Nova Versão Internacional

Apocalipse 1

Introdução

1Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos[a] o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo.

Saudação e Doxologia

João

às sete igrejas da província da Ásia:

A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos[b] que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra[c].

Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo o sempre! Amém.

Eis que ele vem
    com as nuvens,
e todo olho o verá,
até mesmo aqueles
    que o traspassaram;
e todos os povos da terra
    se lamentarão por causa dele.
Assim será! Amém.

“Eu sou o Alfa e o Ômega”, diz o Senhor Deus, “o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-poderoso.”

Alguém Semelhante a um Filho de Homem

Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no Reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. 10 No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, 11 que dizia: “Escreva num livro[d] o que você vê e envie a estas sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodicéia”.

12 Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro 13 e entre os candelabros alguém “semelhante a um filho de homem”[e], com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. 14 Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. 15 Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. 16 Tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor.

17 Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: “Não tenha medo. Eu sou o Primeiro e o Último. 18 Sou Aquele que Vive. Estive morto mas agora estou vivo para todo o sempre! E tenho as chaves da morte e do Hades[f].

19 “Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão.[g] 20 Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros: as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas.

Footnotes

  1. 1.1 Isto é, escravos; também em todo o livro de Apocalipse.
  2. 1.4 Ou séptuplo Espírito; também em 3.1; 4.5 e 5.6
  3. 1.5 Veja Sl 89.27.
  4. 1.11 Grego: rolo.
  5. 1.13 Dn 7.13
  6. 1.18 Essa palavra pode ser traduzida por inferno, sepulcro, morte ou profundezas.
  7. 1.19 Ou você viu, as coisas presentes e as que acontecerão depois destas.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 1

Prológ

1 V tejto knihe odhaľuje Ježiš Kristus Božie tajomstvá a plány, aby jeho služobníci vedeli, čo sa má onedlho diať. Prostredníctvom anjela to všetko zjavil svojmu služobníkovi Jánovi.

A Ján dosvedčuje, že to všetko videl a zachytil ako Božie slovo, ktoré mu zjavil Ježiš Kristus.

Šťastný je ten, čo číta prorocké slová tejto knihy, aj ten, kto ich počúva a podľa nich aj koná, lebo toto všetko sa naozaj čoskoro stane.

Pozdravy siedmim zborom

Toto píše Ján siedmim zborom v Malej Ázii. Želám vám milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. A takisto vám želám milosť a pokoj od Svätého Ducha, ktorý zastupuje pred Božím trónom každý váš zbor,

aj od Ježiša Krista, verného svedka, ktorý prvý vstal z mŕtvych a vládne nad všetkými pozemskými panovníkmi. Jemu, ktorý nás miluje a svojou smrťou na kríži nás oslobodil od hriechov,

dal nám podiel na svojom kráľovstve a urobil nás kňazov, ktorí slúžia Bohu, jeho Otcovi, patrí sláva i vláda na večné veky. Amen.

Pozrite, prichádza v oblakoch! Každý ho uvidí, aj tí, čo ho pribili na kríž, a budú pre neho nariekať všetci ľudia na zemi. Áno, tak to bude!

Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec," hovorí Boh, Pán, ktorý som, bol som od počiatku a bude mi patriť aj záver dejín, lebo mám všetku moc."

Jánovo videnie

Ja, váš brat Ján, spolu s vami znášam útrapy i prenasledovanie. Podobne ako vy trpezlivo čakám, že Ježiš Kristus znova príde, a potom budem mať spolu s vami podiel na jeho kraľovaní. Pretože som zvestoval Božie Slovo a verejne svedčil o Pánu Ježišovi, vypovedali ma na ostrov Patmos.

10 Raz v Pánov deň ma uchvátil Boží Duch a zrazu som počul, ako mi za chrbtom zaznel hlas, mocný ako zatrúbenie poľnice:

11 Všetko, čo vidíš, zapíš do knihy a pošli to siedmim zborom v Malej Ázii: do Efezu, Smyrny, Pergama, Tyatiry, Sárd, Filadelfie a do Laodicey!"

12 Obrátil som sa, aby som videl, kto sa to so mnou zhovára. A tu som zazrel sedem zlatých svietnikov.

13 Uprostred nich stál ktosi pripomínajúci Syna človeka. Bol zahalený do dlhého plášťa a cez prsia prepásaný zlatou šerpou.

14 Vlasy mal biele ako vlna a bieloskvúce ako sneh. Oči mu žiarili ako plameň ohňa

15 a nohy sa mu jagali ako roztavené zlato. Hlas mu burácal ako morský príboj.

16 V pravej ruke držal sedem hviezd a z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč. A celá tvár mu žiarila ako slnko, keď svieti v plnej sile.

17 Keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy. Ale on mi položil na hlavu pravú ruku a povedal: Neboj sa! Ja som Prvý i Posledný a

18 Živý. Bol som mŕtvy, ale teraz som živý na veky vekov a mám kľúče od smrti i od pekla.

19 Napíš teda, čo si videl -- to, čo je, i čo sa má stať potom.

20 Tajomstvo siedmich hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a siedmich zlatých svietnikov je toto: sedem hviezd sú predstavení siedmich zborov a sedem svietnikov je tých sedem zborov.