Swedish Contemporary Bible

Sefanja 1:1-18

1Herrens ord kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, under Juda kung Josias, Amons sons, regeringstid.

Vredens dag

2”Jag ska fullständigt utplåna allt

från jordens yta, säger Herren.

3Jag ska utplåna både människor och djur,

jag ska utplåna himlens fåglar och havets fiskar,

och ruinhögarna tillsammans med de gudlösa.

Jag ska utrota människorna från jordens yta, säger Herren.

4Jag ska sträcka ut min hand mot Juda

och mot alla som bor i Jerusalem.

Jag ska utrota från denna plats

det som finns kvar av Baal,

avgudaprästernas namn

tillsammans med prästerna,

5dem som på taken böjer sig

i tillbedjan för himlens här,

dem som böjer sig ner för Herren

men också svär vid Milkom1:5 Om ordet inte tolkas som ett avgudanamn utan översätts, betyder det deras kung.,

6dessa som vänt sig bort från Herren

och inte söker eller frågar efter Herren.”

7Var stilla inför Herren, Herren,

för Herrens dag är nära!

Herren har förberett en offerhögtid

och helgat sina inbjudna.

8”På Herrens offerdag

ska jag straffa furstarna och prinsarna

och alla som bär främmande kläder.

9På den dagen ska jag straffa dem

som hoppar över tröskeln

och fyller sina herrars hus

med våld och svek.1:9 Grundtextens innebörd är osäker. Jfr 1 Sam 5:5.

10Den dagen, säger Herren,

ska rop höras från Fiskporten,

klagan från Nya staden,

väldigt dån från höjderna.

11Jämra er, ni som bor i Mortelkvarteret,

för skaran av köpmän är borta,

och utplånade är de

som handlar med silver.

12Vid den tiden ska jag med ljus och lykta

söka igenom Jerusalem

och straffa de män som sitter där

liknöjda på sin drägg,

och tänker:

Herren gör ingenting, vare sig gott eller ont.’

13Men deras rikedom ska plundras

och deras hus läggas öde.

De ska bygga hus,

men inte få bo i dem,

plantera vingårdar,

men inte få dricka vinet från dem.”

14Herrens stora dag är nära,

ja, den är nära och kommer mycket snabbt.

Det kommer att höras rop på Herrens dag,

starka män ska då gråta bittert.1:14 Grundtextens innebörd är osäker.

15Den dagen är en vredens dag,

en dag av nöd och ångest,

en dag av förödelse och ödeläggelse,

en dag av mörker och dimma,

en dag av moln och dunkel,

16en dag med hornstötar och krigsrop

mot befästa städer och höga torn.

17”Jag ska låta människorna drabbas av ångest,

så att de går omkring som blinda,

för de har syndat mot Herren.

Deras blod ska hällas ut som stoft

och deras inälvor som dynga.

18Varken deras silver eller guld

kan rädda dem på Herrens vredes dag.”

Hans lidelses eld

ska förtära hela jorden.

Han ska göra ett snabbt slut

på alla dess invånare.

Het Boek

Zefanja 1:1-18

De vernietiging van Juda voorzegd

1De Here sprak tot Zefanja, de zoon van Kusi, kleinzoon van Gedalja, achterkleinzoon van Amarja en achterachterkleinzoon van Hizkia. Zefanja ontving deze boodschap tijdens de periode waarin Josia, de zoon van Amon, als koning over Juda regeerde.

2‘Ik zal alles volkomen van de aardbodem wegvagen,’ zegt de Here. 3‘Mens en dier zullen verdwijnen, vogels en vissen zullen sterven. Ook de goddelozen en alle afgodsbeelden die zij aanbidden, zal Ik uitroeien,’ zegt de Here. 4‘Ik zal Juda en Jeruzalem onder mijn vuist verbrijzelen en de Baälvereerders tot de laatste man uitroeien. Ik zal alle afgodendienaars en hun priesters om het leven brengen, zodat zelfs de herinnering aan hen zal vergaan.’ 5Ook hen die op hun platte daken klimmen en zich daar buigen voor de zon, de maan en de sterren. En ook hen zal ik vernietigen die zogenaamd de Here volgen, maar tegelijkertijd Milkom vereren! 6En allen die vroeger de Here vereerden, maar er nu niet meer van willen weten, en zij die Hem nooit hebben aanbeden en het ook niet wilden, zullen hetzelfde lot ondergaan.

7Wees stil in de aanwezigheid van de Oppermachtige Here. Want de dag van de Here breekt snel aan. Hij heeft voorbereidingen getroffen voor de grote slachting van zijn volk en hen die dat zullen uitvoeren, al uitgekozen. 8‘Op die dag van de grote slachting,’ zegt de Here, ‘zal Ik de leiders en de prinsen van Juda en iedereen die buitenlandse kleding draagt, straffen. 9Ja, Ik zal iedereen straffen die heidense gewoonten volgt en allen die het paleis van de koning vullen met wat ze verkregen hebben door geweld en bedrog.’ 10‘In die tijd,’ zegt de Here, ‘zal een luid geschreeuw opklinken uit de Vispoort in Jeruzalem, er zal een gehuil opstijgen uit de nieuwe wijk en opstandige geluiden zullen klinken vanaf de heuvels. 11Huil maar, inwoners van de Vijzelbuurt, want al uw zakenlieden en geldhandelaren zullen omkomen. 12Ik zal Jeruzalems donkerste hoeken met een lamp doorzoeken om alle mannen op te sporen die tevreden te midden van hun zonden leven en bij zichzelf denken: “De Here doet geen goed, maar ook geen kwaad.” 13Hun rijkdommen zullen worden geplunderd en hun huizen verwoest. Zij zullen nooit de kans krijgen om te wonen in de nieuwe huizen die zij hebben gebouwd. Zij zullen nooit drinken van de wijn uit de wijngaarden die zij zelf hebben geplant.’ 14De grote dag van de Here breekt spoedig aan! Hij komt snel dichterbij, dan zullen zelfs de dapperste mannen het uitschreeuwen. 15Die dag is een dag van Gods toorn, een dag van wanhoop en angst, van vernieling en vernietiging, van donkerheid, wolken en dikke duisternis. 16Op die dag zullen bazuingeschal en krijgsgeschreeuw weerklinken bij de aanval op de versterkte steden en hun hoge hoektorens. 17Ik zal de mensen angst aanjagen, zodat zij als blinden ronddwalen, want zij hebben gezondigd tegen de Here. Hun bloed zal rijkelijk vloeien en hun lijken zullen op straat vergaan. 18Op die dag van de toorn van de Here zullen zij niets hebben aan hun zilver en goud, want daarmee kunnen zij hun leven niet redden. God brandt van jaloezie en zal daardoor de hele aarde verteren, met alle volken erbij.