Till Filemon 1 – NUB & SNC

Swedish Contemporary Bible

Till Filemon 1:1-25

Hälsning

1Från Paulus, som sitter fängslad för Kristus1:1 Se not till Matt 1:1. Jesus skull, och från vår bror Timotheos.

Till vår käre vän och medarbetare Filemon, 2och till vår syster Apfia, vår medkämpe Archippos, och till församlingen som möts i ditt hus.

3Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Paulus tackar Gud

4Jag tackar alltid min Gud när jag kommer ihåg dig i mina böner, 5eftersom jag får höra om din kärlek och din tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla de heliga. 6Jag ber att det stöd du har kunnat ge dem på grund av din tro ska få dem att inse hur mycket gott som finns i Kristus. 7Jag har själv blivit mycket glad och uppmuntrad av din kärlek, min bror, eftersom du har gett nytt mod åt de heliga.

Paulus vädjar för slaven Onesimos

8Även om jag i Kristus frimodigt skulle kunna befalla dig vad du kan förväntas göra, 9vill jag nu på grund av kärlek vädja till dig, jag Paulus, en gammal man som nu också är en fånge för Kristus Jesus skull.1:9 Alternativ översättning: Paulus, en representant för Jesus Kristus som nu också sitter i fängelse för hans skull. 10Jag vädjar till dig för Onesimos, mitt barn, som jag fått här i fängelset. 11Du hade inte särskilt stor nytta av Onesimos1:11 Namnet Onesimos betyder nyttig. förut, men nu har han blivit till verklig nytta för både dig och mig.

12När jag nu skickar honom tillbaka till dig är det som om jag sände en del av mig själv. 13Jag hade helst velat ha honom kvar här, så att han kunde hjälpa mig i ditt ställe, när jag nu sitter fängslad för evangeliets skull. 14Men jag ville inte göra någonting utan att först ha fått ditt tillstånd. Om du gör något gott ska det ju inte vara av tvång, utan av fri vilja. 15Kanske var det därför han skildes från dig under en kort tid, för att du sedan skulle få honom tillbaka för alltid, 16men inte längre som en slav, utan något mycket mer: en älskad bror. För mig är han mycket kär, men för dig måste han vara det ännu mer, både som människa och som en som tillhör Herren.

17Om du ser mig som din vän, så ta emot honom på samma sätt som du skulle ha tagit emot mig. 18Har han skadat dig på något sätt eller är skyldig dig något, så sätt upp det på min räkning. 19Jag, Paulus, skriver här med min egen hand1:19 Paulus dikterade brevet för en annan men skrev detta själv, för att Filemon skulle veta att det var Paulus som lovade att betala tillbaka.: Jag ska betala tillbaka. Att du sedan har en ännu större skuld till mig – dig själv, är en annan sak. 20Ja, min bror, låt mig nu få nytta1:20 Möjligtvis en ytterligare ordlek med namnet Onesimus, jfr v. 11. av dig i Herren. Gör mig lättad och glad för Kristus skull.

21Detta skriver jag, fullt övertygad om att du kommer att göra det jag ber dig om och mer än så.

Sluthälsning

22Så ber jag dig om en sak till: ha ett rum i ordning åt mig, för jag hoppas att ni tack vare era böner ska få återse mig.

23Epafras, som också sitter fängslad här för Kristus Jesus skull, hälsar till dig. 24Det gör också mina medarbetare Markus, Aristarchos, Demas och Lukas.

25Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er ande.

Slovo na cestu

Filemonovi 1:1-25

1Pavel, vězeň Krista Ježíše, a Timoteus bratr, Filemonovi milému, a pomocníku našemu, 2A Apfie sestře milé, a Archippovi spolurytíři našemu, i vší církvi, kteráž jest v domě tvém: 3Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Jezukrista. 4Díky činím Bohu svému, vždycky zmínku o tobě čině na svých modlitbách, 5Slyše o lásce tvé a víře, kterouž máš ku Pánu Ježíšovi, i ke všechněm svatým, 6Aby společnost víry tvé mocná byla a tudy poznáno býti mohlo, cožkoli dobrého jest v vás skrze Krista Ježíše. 7Radost zajisté máme velikou, a potěšení z lásky tvé, že srdce svatých občerstvena jsou skrze tebe, bratře. 8Protož ačkoli mnohou smělost mám v Kristu rozkázati tobě, což by náleželo, 9Však pro lásku raději tebe prosím, jsa již takový, totiž Pavel starý, a nyní i vězeň Ježíše Krista. 10Prosímť pak tebe za syna svého, kteréhož jsem zplodil v vězení svém, Onezima, 11Kterýž byl někdy tobě neužitečný, ale nyní tobě i mně velmi užitečný, jehožť jsem odeslal. 12Protož ty jej, (totiž srdce mé,) přijmi. 13Kteréhožto já chtěl jsem byl při sobě zanechati, aby mi posluhoval místo tebe v vězení, kteréž trpím pro evangelium; 14Ale bez vědomí tvého nechtěl jsem nic učiniti, aby dobrý skutek tvůj nebyl jako bezděky, ale z dobré vůle. 15Ano snad proto byl odšel na chvíli, abys jej potom věčného měl, 16Již ne jako služebníka, ale více než služebníka, totiž bratra milého, zvláště mně, a čím víc tobě, i podle těla, i v Pánu. 17Protož máš-li mne za tovaryše, přijmiž jej, jako mne. 18Jestližeť pak v čem ublížil, anebo jest-liť co dlužen, to mně přičti. 19Já Pavel psal jsem svou rukou, jáť zaplatím; ať nedím tobě, že ty i sám sebe jsi mi dlužen. 20Tak, bratře, ať já uživu tebe v Pánu; očerstviž srdce mé v Pánu. 21Jist jsa tvým poslušenstvím, tak jsem tobě napsal, věda, že i více, nežli pravím, učiníš. 22A mezi tím připraviž mi také hospodu; neboť naději mám, že k modlitbám vašim budu vám navrácen. 23Pozdravují tě Epafras, (spoluvězeň můj pro Krista Ježíše,) 24Marek, Aristarchus, Démas a Lukáš, pomocníci moji. 25Milost Pána našeho Jezukrista budiž s duchem vaším. Amen. List tento k Filemonovi psán byl z Říma po Onezimovi služebníku.