Swedish Contemporary Bible

Sefanja 1:1-18

1Herrens ord kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, under Juda kung Josias, Amons sons, regeringstid.

Vredens dag

2”Jag ska fullständigt utplåna allt

från jordens yta, säger Herren.

3Jag ska utplåna både människor och djur,

jag ska utplåna himlens fåglar och havets fiskar,

och ruinhögarna tillsammans med de gudlösa.

Jag ska utrota människorna från jordens yta, säger Herren.

4Jag ska sträcka ut min hand mot Juda

och mot alla som bor i Jerusalem.

Jag ska utrota från denna plats

det som finns kvar av Baal,

avgudaprästernas namn

tillsammans med prästerna,

5dem som på taken böjer sig

i tillbedjan för himlens här,

dem som böjer sig ner för Herren

men också svär vid Milkom1:5 Om ordet inte tolkas som ett avgudanamn utan översätts, betyder det deras kung.,

6dessa som vänt sig bort från Herren

och inte söker eller frågar efter Herren.”

7Var stilla inför Herren, Herren,

för Herrens dag är nära!

Herren har förberett en offerhögtid

och helgat sina inbjudna.

8”På Herrens offerdag

ska jag straffa furstarna och prinsarna

och alla som bär främmande kläder.

9På den dagen ska jag straffa dem

som hoppar över tröskeln

och fyller sina herrars hus

med våld och svek.1:9 Grundtextens innebörd är osäker. Jfr 1 Sam 5:5.

10Den dagen, säger Herren,

ska rop höras från Fiskporten,

klagan från Nya staden,

väldigt dån från höjderna.

11Jämra er, ni som bor i Mortelkvarteret,

för skaran av köpmän är borta,

och utplånade är de

som handlar med silver.

12Vid den tiden ska jag med ljus och lykta

söka igenom Jerusalem

och straffa de män som sitter där

liknöjda på sin drägg,

och tänker:

Herren gör ingenting, vare sig gott eller ont.’

13Men deras rikedom ska plundras

och deras hus läggas öde.

De ska bygga hus,

men inte få bo i dem,

plantera vingårdar,

men inte få dricka vinet från dem.”

14Herrens stora dag är nära,

ja, den är nära och kommer mycket snabbt.

Det kommer att höras rop på Herrens dag,

starka män ska då gråta bittert.1:14 Grundtextens innebörd är osäker.

15Den dagen är en vredens dag,

en dag av nöd och ångest,

en dag av förödelse och ödeläggelse,

en dag av mörker och dimma,

en dag av moln och dunkel,

16en dag med hornstötar och krigsrop

mot befästa städer och höga torn.

17”Jag ska låta människorna drabbas av ångest,

så att de går omkring som blinda,

för de har syndat mot Herren.

Deras blod ska hällas ut som stoft

och deras inälvor som dynga.

18Varken deras silver eller guld

kan rädda dem på Herrens vredes dag.”

Hans lidelses eld

ska förtära hela jorden.

Han ska göra ett snabbt slut

på alla dess invånare.

Asante Twi Contemporary Bible

Sefania 1:1-18

1Awurade asɛm a ɛbaa Sefania a ɔyɛ Kusi ba, Gedalia ba, Amaria ba, Hesekia ba nkyɛn nie. Ɛbaa Yudahene Yosia a ɔyɛ Amon ba berɛ so.

Atemmuo A Ɛtia Yuda

2“Mɛpra biribiara afiri asase so”

deɛ Awurade seɛ nie,

3“Mɛpra nnipa ne mmoa nyinaa;

mɛpra nnomaa a wɔwɔ ewiem

ne mpataa a wɔwɔ ɛpo mu nyinaa.

Atirimuɔdenfoɔ bɛnya wira a ɛsum hɔ nko ara

sɛ mesɛe adasamma a wɔwɔ asase yi so a,”

deɛ Awurade seɛ nie.

