Swedish Contemporary Bible

Titusbrevet 1:1-16

Hälsning

1Från Paulus, som är Guds tjänare och apostel1:1 Eller sändebud. åt Jesus Kristus1:1 Se not till Matt 1:1., sänd att föra Guds utvalda till tro och kunskap om sanningen, som leder till gudsfruktan 2och som ger hopp om evigt liv. Gud, som aldrig ljuger, lovade det ju för oändligt länge sedan. 3När tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som anförtroddes åt mig i enlighet med en befallning från Gud, vår Frälsare.

4Till Titus, mitt äkta barn i vår gemensamma tro.

Nåd och frid från Gud, Fadern och Kristus Jesus, vår Frälsare.

Titus uppdrag på Kreta

5Jag lämnade dig kvar på Kreta för att du skulle avsluta det som ännu inte var gjort och utse ledare i varje stad enligt mina instruktioner. 6De ska vara män som det inte finns något att anmärka på, trogna i sitt äktenskap1:6 Ordagrant: en kvinnas man. Eller gifta bara en gång, och deras barn ska vara troende och inte kunna anklagas för ett vilt liv och olydnad.

7Den som är församlingsledare har ansvar för Guds verk, och därför ska det inte finnas något att anmärka på hos honom. Han får inte verka överlägsen, inte ha ett häftigt humör, inte missbruka alkohol, inte vara våldsam eller ha begär efter pengar. 8Han ska vara gästfri, älska att göra gott, vara självbehärskad och rättvis, helig och disciplinerad. 9Han ska hålla sig till det pålitliga budskap och den lära han har fått undervisning om, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och tillrättavisa motståndarna.

10Det finns nämligen många, särskilt bland de omskurna, som inte vill att någon ska bestämma över dem. De kommer med tomt prat och försöker lura andra, 11och detta måste stoppas. De har förstört hela familjer genom att sprida falska läror, och det för att de är ute efter är att tjäna pengar. 12En från deras eget folk, en av deras egna profeter, har sagt: ”Folket på Kreta ljuger ständigt. De är odjur, glupska och lata.”1:12 Citatet är taget från en känd poet på Kreta som levde på 600 talet f.Kr. Han påstods ha förutsagt händelser som sedan inträffade och kallades därför profet. 13Detta vittnesbörd är sant. Ta därför itu med dem ordentligt, så att de får en sund tro. 14De måste sluta att lyssna till judiska myter och följa bud från människor som har vänt sig bort från sanningen.

15För de rena är allting rent, men för de orena och de som inte tror är ingenting rent, utan både deras sinnen och samveten är orena. 16De påstår att de känner Gud, men med sina handlingar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga, och inget gott kan komma ifrån dem.

New Russian Translation

Титу 1:1-16

Приветствие

1От Павла, слуги Бога и апостола Иисуса Христа, посланного, чтобы приводить избранных Богом к вере и к познанию истины, которая ведет к благочестию 2и дает надежду на вечную жизнь. Эту вечную жизнь еще до сотворения мира обещал Бог, Который никогда не лжет. 3И когда подошло назначенное время, Он явил Свое слово через проповедь, которая была доверена мне по повелению Бога – нашего Спасителя.

4Титу, моему истинному сыну по общей вере.

Благодать и мир тебе от Бога Отца и Иисуса Христа – нашего Спасителя.

Качества, необходимые духовному руководителю

5Я оставил тебя на Крите для того, чтобы ты довел до конца то, что было начато, и назначил по несколько старейшин в каждом городе, как я тебе велел. 6Руководитель должен быть человеком с безупречной репутацией, муж одной жены1:6 Муж одной жены – существует несколько толкований этого места: 1) имеющий только одну жену; 2) верный своей жене; 3) женатый не более одного раза.; его дети должны быть верующими и не вызывать упреков в распущенности или непослушании. 7Он должен быть безупречен, так как ему доверен труд Божий. Он не должен быть высокомерным, раздражительным, склонным к пьянству, драчуном, не должен преследовать корыстные цели. 8Наоборот, ему следует быть гостеприимным, любящим добро, благоразумным, справедливым, благочестивым, умеющим владеть собой человеком. 9Он должен быть верен слову истины, которому был научен, чтобы он мог наставлять других в здравом учении и опровергать тех, кто этому учению противится.

Действия по отношению к лжеучителям

10Есть много людей, особенно среди обрезанных1:10 То есть среди иудеев., которые не признают над собой власти, занимаются пустыми разговорами и обманывают других. 11Их надо заставлять молчать, потому что они ради низкой корысти губят целые семьи, уча тому, чему не следует. 12Даже один из них, их собственный пророк1:12 Здесь приводится цитата Эпименида Критского, жившего в VI – V вв. до н. э., поэта, которого почитали за пророка. сказал: «Критяне всегда лжецы, злобные звери, ленивые обжоры». 13И это верное свидетельство. Поэтому строго обличай их, чтобы их вера была здравой, 14чтобы они не обращали внимания на иудейские выдумки и приказания людей, отвернувшихся от истины. 15Для чистых все чисто, но для людей испорченных и неверующих нет ничего чистого, потому что их ум и совесть испорчены. 16Они заявляют, что знают Бога, но своими делами они отвергают Его. Они отвратительны, непослушны и бесполезны для всякого доброго дела.