Matteo 1 – PEV & NTLR Parallel Bible

La Parola è Vita

Matteo 1:1-25

Gli antenati di Gesù Cristo

1Questi sono gli antenati di Gesù Cristo, discendente del re Davide e di Abramo.

2Abramo fu il padre di Isacco;

Isacco fu il padre di Giacobbe;

Giacobbe fu il padre di Giuda e dei suoi fratelli.

3Giuda fu il padre di Fares e Zara (Tamar fu la loro madre);

Fares fu il padre di Esrom;

Esrom fu il padre di Aram;

4Aram fu il padre di Aminadab;

Aminadab fu il padre di Naasson;

Naasson fu il padre di Salmon;

5Salmon fu il padre di Booz (e Rahab sua madre);

Booz fu il padre di Obed (e Ruth sua madre);

Obed fu il padre di Iesse;

6Iesse fu il padre del re Davide;

Davide fu il padre di Salomone (e sua madre la vedova dʼUria);

7Salomone fu il padre di Roboamo;

Roboamo fu il padre di Abia;

Abia fu il padre di Asa;

8Asa fu il padre di Giosafat;

Giosafat fu il padre di Ioram;

Ioram fu il padre di Uzzia;

9Uzzia fu il padre di Ioatam;

Ioatam fu il padre di Achaz;

Achaz fu il padre di Ezechia;

10Ezechia fu il padre di Manasse;

Manasse fu il padre di Amon;

Amon fu il padre di Giosia;

11Giosia fu il padre di Ieconia e dei suoi fratelli (nati nel periodo dellʼesilio in Babilonia).

12Dopo lʼesilio: Ieconia fu il padre di Salatiel;

Salatiel fu il padre di Zorobabel;

13Zorobabel fu il padre di Abiud;

Abiud fu il padre di Eliacim;

Eliacim fu il padre di Azor;

14Azor fu il padre di Sadoc;

Sadoc fu il padre di Achim;

Achim fu il padre di Eliud;

15Eliud fu il padre di Eleazaro;

Eleazaro fu il padre di Mattan;

Mattan fu il padre di Giacobbe;

16Giacobbe fu il padre di Giuseppe, il marito di Maria, la madre di Gesù Cristo, il Messia.

17Così da Abramo fino a Davide abbiamo quattordici generazioni, dal re Davide allʼesilio in Babilonia altre quattordici generazioni; come pure abbiamo quattordici generazioni dallʼesilio a Cristo.

Promessa della nascita di Gesù

18Ecco i fatti riguardanti la nascita di Gesù Cristo. Sua madre, Maria, era fidanzata con Giuseppe, ma, mentre era ancora vergine, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 19Giuseppe, il suo fidanzato, da uomo di giusti princìpi, decise di rompere il fidanzamento, di nascosto però, perché non voleva esporla a critiche infamanti.

20Ma, mentre faceva questi progetti, gli apparve in sogno un angelo del Signore.

«Giuseppe, discendente di Davide», disse lʼangelo, «non esitare a sposare Maria, perché il bambino che è dentro di lei è stato concepito dallo Spirito Santo. 21Maria avrà un figlio al quale metterai nome Gesù (che significa Salvatore), perché è lui che salverà il suo popolo dai suoi peccati. 22Questo accadrà, affinché si realizzi ciò che Dio ha detto tramite il suo profeta: 23“Ascoltate! La vergine sarà incinta! Partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele (che significa Dio è con noi)”».

24Quando Giuseppe si svegliò, fece come lʼangelo gli aveva comandato e portò Maria a casa sua per sposarla. 25Maria, vergine, partorì il bambino, a cui Giuseppe mise nome Gesù.

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 1:1-25

Cartea genealogiei lui Isus Cristos

(Lc. 3:23-38)

1Cartea genealogiei1 Numele din această genealogie urmează ortografierea ebraică și nu transliterarea în greacă, aceasta din urmă diferind în anumite cazuri de prima. lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

2Lui Avraam i s-a născut Isaac,

lui Isaac i s-a născut Iacov,

lui Iacov i s-au născut Iuda și frații acestuia,

3lui Iuda, i s-au născut Pereț și Zerah, din Tamar,

lui Pereț i s-a născut Hețron,

lui Hețron i s-a născut Ram,

4lui Ram i s-a născut Aminadab,

lui Aminadab i s-a născut Nahșon,

lui Nahșon i s-a născut Salmon,

5lui Salmon, i s-a născut Boaz, din Rahab,

lui Boaz, i s-a născut Obed, din Rut,

lui Obed i s-a născut Ișai,

6iar lui Ișai i s-a născut regele David.