4“Mɛtene me nsa wɔ Yuda

ne wɔn a wɔte Yerusalem nyinaa so;

na mɛsɛe Baal ho biribiara a aka wɔ ha,

na masɛe abosonsomfoɔ ne abosomfoɔ asɔfoɔ no din

5wɔn a wɔkoto sɔre wɔn adan atifi,

de sɔre abɔdeɛ a ɛwɔ ewiem,

wɔn a wɔkoto de Awurade ka ntam

na wɔde Molek nso ka ntam,

6wɔn nso a wɔgyae Awurade akyiridie

na wɔnhwehwɛ Awurade anaa wɔmmisa nʼase.”

7Monyɛ komm wɔ Asafo Awurade anim,

ɛfiri sɛ, Awurade ɛda no abɛn.

Awurade asiesie afɔrebɔdeɛ;

wadwira wɔn a wato nsa afrɛ wɔn no ho.

8Awurade afɔrebɔ ɛda no,

mɛtwe mmapɔmma

ne ahenemma

ne wɔn a wɔhyehyɛ

ananafoɔ ntadeɛ nyinaa aso.

9Saa ɛda no mɛtwe wɔn

a wɔkwati aponnwa no nyinaa aso.

Wɔn a wɔde akakabensɛm

ne nsisie hyehyɛ wɔn abosomfie ma no.

10“Saa ɛda no,”

sɛdeɛ Awurade seɛ nie,

“Esu bɛfiri Mpataa Ɛpono ano,

agyaadwotwa bɛfiri Atenaeɛ Foforɔ

na nnyegyeeɛ a ano yɛ den afiri nkokoɔ no so aba.

11Montwa adwo, mo a mote adetɔnbea hɔ no

wɔbɛtɔre wɔn a mo ne wɔn di dwa ase,

dwetɛ adwadifoɔ nyinaa nso wɔbɛsɛe wɔn.

12Mede nkanea bɛkyini ahwehwɛ Yerusalem mu

na matwe wɔn a wɔgyaagyaa wɔn ho aso,

wɔn a wɔte sɛ bobesa puo no,

a wɔdwene sɛ, ‘Awurade nnyɛ wɔn hwee

sɛ ɛyɛ papa anaa bɔne.’

13Wɔbɛfom wɔn ahonyadeɛ,

na wɔabubu wɔn afie agu.

Wɔbɛsisi afie, nanso wɔrentena mu

wɔbɛyɛ bobe mfuo

nanso wɔrennom emu nsã.”

Awurade Ɛda Kɛseɛ No

14Awurade ɛda kɛseɛ no abɛn,

abɛn na ɛreba ntɛm so.

Tie! Osu a wɔbɛsu Awurade ɛda no bɛyɛ ya,

ɔkofoɔ a ɔwɔ hɔ nso nteamu bɛyɛ saa ara.

15Saa ɛda no bɛyɛ abufuo ɛda,

ɛyɛ ahoyera ne ɔyea ɛda;

ɛyɛ amanehunu ne ɔsɛeɛ ɛda,

ɛyɛ esum ne kusukuukuu ɛda

ɛyɛ omununkum ne kusuuyɛ ɛda,

16ɛyɛ totorobɛnto hyɛn ne ɔko nteam

a ɛtia nkuropɔn a ɛwɔ banbɔ

ne ntwɛtwɛaso abantenten ɛda.

17“Mede awerɛhoɔ bɛba nnipa no so

na wɔbɛnante sɛ anifirafoɔ,

ɛfiri sɛ wɔayɛ bɔne atia Awurade.

Wɔbɛhwie wɔn mogya agu sɛ mfuturo,

na wɔn ayamdeɛ nso sɛ atantanneɛ.

18Wɔn dwetɛ anaa sikakɔkɔɔ

rentumi nnye wɔn nkwa

Awurade abufuo ɛda no.”

Ne ninkuntwe mu ogya no

bɛhye ɔman no nyinaa,

na ɔbɛma asase no so tefoɔ nyinaa nkwa

aba awieeɛ mpofirim.