Slovo na cestu

Židům 1:1-14

Ježíš Kristus je rovný Otci

1Bůh mluvil odedávna k otcům mnoha různými způsoby prostřednictvím proroků a odhaloval jim postupně své plány. 2V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu.

Boží Syn je podivuhodná bytost. Bůh mu vše dal a skrze něho stvořil svět a vše, co je v něm. 3On vyzařuje Boží lásku. Každý jeho čin a každé jeho slovo dosvědčuje, že je Bůh. Řídí vesmír podmanivou silou svého rozkazu. Zemřel, aby očistil naše svědomí od všech hříchů, vstal z mrtvých a pak se posadil na čestné místo u Boha.

Boží Syn je vyšší než andělé

4Boží Syn převyšuje i Boží posly – anděly. Jeho jméno to dokazuje. 5Vždyť Bůh nikdy neřekl andělu:

„Ty jsi můj Syn,

kterého jsem dnes zplodil.“

Ani:

„Budu mu otcem a on mi bude synem.“

6Ale když uvádí svého prvorozeného Syna na zem, říká:

„Ať se mu klanějí všichni Boží andělé.“

7Bůh mluví o svých andělích jako o vanutí větru a plamenech ohně, 8ale o svém Synu říká:

„Ty budeš, Bože, vládnout navzdory všem změnám

a tvoje vláda bude spravedlivá.

9Miluješ spravedlnost a nenávidíš svévoli.

Proto ti Bůh učinil radost a vyvýšil tě nad tvé druhy.“

10„Ty jsi, Pane, na počátku učinil zemi

a nebesa jsou dílo tvých rukou.

11Nebesa se rozplynou, ale ty zůstaneš.

12Obnosí se jako plášť a jednou je odložíš a vyměníš.

Ty však nezestárneš a nezahyneš.“

13Bůh nikdy nevyzval žádného anděla,

aby se posadil na čestné místo nedaleko něho,

dokud mu nepodrobí všechny nepřátele.

14Andělé jsou jen duchovní poslové, kteří jsou vysíláni, aby pečovali o ty, kterým se má dostat spásy jako dědictví.

Ang Pulong Sang Dios

Hebreo 1:1-14

Ang Pulong sang Dios Paagi sa Iya Anak

1Sang una nga panahon, madamo gid nga beses nga naghambal ang Dios sa aton mga katigulangan sa nagkalain-lain nga paagi, paagi sa mga propeta. 2Pero sa sining ulihi nga mga inadlaw, naghambal siya sa aton paagi sa iya Anak. Paagi sa iya, ginhimo sang Dios ang bug-os nga kalibutan, kag siya man ang iya ginpili nga mangin tag-iya sang tanan nga butang. 3Sa iya mismo makita ang gahom sang Dios nga nagasilak, kag kon ano ang Dios amo man siya. Siya amo ang nagabuot sang tanan nga butang sa bug-os nga kalibutan paagi sa iya makagagahom nga pulong. Pagkatapos nga nalimpyuhan niya kita sa aton mga sala, nagpungko siya sa tuo sang Makagagahom nga Dios didto sa langit.

Mas Labaw ang Anak sang Dios sang sa mga Anghel

4Gani mas labaw ang Anak sang Dios kag mas halangdon ang iya ngalan sang sa mga anghel. 5Kay wala gid sing anghel nga ginsilingan sang Dios,

“Ikaw ang akon Anak,

kag subong ipakilala ko nga ako ang imo Amay.”1:5 Salmo 2:7.

Kag wala man nagsiling ang Dios parte sa bisan kay sin-o nga anghel,

“Ako mangin iya Amay,

kag siya mangin akon Anak.”1:5 2 Sam. 7:14; 1 Cro. 17:13.

6Kag sang ipadala na sang Dios ang iya bugtong nga Anak diri sa kalibutan, nagsiling man siya,

“Ang tanan nga anghel sang Dios dapat magsimba sa iya.”1:6 Deu. 32:43.

7Amo ini ang ginsiling sang Dios parte sa mga anghel,

“Ang mga anghel puwede ko nga himuon nga hangin.

Ini sila nga akon mga suluguon puwede ko man nga himuon nga nagadabdab nga kalayo.”1:7 himuon nga hangin… himuon nga nagadabdab nga kalayo: ukon, himuon nga pareho sa hangin… himuon nga pareho sa nagadabdab nga kalayo. 1:7 Salmo 104:4.

8Pero kon parte sa iya Anak, nagsiling siya,

“Ang imo ginharian, O Dios, wala gid sing katapusan, kag matarong ang imo pagdumala sa imo ginharian.

9Naluyag ka sa matarong,

pero naugot ka sa malain.

Gani ginpili ka sang Dios, nga imo Dios,

kag ginhatagan sang kalipay nga labaw sang sa ginhatag niya sa imo mga kaupdanan.”1:9 Salmo 45:6-7.

10Kag nagsiling pa gid siya sa iya Anak,

“Sa ginsuguran ikaw, Ginoo, amo ang nagtuga sang kalibutan kag sang kalangitan.

11Ini sila magakalawala, pero ikaw magapadayon sa gihapon.

Ang tanan magagabok pareho sa bayo.

12Kag pareho man sa bayo, piuron mo ini tanan kag ilisan.

Pero ikaw iya amo lang sa gihapon, wala nagatigulang kag wala sing kamatayon.”1:12 Salmo 102:25-27.

13Halin pa sang una, wala gid sing anghel nga ginsilingan sang Dios,

“Pungko diri sa akon tuo

hasta mapaidalom ko sa imo ang imo mga kaaway.”1:13 Salmo 110:1.

14Ti, indi bala ang mga anghel mga espiritu lang nga ginasugo sang Dios nga magbulig sa mga tawo nga magabaton sang kaluwasan?