nikdy nevyzval žádného anděla,

aby se posadil na čestné místo nedaleko něho,

dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.

14Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.

O Livro

Hebreus 1:1-14

Jesus Cristo é o Filho de Deus

1Anteriormente Deus falou aos nossos antepassados de muitas maneiras por intermédio dos profetas. 2Agora, nos tempos em que vivemos, falou-nos através do seu Filho, a quem deu todas as coisas e por meio de quem criou tudo o que existe. 3Este reflete a glória de seu Pai e é a imagem perfeita da sua pessoa. Ele mantém todo o universo pela autoridade da sua palavra. Tendo morrido para nos purificar da culpa dos nossos pecados, sentou-se à direita do Deus glorioso, nos lugares celestiais.

Cristo é superior aos anjos

4É assim muito superior aos anjos, como prova o nome excelso que Deus lhe deu. 5Deus nunca disse a nenhum anjo:

“Tu és meu Filho;

hoje tornei-me teu Pai.”1.5 Sl 2.7.

Também não se referia a nenhum anjo quando disse:

“Eu serei para ele Pai

e ele será meu Filho.”1.5 2 Sm 7.14; 1 Cr 17.13.

6E doutra vez, quando Deus trouxe o seu Filho primogénito à Terra, disse:

“Que todos os anjos de Deus o adorem.”

7É verdade que Deus alude aos anjos dizendo:

“É ele que faz dos seus anjos espíritos

e os seus ministros eficazes como fogo.”1.7 Sl 104.4.

8Mas referindo-se ao Filho diz:

“O teu trono, ó Deus, dura para sempre.

A justiça é aquilo que faz a força do teu reino.

9Tu amas a justiça e aborreces o mal.

Por isso Deus, o teu Deus, derramou sobre ti

mais óleo de alegria do que sobre os teus companheiros.”1.9 Sl 45.6-7.

10E ainda:

“Senhor, foste tu quem fundou a Terra.

Fizeste o universo com as tuas mãos.

11Contudo, isso um dia desaparecerá,

mas tu ficas para sempre.

E todos acabarão, como roupa velha.

12Tu os enrolarás como vestuário;

e eles serão trocados, como se faz com uma peça de roupa.

Tu, porém, és sempre o mesmo;

os teus anos não têm fim.”1.12 Sl 102.25-27.

13Deus nunca disse a um anjo:

“Senta-te à minha direita,

até que ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.”1.13 Sl 110.1.

14É que os anjos são apenas espíritos enviados para servir a favor daqueles que vão receber a salvação.