Nueva Versión Internacional

1 Crónicas 1:1-54

Descendientes de Adán

1Adán, Set, Enós, 2Cainán, Malalel, Jared, 3Enoc, Matusalén, Lamec, 4Noé.

Descendientes de Noé

1:5-23Gn 10:2-31; 11:10-27

Hijos de Noé:1:4 Hijos de Noé (LXX); TM no incluye esta frase. Sem, Cam y Jafet.

5Hijos de Jafet: Gómer, Magog, Maday, Javán, Tubal, Mésec y Tirás.

6Hijos de Gómer: Asquenaz, Rifat y Togarma.

7Hijos de Javán: Elisá, Tarsis, Quitín y Rodanín.

8Hijos de Cam: Cus, Misrayin, Fut y Canaán.

9Hijos de Cus: Seba, Javilá, Sabtá, Ragama y Sabteca.

Hijos de Ragama: Sabá y Dedán.

10Cus fue el padre de Nimrod, quien llegó a ser un notable guerrero en la tierra.

11Misrayin fue el antepasado de los ludeos, los anameos, los leabitas, los naftuitas, 12los patruseos, los caslujitas y los caftoritas, de quienes descienden los filisteos.

13Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Het, 14y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, 15los heveos, los araceos, los sineos, 16los arvadeos, los zemareos y los jamatitas.

17Hijos de Sem: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram.

Hijos de Aram:1:17 Hijos de Aram (un ms. hebreo y mss. de LXX; véase Gn 10:23); TM no incluye esta frase. Uz, Hul, Guéter y Mésec. 18Arfaxad fue el padre de Selá, y este lo fue de Éber. 19Éber tuvo dos hijos; el primero se llamó Péleg, porque en su tiempo se dividió la tierra. El hermano de Péleg se llamó Joctán. 20Joctán fue el padre de Almodad, Sélef, Jazar Mávet, Yeraj, 21Hadorán, Uzal, Diclá, 22Obal,1:22 Obal (mss. hebreos y Siríaca; véase Gn 10:28); Ebal (TM). Abimael, Sabá, 23Ofir, Javilá y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán.

Descendientes de Sem

24Sem, Arfaxad, Selá, 25Éber, Péleg, Reú, 26Serug, Najor, Téraj 27y Abram, que es también Abraham.

Descendientes de Abraham

1:29-31Gn 25:12-16

1:32-33Gn 25:1-4

28Hijos de Abraham: Isaac e Ismael.

29Sus descendientes fueron Nebayot, primogénito de Ismael, Cedar, Adbel, Mibsán, 30Mismá, Dumá, Masá, Hadad, Temá, 31Jetur, Nafis y Cedema. Estos fueron los hijos de Ismael.

32Los hijos de Cetura, la concubina de Abraham, fueron Zimrán, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súah.

Hijos de Jocsán: Sabá y Dedán.

33Hijos de Madián: Efá, Éfer, Janoc, Abidá y Eldá. Todos estos fueron hijos de Cetura.

34Abraham también fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel.

Descendientes de Esaú

1:35-42Gn 36:10-14,20-28

35Hijos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalán y Coré.

36Hijos de Elifaz: Temán, Omar, Zefo, Gatán y Quenaz, Timná y Amalec.

37Hijos de Reuel: Najat, Zera, Sama y Mizá.

38Hijos de Seír:1:38 Seír. Es decir, Esaú. Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Ezer y Disán.

39Hijos de Lotán: Horí y Homán. Timná fue hermana de Lotán.

40Hijos de Sobal: Alván, Manajat, Ebal, Sefó y Onam.

Hijos de Zibeón: Ayá y Aná.

41El hijo de Aná fue Disón.

Hijos de Disón: Amirán, Esbán, Itrán y Querán.

42Hijos de Ezer: Bilán, Zaván y Yacán.

Hijos de Disán: Uz y Arán.

Reyes de Edom

1:43-54Gn 36:31-43

43Los reyes que a continuación se mencionan reinaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey:

Bela hijo de Beor; su ciudad se llamaba Dinaba.

44Cuando Bela murió, lo sucedió en el trono Jobab hijo de Zera, que era de Bosra.

45Cuando Jobab murió, lo sucedió en el trono Jusán, que era de la tierra de Temán.

