مکاشفه 22 – PCB & NIRV

Persian Contemporary Bible

مکاشفه 22:1-21

1آنگاه رودخانهٔ آب حيات را به من نشان داد كه مثل بلور، صاف و زلال بود. رودخانه از تخت خدا و «برّه» جاری می‌شد، 2و از وسط جادهٔ اصلی می‌گذشت. دو طرف رودخانه، درختان حيات قرار داشت كه سالی دوازده بار ميوه می‌دادند يعنی هر ماه يک نوع ميوهٔ تازه. برگهايش نيز شفابخش بود و برای درمان قومها به کار می‌رفت.

3در شهر چيزی بدی يافت نخواهد شد، چون تخت خدا و «برّه» در آنجاست. خدمتگزاران خدا، او را پرستش خواهند كرد، 4و رويش را خواهند ديد و نامش روی پيشانی‌شان نوشته خواهد بود. 5در آنجا ديگر شب نخواهد بود. احتياجی هم به چراغ و خورشيد نخواهد بود، چون خداوند بزرگ نور ايشان خواهد بود و ايشان تا ابد سلطنت خواهند كرد.

6آنگاه فرشته به من گفت: «اين سخنان راست و قابل اعتماد است. و خدايی كه وقايع آينده را از قبل به انبيا خود اطلاع می‌دهد، فرشتهٔ خود را فرستاده است تا آنچه را كه بزودی روی خواهد داد به شما اطلاع دهد.»

عيسی بزودی می‌آيد

7عيسی مسيح می‌فرمايد: «گوش كنيد! من بزودی می‌آيم. خوشا به حال كسانی كه آنچه را كه در اين كتاب پيشگويی شده، باور می‌كنند.»

8من، يوحنا، تمام اين چيزها را ديدم و شنيدم و زانو زدم تا فرشته‌ای را كه آنها را به من نشان داده بود، پرستش كنم. 9ولی او بار ديگر به من گفت: «نه، اين كار را نكن. من نيز مانند تو و برادرانت يعنی انبيا خدا، و تمام كسانی كه به حقايق اين كتاب اعتماد دارند، از خدمتگزاران عيسی می‌باشم. پس فقط خدا را پرستش كن.»

10سپس به من دستور داده، گفت: «پيشگويی‌های اين كتاب را در دسترس همه بگذار، چون بزودی به وقوع خواهند پيوست. 11وقتی آن زمان فرا رسد، بدكاران باز هم به كارهای بد خود ادامه خواهند داد و فاسدان باز هم فاسدتر خواهند شد، ولی نیکان، نیکتر و پاكان، پاکتر می‌گردند.»

12عيسی مسيح می‌فرمايد: «چشم به راه باشيد، من به زودی می‌آيم و برای هر كس مطابق اعمالش پاداشی با خود خواهم آورد. 13من الف و يا، آغاز و پايان، اول و آخر هستم. 14خوشا به حال كسانی كه لباسهایشان را دائماً می‌شويند. آنها اجازهٔ ورود به شهر و خوردن ميوهٔ درخت حيات را خواهند داشت. 15اما فاسدان، جادوگران، زناكاران، قاتلان، بت‌پرستان، دروغگويان و متقلبان، به شهر راه نخواهند يافت.

16«من، عيسی، فرشتهٔ خود را نزد شما فرستادم تا همه چيز را با كليساها در ميان بگذارم. من از اصل و نسب داوود هستم. من ستارهٔ درخشندهٔ صبح می‌باشم.»

17روح و عروس می‌گويند: «بيا!» هر کس اين را می‌شنود، بگويد: «بيا!» هر كه تشنه است بيايد، و هر کس مايل است بيايد، و از آب حيات به رايگان بنوشد.

18به كسی كه پيشگويی‌های اين كتاب را می‌شنود با صراحت می‌گويم كه اگر به نوشته‌های اين كتاب چيزی اضافه كند، خدا بلاهای اين كتاب را بر سرش خواهد آورد. 19و اگر از اين پيشگويی‌ها مطلبی كم كند، خداوند او را از درخت حيات و شهر مقدس كه آن را شرح دادم، بی‌نصيب خواهد ساخت. 20كسی كه اين چيزها را گفته است، می‌فرمايد: «بله، من بزودی می‌آيم!»

«آمين! ای عيسای خداوند، بيا!»

21فيض خداوند ما عيسی مسيح بر همهٔ شما باد! آمين!

New International Reader’s Version 2014

Revelation 22:1-21

The Earth Is Made Like New Again

1Then the angel showed me the river of the water of life. It was as clear as crystal. It flowed from the throne of God and of the Lamb. 2It flowed down the middle of the city’s main street. On each side of the river stood the tree of life, bearing 12 crops of fruit. Its fruit was ripe every month. The leaves of the tree bring healing to the nations. 3There will no longer be any curse. The throne of God and of the Lamb will be in the city. God’s servants will serve him. 4They will see his face. His name will be on their foreheads. 5There will be no more night. They will not need the light of a lamp or the light of the sun. The Lord God will give them light. They will rule for ever and ever.

John and the Angel

6The angel said to me, “You can trust these words. They are true. The Lord is the God who gives messages to the prophets. He sent his angel to show his servants the things that must soon take place.”

7“Look! I am coming soon! Words of prophecy are written in this book. Blessed is the person who obeys them.”

8I, John, am the one who heard and saw these things. After that, I fell down to worship at the feet of the angel. He is the one who had been showing me these things. 9But he said to me, “Don’t do that! I serve God, just as you do. I am God’s servant, just like the other prophets. And I serve God along with all who obey the words of this book. Worship God!”

10Then he told me, “Do not seal up the words of the prophecy in this book. These things are about to happen. 11Let the person who does wrong keep on doing wrong. Let the evil person continue to be evil. Let the person who does right keep on doing what is right. And let the holy person continue to be holy.”

The Revelation Ends With Warnings and Blessings

12“Look! I am coming soon! I bring my rewards with me. I will reward each person for what they have done. 13I am the Alpha and the Omega. I am the First and the Last. I am the Beginning and the End.

14“Blessed are those who wash their robes. They will have the right to come to the tree of life. They will be allowed to go through the gates into the city. 15Outside the city are those who are impure. These people include those who practice witchcraft. Outside are also those who commit sexual sins and murder. Outside are those who worship statues of gods. And outside is everyone who loves and does what is false.

16“I, Jesus, have sent my angel to give you this witness for the churches. I am the Root and the Son of David. I am the bright Morning Star.”

17The Holy Spirit and the bride say, “Come!” And the person who hears should say, “Come!” Anyone who is thirsty should come. Anyone who wants to take the free gift of the water of life should do so.

18I am warning everyone who hears the words of the prophecy of this book. Suppose someone adds anything to them. Then God will add to that person the plagues told about in this book. 19Suppose someone takes away any words from this book of prophecy. Then God will take away from that person the blessings told about in this book. God will take away their share in the tree of life. God will also take away their place in the Holy City.

20Jesus is a witness about these things. He says, “Yes. I am coming soon.”

Amen. Come, Lord Jesus!

21May the grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.