La Parola è Vita

Efesini 1:1-23

1Io, Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, scrivo ai fratelli cristiani di Efeso sempre fedeli a Gesù Cristo. 2A voi auguro grazia e pace da parte di Dio, nostro Padre, e del Signore Gesù Cristo. 3Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nel cielo ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale, perché apparteniamo a Cristo.

Il grande piano di Dio

4Molto tempo fa, ancor prima di creare il mondo, Dio ci scelse perché gli appartenessimo, in virtù di ciò che Cristo avrebbe fatto per noi. Nel suo amore, egli decise di renderci santi e senza difetti di fronte a lui. 5Il suo piano immutabile è stato attuato per far sì che diventassimo suoi figli, mandando Gesù Cristo a morire per noi, secondo il suo volere.

6Sia lodato il Signore per il dono meraviglioso che ci ha fatto per mezzo di Gesù, suo amatissimo Figlio. 7Da Cristo, dal suo sangue versato per noi, abbiamo la redenzione, vale a dire il perdono di tutti i peccati. Questa è la ricchezza della grazia di Dio. 8Egli ce lʼha donata in abbondanza, dandoci sapienza e intelligenza e 9rivelandoci il motivo segreto per cui ha mandato Cristo, rivelandoci il piano che aveva già deciso e preparato sin dai tempi dei tempi. 10E questo è il suo scopo quando i tempi saranno maturati, egli riunirà tutte le cose, sia in cielo che in terra, sotto un unico capo: Cristo. 11E anche noi, grazie a ciò che Cristo ha fatto, abbiamo parte nel suo progetto e siamo destinati ad essere suoi eredi, perché Dio stesso lo vuole. Infatti tutte queste cose accadono, perché egli stesso decise così tanto tempo fa, perché 12potessimo lodare ed esaltare la sua gloria per le grandi cose che ha fatto per noi, per noi che siamo stati i primi a credere in Cristo. 13E grazie a ciò che Cristo ha fatto, anche voi, dopo che avete ascoltato la buona notizia della vostra salvezza e dopo aver confidato in Cristo, avete ricevuto il sigillo di quello Spirito Santo che era stato promesso a tutti noi cristiani. 14Lo Spirito Santo che è dentro di noi è la garanzia che Dio ci darà tutto ciò che ha promesso; e il sigillo dello Spirito su di noi sta ad indicare che Dio ci ha già acquistati e ci garantisce di prenderci con sé. Per noi questa è una ragione di più per lodare il nostro Dio glorioso. 15Per tutto questo, perché ho saputo della vostra grande fede nel Signore Gesù e dellʼamore che avete verso tutti i cristiani, 16-17non smetto di ringraziare Dio per voi. Prego per voi continuamente, chiedendo a Dio, il Padre glorioso del nostro Signore Gesù Cristo, di darvi la saggezza di vedere chiaramente e di conoscere fino in fondo Cristo e tutto quello che ha fatto per voi. 18Prego che i vostri cuori siano inondati di luce, perché sappiate a quale futuro Dio vi ha chiamati e quanta gloria la sua eredità riserva a noi cristiani. 19Prego anche che incominciate a capire quanto sia immensa la sua potenza in quelli che credono in lui. Con la stessa straordinaria potenza 20Dio ha resuscitato Cristo dalla morte e lo ha fatto sedere al posto dʼonore alla sua destra in cielo 21molto, molto più in alto di qualsiasi altro principe, autorità, dittatore o capo. Proprio così, egli stesso si trova al di sopra di qualsiasi altro, non solo di questo mondo, ma anche del mondo che verrà. 22Infatti, come dicono le Scritture: «Dio gli ha affidato tutto ciò che ha creato, dandogli autorità su tutte le cose» e lo ha eletto capo supremo della Chiesa, 23che è il suo corpo, la pienezza di Cristo, che in tutti porta a compimento ogni cosa.

