Slovo na cestu

Židům 1:1-14

Ježíš Kristus je rovný Otci

1Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány. 2V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.

Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm. 3On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.

Boží Syn je vyšší než andělé

4Boží Syn převyšuje i Boží posly – anděly. Jeho jméno to dokazuje. 5Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu:

„Ty jsi můj Syn,

kterého jsem dnes zplodil.“

Ani:

„Budu mu otcem a on mi bude synem.“

6Ale když uvádí svého prvorozeného Syna na zem, říká:

„Ať se mu klanějí všichni Boží andělé.“

7Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně, 8ale o svém Synu říká:

„Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnám

a tvoje vláda bude spravedlivá.

9Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli.

Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy.“

10„Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemi

a nebesa jsou dílo tvých rukou.

11Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.

12Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš.

Ty však nezestárneš a nezahyneš.“

13Bůh nikdy nevyzval žádného anděla,

aby se posadil na čestné místo nedaleko něho,

dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.

14Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.

New Russian Translation

Евреям 1:1-14

Бог говорит в Своем Сыне

1Бог, многократно и многообразно говоривший в прошлом к нашим предкам через пророков, 2в эти последние дни говорил нам через Своего Сына, Которого Он предназначил быть Владыкою всего и через Которого Он некогда сотворил вселенную. 3Сын – сияние славы Отца, точное подобие самой сущности Бога. Сын поддерживает существование всей вселенной Своим могущественным словом. Очистив нас от грехов, Он сел по правую руку от Всевышнего1:3 См. Пс. 109:1. на небесах.

Сын Божий выше всех ангелов

4Он настолько превыше ангелов, насколько имя, которое Он получил, превыше их имен.

5Кому из ангелов Бог когда-либо говорил:

«Ты Сын Мой,

сегодня Я родил Тебя»?1:5 См. Пс. 2:7. Второй псалом говорит о коронации иудейского царя, и значит, слова «Я родил тебя» указывают на воцарение. В древности у иудеев титулы «сын Бога» и «помазанник» были эквивалентом титулу «царь Израиля», но также указывали на ожидаемого Мессию, Спасителя и праведного Царя от Бога, т. е. Иисуса. Но термин «Сын Бога» не исключает и близкие взаимоотношения между Богом и Иисусом, подобные человеческим взаимоотношениям отца и сына.

Или же:

«Я буду Ему Отцом,

и Он будет Мне Сыном»?1:5 См. 2 Цар. 7:14; 1 Пар. 17:13.

6И опять же, когда вводит в мир Своего Первенца, Бог говорит:

«Пусть все ангелы Божьи поклонятся Ему»1:6 Существуют несколько толкований, например: 1) события, которые описываются здесь, имеют отношение к вознесению Иисуса Христа и вхождению Его в окружение Бога; 2) речь здесь может идти о втором пришествии Иисуса. Цитата, возможно, взята из Втор. 32:43 (согласно кумранским рукописям) или Пс. 96:7..

7Об ангелах сказано:

«Он делает ангелов Своих ветрами1:7 Или: «духами».

и слуг Своих языками пламени»1:7 Пс. 103:4. Общий смысл: Иисус намного превосходит ангелов. Но, что касается детального разбора, то здесь существует множество толкований этого места: 1) Бог мог бы превратить ангелов в огонь и ветер; 2) ангелы сравниваются с огнем и ветром – с их быстротой, мощью или с их разрушительной силой; 3) ангелы действуют в ветре и огне. Существуют и другие толкования..

8Но о Сыне сказано:

«Вечен престол Твой, Боже,

Твой царский скипетр – скипетр правосудия.

9Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел,

поэтому, о Боже, Твой Бог помазал1:9 Или: «поэтому Бог, Твой Бог, помазал … » Тебя маслом радости больше,

чем Твоих сотоварищей»1:8-9 См. Пс. 44:7-8..

10И также о Сыне написано:

«О Господь! В начале Ты положил основание земли,

и небеса – дело Твоих рук.

11Они погибнут, но Ты останешься навсегда;

они износятся, как одежда,

12и Ты свернешь их, словно покрывало;

как одежда, они будут сменены на новые.

Но Ты – Тот же,

и годам Твоим нет конца»1:10-12 См. Пс. 101:26-28..

13Кому из ангелов когда-либо было сказано:

«Сядь по правую руку от Меня,

пока Я не повергну врагов Твоих

к ногам Твоим»?1:13 Пс. 109:1; Мат. 22:41-46.

14Разве ангелы – это не служебные духи, посылаемые на службу тем, кому предстоит получить спасение?