Římanům 12 – Czech Living New Testament SNC

Czech Living New Testament

Římanům 12:1-21

Poznání Boha vede ke službě

1Když nám Bůh tak mnoha způsoby projevuje své milosrdenství, dejte mu i vy sami sebe plně k službám. Taková oběť je mu nejmilejší, tím ho nejlépe můžeme uctít. 2Přestaňte napodobovat zvyky a způsoby ostatního světa a změňte celé svoje smýšlení, abyste byli schopni rozeznat, co je v souladu s Boží vůlí, co je tedy správné, dokonalé a jemu milé.

3Jako Boží vyslanec vám kladu na srdce: nikdo ať si o sobě nemyslí víc, než odpovídá jeho víře. 4Tělo se skládá z mnoha orgánů a každý v něm má jinou funkci. 5Také my všichni tvoříme s Kristem jedno tělo, ale jako jeho jednotlivé orgány máme různé úkoly podle schopností, jimiž nás Bůh obdaroval. 6Komu Bůh svěřil poselství, ať ho zvěstuje v souladu s vírou. 7Kdo je nadán k službě, ať slouží. 8Kdo má schopnost vyučovat, ať se věnuje vyučování. Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať přitom neskrblí. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo slouží trpícím, ať to dělá s radostí.

Zlatá pravidla pro mezilidské vztahy

9V lásce nemá místo přetvářka. Ke zlu mějte odpor, dobro milujte. 10Mějte se rádi jako bratři, překonávejte se ve vzájemné úctě. 11V horlivosti nepodléhejte únavě, ale služte Pánu v duchovním zápalu. 12Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. 13Podporujte spolubratry v nouzi, buďte pohostinní. 14Svým nepřátelům přejte jen dobré a neživte v sobě nenávist. 15Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.

16Žijte spolu v souladu. Nechtějte dosáhnout závratných úspěchů, spíš buďte svědomití v drobných úkolech. Nepokládejte sami sebe za nejmoudřejší a nejchytřejší.

17Zlo nikdy neoplácejte zlem, ale usilujte o dobro pro všechny. 18Pokud bude záležet na vás, udržujte dobré vztahy se všemi lidmi. 19Nezjednávejte si spravedlnost sami, moji drazí, přenechte odplatu Bohu, neboť v Bibli čteme: „Mně patří odveta, já odplatím, praví Pán.“ 20Pro vás však platí:

když má nepřítel hlad, dejte mu najíst,

když má žízeň, dejte mu napít.

Tím dosáhnete toho, že se za své jednání zastydí.

21Nenechte se strhnout ke zlému, ale přemáhejte zlo dobrem.