46Cuando Jusán murió, lo sucedió en el trono Hadad hijo de Bedad, quien derrotó a Madián en el campo de Moab. Su ciudad se llamaba Avit.

47Cuando Hadad murió, lo sucedió en el trono Samla, que era de Masreca.

48Cuando Samla murió, lo sucedió en el trono Saúl, que era de Rejobot a orillas del río Éufrates.

49Cuando Saúl murió, lo sucedió en el trono Baal Janán hijo de Acbor.

50Cuando Baal Janán murió, lo sucedió en el trono Hadad. Su ciudad se llamaba Pau,1:50 Pau (mss. hebreos, mss. de LXX, Siríaca, Targum, Vulgata; véase Gn 36:39); Pay (TM). y su esposa fue Mehitabel, hija de Matred y nieta de Mezab.

51Después de que murió Hadad, gobernaron en Edom los siguientes caudillos: Timná, Alvá, Jetet, 52Aholibama, Elá, Pinón, 53Quenaz, Temán, Mibzar, 54Magdiel e Iram. Estos fueron los caudillos de Edom.

Bibelen på hverdagsdansk

1. Krønikebog 1:1-54

Slægtsregistre fra Adam til Jakob

1Adam blev far til Set, som blev far til Enosh. Enosh blev far til Kenan, 2som blev far til Mahalalel. Mahalalel blev far til Jered, 3som blev far til Enok. Enok blev far til Metusalem og Metusalem til Lemek, 4som blev far til Noa. Noa fik tre sønner: Sem, Kam og Jafet.

5Jafets sønner1,5 Det hebraiske ord for „sønner” kan også henvise til slægter, idet slægten fik navn efter den person, der startede slægten. Nogle af disse navne er klart navne på en hel slægt eller et helt folk. Jf. 1.Mos. 10,2-31. hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. 6Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. 7Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim.1,7 Muligvis stamfædre til spanierne, cyprioterne og dem, som bor på Rhodos.

8Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kana’an.1,8 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kana’anæerne. 9Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

10Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger.

11Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 12patrusitterne, kasluhitterne og kaftoritterne (som filistrene stammer fra).

13Kana’ans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Kana’an blev også stamfar til hittitterne, 14jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 15hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 16arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne.

17Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner hed1,17 Ordene, som er oversat: „Arams sønner hed:” er faldet ud af en del af de hebraiske og græske manuskripter. Se 1.Mos. 10,23. Utz, Hul, Geter og Mash. 18Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 19Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,1,19 Det betyder: „splittelse”. Det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes og spredtes. for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan.

20Joktan blev far1,20 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”. til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Obal,1,22 Stavemåden korrigeret efter 1.Mos. 10,28. Abimael, Saba, 23Ofir, Havila og Jobab.

24Hele slægtslinien fra Sem til Abram er som følger: Sem, Arpakshad, Shela, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nakor, Tera 27og Abram, der fik navneforandring til Abraham.

28Abraham fik sønnerne Isak og Ishmael. 29Ishmael fik sønnerne Nebajot, Kedar, Adbe’el, Mibsam, 30Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafish og Kedma.

32Abraham fik desuden følgende sønner med sin anden kone, Ketura: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. 33Midjan blev far til Efa, Efer, Enok, Abida og Elda’a. De var alle sammen efterkommere af Ketura.

34Abrahams søn Isak fik to sønner, Esau og Jakob.1,34 Teksten bruger her og i 2,1 hans andet navn, Israel.

35Esau fik sønnerne Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam og Kora. 36Elifaz fik sønnerne Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Med sin kone Timna fik han desuden Amalek. 37Reuels sønner hed Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

38-39Seir fik sønnerne Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer, Dishan og datteren Timna. Lotan fik to sønner: Hori og Homam.

40Shobal fik sønnerne Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Zibon fik sønnerne Ajja og Ana. 41Ana fik sønnen Dishon, som igen fik sønnerne Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. 42Etzer fik sønnerne Bilhan, Za’avan og Akan. Dishan fik sønnerne Utz og Aran.

43Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn fra byen Dinhaba. 44Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. 45Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. 46Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. 47Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. 48Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. 49Da han døde, blev Ba’al-Hanan, Ahbors søn, konge. 50Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

51Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 52Oholibama, Ela, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel og Iram.