Slovo na cestu

Římanům 12

Poznání Boha vede ke službě

1Když nám Bůh tak mnoha způsoby projevuje své milosrdenství, dejte mu i vy sami sebe plně k službám. Taková oběť je mu nejmilejší, tím ho nejlépe můžeme uctít. Přestaňte napodobovat zvyky a způsoby ostatního světa a změňte celé svoje smýšlení, abyste byli schopni rozeznat, co je v souladu s Boží vůlí, co je tedy správné, dokonalé a jemu milé.

Jako Boží vyslanec vám kladu na srdce: nikdo ať si o sobě nemyslí víc, než odpovídá jeho víře. Tělo se skládá z mnoha orgánů a každý v něm má jinou funkci. Také my všichni tvoříme s Kristem jedno tělo, ale jako jeho jednotlivé orgány máme různé úkoly podle schopností, jimiž nás Bůh obdaroval. Komu Bůh svěřil poselství, ať ho zvěstuje v souladu s vírou. Kdo je nadán k službě, ať slouží. Kdo má schopnost vyučovat, ať se věnuje vyučování. Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať přitom neskrblí. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo slouží trpícím, ať to dělá s radostí.

Zlatá pravidla pro mezilidské vztahy

V lásce nemá místo přetvářka. Ke zlu mějte odpor, dobro milujte. 10 Mějte se rádi jako bratři, překonávejte se ve vzájemné úctě. 11 V horlivosti nepodléhejte únavě, ale služte Pánu v duchovním zápalu. 12 Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. 13 Podporujte spolubratry v nouzi, buďte pohostinní. 14 Svým nepřátelům přejte jen dobré a neživte v sobě nenávist. 15 Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.

16 Žijte spolu v souladu. Nechtějte dosáhnout závratných úspěchů, spíš buďte svědomití v drobných úkolech. Nepokládejte sami sebe za nejmoudřejší a nejchytřejší.

17 Zlo nikdy neoplácejte zlem, ale usilujte o dobro pro všechny. 18 Pokud bude záležet na vás, udržujte dobré vztahy se všemi lidmi. 19 Nezjednávejte si spravedlnost sami, moji drazí, přenechte odplatu Bohu, neboť v Bibli čteme: „Mně patří odveta, já odplatím, praví Pán.“ 20 Pro vás však platí:

když má nepřítel hlad, dejte mu najíst,
    když má žízeň, dejte mu napít.
Tím dosáhnete toho, že se za své jednání zastydí.

21 Nenechte se strhnout ke zlému, ale přemáhejte zlo dobrem.

New International Reader's Version

Romans 12

Living as a Holy Sacrifice to God

1Brothers and sisters, God has shown you his mercy. So I am asking you to offer up your bodies to him while you are still alive. Your bodies are a holy sacrifice that is pleasing to God. When you offer your bodies to God, you are worshiping him in the right way. Don’t live the way this world lives. Let your way of thinking be completely changed. Then you will be able to test what God wants for you. And you will agree that what he wants is right. His plan is good and pleasing and perfect.

Serving One Another in the Body of Christ

God’s grace has been given to me. So here is what I say to every one of you. Don’t think of yourself more highly than you should. Be reasonable when you think about yourself. Keep in mind the faith God has given to each of you. Each of us has one body with many parts. And the parts do not all have the same purpose. So also we are many persons. But in Christ we are one body. And each part of the body belongs to all the other parts. We all have gifts. They differ according to the grace God has given to each of us. Do you have the gift of prophecy? Then use it according to the faith you have. If your gift is serving, then serve. If it is teaching, then teach. Is it encouraging others? Then encourage them. Is it giving to others? Then give freely. Is it being a leader? Then work hard at it. Is it showing mercy? Then do it cheerfully.

Love in Action

Love must be honest and true. Hate what is evil. Hold on to what is good. 10 Love one another deeply. Honor others more than yourselves. 11 Stay excited about your faith as you serve the Lord. 12 When you hope, be joyful. When you suffer, be patient. When you pray, be faithful. 13 Share with the Lord’s people who are in need. Welcome others into your homes.

14 Bless those who hurt you. Bless them, and do not curse them. 15 Be joyful with those who are joyful. Be sad with those who are sad. 16 Agree with one another. Don’t be proud. Be willing to be a friend of people who aren’t considered important. Don’t think that you are better than others.

17 Don’t pay back evil with evil. Be careful to do what everyone thinks is right. 18 If possible, live in peace with everyone. Do that as much as you can. 19 My dear friends, don’t try to get even. Leave room for God to show his anger. It is written, “I am the God who judges people. I will pay them back,” (Deuteronomy 32:35) says the Lord. 20 Do just the opposite. Scripture says,

“If your enemies are hungry, give them food to eat.
    If they are thirsty, give them something to drink.
By doing those things, you will pile up burning coals on their heads.” (Proverbs 25:21,22)

21 Don’t let evil overcome you. Overcome evil by doing good.