Nouă Traducere În Limba Română

Efeseni 1:1-23

1Pavel, apostol al lui Cristos Isus prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes1 Unele mss nu conțin: în Efes. Drept urmare, unii comentatori susțin că această scrisoare a fost una enciclică, intenționată pentru mai mult decât o singură audiență (vezi nota din Col. 4:16). Ei observă totodată că, spre deosebire de alte scrisori, aceasta nu conține nume de persoane. Prin urmare, în opinia acestora, apostolul nu‑și cunoștea audiența în mod personal, iar scrisoarea lui a fost intenționată a fi una enciclică. și credincioși în Cristos Isus: 2har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!

Binecuvântări duhovnicești în Cristos

3Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Care ne‑a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare duhovnicească în locurile cerești, în Cristos! 4În El, Dumnezeu ne‑a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără cusur înaintea Lui în dragoste. 5El ne‑a hotărât mai dinainte5 Termenul proorizo este un termen complex, care are și conotație juridică. Judecătorul decide înainte de finalizarea procesului. În acest context este invocată atotcunoașterea lui Dumnezeu, capacitatea Sa de a cunoaște viitorul, fiind în afara timpului, Ființă Eternă, în afara spațiului, atotprezent. pentru înfiere5 Adopția (înfierea) era un act juridic, cunoscut cititorilor din cultura greco-romană, prin care un tată lua sub autoritatea sa paternă un fiu sau o fiică dintr‑o altă familie. Cel adoptat primea același statut și aceleași drepturi ca persoanele născute în acea familie: lua numele noului părinte și devenea moștenitorul lui, rămânând unit cu vechea sa familie numai prin legături de sânge. prin Isus Cristos, după buna plăcere a voii Sale, 6spre lauda slavei harului Său, pe care ni l‑a dat de bunăvoie în Preaiubitul Lui. 7În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea nelegiuirilor7 Gr.: paraptoma, care literal înseamnă a călca alături; și în 2:1, 5., după bogăția harului Său, 8pe care l‑a răspândit din belșug printre noi prin orice fel de înțelepciune și pricepere. 9El8-9 Sau: peste noi. Cu toată înțelepciunea și priceperea, 9 El. a binevoit să ne facă cunoscută taina voii Sale, după buna Sa plăcere, pe care a arătat‑o în Cristos9 Lit.: în El., 10ca s‑o ducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor10 Lit.: spre administrarea plinătății vremurilor. Cuvântul administrarea este traducerea termenului grecesc oikonomia, care poate avea mai multe sensuri, în funcție de context: funcție de administrare, lucrare de administrare, plan răscumpărător, responsabilitate, administrație., pentru a le uni iarăși pe toate, pentru Sine, în Cristos: cele din ceruri și cele de pe pământ.

11În El am fost aleși și moștenitori, fiind hotărâți mai dinainte după planul Celui Ce înfăptuiește toate lucrurile după sfatul voii Sale, 12ca să fim spre lauda slavei Lui, noi, cei care ne‑am pus mai dinainte speranța în Cristos. 13În El și voi, după ce ați auzit Cuvântul adevărului, – Evanghelia13 Termenul Evanghelie înseamnă: Vestea Bună [peste tot în carte]. mântuirii voastre –, și ați crezut în El, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt Cel promis, 14Care este o garanție14 Termenul grecesc arrabon se referă la suma dată înainte de a încheia un contract, suma dată drept garanție, acont, avans. a moștenirii noastre până la răscumpărarea posesiunii lui Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Mulțumire și rugăciune

15De aceea și eu, de când am auzit despre credința voastră în Domnul Isus și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, 16nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, când amintesc în rugăciunile mele 17ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Cristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, 18de vreme ce ochii inimii voastre au fost luminați, ca să cunoașteți care este speranța chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți 19și care este nemărginita mărime a puterii Lui față de noi, cei ce credem, după lucrarea puterii tăriei Lui, 20pe care a desfășurat‑o în Cristos când L‑a înviat dintre cei morți și L‑a așezat la dreapta Lui în locurile cerești, 21mai presus de orice conducere21 Sau: conducător; și în 3:10; 6:12., autoritate, putere, domnie și de orice nume dat, nu doar în veacul acesta, ci și în cel viitor. 22El I‑a supus toate lucrurile sub picioare și L‑a făcut cap peste toate lucrurile, pentru Biserică, 23care este trupul Lui, plinătatea Celui Care umple totul în toți.