Nueva Versión Internacional

Hebreos 13

Exhortaciones finales

1Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel, y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren.

Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero, y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho:

«Nunca te dejaré;
    jamás te abandonaré».[a]

Así que podemos decir con toda confianza:

«El Señor es quien me ayuda; no temeré.
    ¿Qué me puede hacer un simple mortal?»[b]

Acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida, e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos.

No se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia, y no por alimentos rituales que de nada aprovechan a quienes los comen.

10 Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que ofician en el tabernáculo. 11 Porque el sumo sacerdote introduce la sangre de los animales en el Lugar Santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de esos animales se queman fuera del campamento. 12 Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. 13 Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, 14 pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera.

15 Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. 16 No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios.

17 Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho.

18 Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos portarnos honradamente en todo. 19 Les ruego encarecidamente que oren para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes.

20 El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran Pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. 21 Que él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

22 Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente.

23 Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos.

24 Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Los de Italia les mandan saludos.

25 Que la gracia sea con todos ustedes.

Nádej pre kazdého

List Hebrejom 13

Záverečné napomenutia

1 Bratská láska nech trvá.

Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí nevedomky takto prijali za hostí anjelov.

Pamätajte na väzňov, akoby ste boli uväznení s nimi. Pamätajte aj na tých, ktorí trpia, veď aj vás môže stihnúť podobné trápenie.

Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželia nech sú si verní, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh.

Nech sa vás nezmocní láska k peniazom, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: Nikdy ťa neopustím, ani sa ťa nezrieknem!"

Preto môžeme s dôverou hovoriť: Pán mi pomáha, nebudem sa báť. Čo mi môže urobiť človek?"

Pamätajte na tých, ktorí vás viedli a hlásali vám Božie slovo. Všímajte si, aký bol záver ich života, a nasledujte ich vieru.

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky!

Nedajte sa strhnúť všelijakými cudzími náukami. Je dobré spoľahnúť sa na Božiu milosť a nie na predpisy o pokrmoch. Ich dodržiavaním sa nič nezíska.

10 My máme nový spôsob služby Bohu, na ktorom nemajú podiel tí, ktorí lipnú na pôvodných izraelských obradoch.

11 V starej obetnej praxi sa telá zvierat, obetovaných za hriech, ktorých krv prinášal veľkňaz do svätyne, spaľovali za mestom.

12 To je predobraz Ježiša, ktorý trpel za bránami Jeruzalema, aby posvätil ľud svojou vlastnou krvou.

13 Vykročme teda za ním, opusťme náš starý spôsob života a nebojme sa pre neho znášať potupu.

14 Veď tu na zemi nemáme trvalý domov -- naším cieľom je mesto, ktoré pre nás pripravuje Pán v nebesiach.

15 Prinášajme teda skrze Ježiša stálu obeť chvály a naše ústa nech vyznávajú jeho meno.

16 Ale nezabúdajme ani na dobročinnosť a štedrosť, také obete sa Bohu páčia.

Poslúchajte duchovných vodcov

17 Poslúchajte tých, ktorí vás vedú, a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vami a budú sa za vás zodpovedať. Kiežby to mohli robiť s radosťou, a nie so vzdychaním, lebo to by vám neosožilo.

18 Modlite sa za nás. Sme si istí, že máme čisté svedomie, lebo si chceme vo všetkom správne počínať.

19 Modlite sa predovšetkým za to, aby som sa čo najskôr k vám vrátil.

Požehnanie a pozdravy

20 A tak teraz nech Boh pokoja, ktorý vzkriesil nášho Pána Ježiša z mŕtvych, pomáha vám konať dobro a plniť jeho vôľu.

21 Nech on, ten veľký pastier oviec, ktorý svojou krvou spečatil novú večnú zmluvu, dá vám silu konať to, čo sa Bohu páči. Jemu nech je sláva na veky vekov.

22 Prosím vás, bratia, prijmite toto napomenutie. Veď som vám napísal iba krátko.

23 Oznamujem vám, že náš brat Timotej je už na slobode. Ak skoro príde, navštívim vás spolu s ním.

24 Pozdravte všetkých svojich predstavených i všetkých bratov. Pozdravujú vás bratia z Itálie.

25 Božia milosť nech je s vami všetkými!