Lui David i s-a născut Solomon, din fosta soție a lui Urie,

7lui Solomon i s-a născut Roboam,

lui Roboam i s-a născut Abia,

lui Abia i s-a născut Asa,

8lui Asa i s-a născut Iehoșafat,

lui Iehoșafat i s-a născut Iehoram,

lui Iehoram i s-a născut Uzia,

9lui Uzia i s-a născut Iotam,

lui Iotam i s-a născut Ahaz,

lui Ahaz i s-a născut Ezechia,

10lui Ezechia i s-a născut Manase,

lui Manase i s-a născut Amon,

lui Amon i s-a născut Iosia,

11iar lui Iosia i s-a născut Iehonia și frații acestuia, pe vremea exilului în Babilon.

12După exilul în Babilon,

lui Iehonia i s-a născut Șealtiel,

lui Șealtiel i s-a născut Zerub-Babel,

13lui Zerub-Babel i s-a născut Abiud,

lui Abiud i s-a născut Eliachim,

lui Eliachim i s-a născut Azor,

14lui Azor i s-a născut Țadok,

lui Țadok i s-a născut Achim,

lui Achim i s-a născut Eliud,

15lui Eliud i s-a născut Elazar,

lui Elazar i s-a născut Matan,

lui Matan i s-a născut Iacov,

16iar lui Iacov i s-a născut Iosif, soțul Mariei, din care S-a născut Isus, Cel Care este numit Cristos16 Atât Christos (în greacă), cât și Mașiah (în ebraică și aramaică) înseamnă Cel Care este uns..

17Așadar, toate generațiile de la Avraam până la David sunt în număr de paisprezece17 Lit.: sunt paisprezece generații., de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generații, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generații.17 În genealogiile biblice, unele nume, care nu sunt atât de importante, sunt omise din două motive: (1) fie pentru a relaționa un anume individ în mod direct la un strămoș important; (2) fie pentru a obține numărul dorit, care de multe ori este un multiplu de șapte, așa cum este în acest text.

Nașterea lui Isus Cristos

(Lc. 1:26–2:20)

18Iar nașterea lui Isus Cristos a fost astfel: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. 19Însă Iosif, soțul ei, era un om drept și nu voia s-o facă de rușine înaintea lumii. De aceea, a vrut s-o părăsească pe ascuns19 În contextul iudaic, logodna era un angajament mult mai puternic decât în zilele noastre și nu putea fi ruptă decât printr-un act de divorț. În Deut. 22:24 femeia logodită este numită soție, iar în acest verset Iosif este numit soțul Mariei, chiar dacă erau doar logodiți..

20Dar, în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis și i-a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s-o iei la tine pe Maria, soția ta, căci ce a luat naștere în ea este de la Duhul Sfânt. 21Ea va naște un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus21 Gr.: Iesous – transcrierea în greacă a termenului ebraic și aramaic Ieșua (care înseamnă Domnul mântuie sau Domnul este mântuire), o formă prescurtată a lui Ioșua sau Iehoșua (transliterat în limba română ca Iosua). În LXX și în pasajele din F.A. 7:45 și Evr. 4:8 în NT grecesc, numele lui Iosua apare transcris ca Isus., pentru că El Își va mântui poporul de păcatele lui.“

22Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice:

23„Iată, fecioara va rămâne însărcinată,

va naște un Fiu,

și Îi vor pune numele Emanuel“23 Vezi Is. 7:14.,

care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi.“

24Când s-a trezit din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului. A luat-o pe Maria de soție, 25dar n-a cunoscut-o25 Eufemism ebraic exprimat prin intermediul limbii grecești. Acesta are sensul de a avea relații sexuale. până când ea nu a dat naștere unui Fiu. Iar el I-a pus numele Isus.